Mer om uppdraget

Mer om uppdraget

Bakgrund och behovet av en kommission

Det övergripande målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmål två om ekonomisk jämställdhet säger att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Delmålet om ekonomisk jämställdhet är inte uppnått och det beror på en rad faktorer. Bland annat arbetar kvinnor i större utsträckning deltid än vad män gör, kvinnor har lägre lön och tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. Kvinnor har dessutom högre frånvaro från arbetet på grund av föräldraledighet och ohälsa. De lägre arbetsinkomsterna leder till att kvinnors framtida pension blir lägre. Den könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige bidrar till skillnader i livsinkomst då yrkesområden som domineras av kvinnor ofta har lägre löner än mansdominerade yrken. Även kvinnors kapitalinkomster är i genomsnitt lägre än mäns.

Kommissionens uppdrag

Kommissionen har som uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan män och kvinnor. Förslagen ska bidra till det övergripande målet för jämställdhetspolitiken, att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Ledamöterna tar fasta på att regeringen utsett just en kommission och tolkar detta som att uppdraget är att blottlägga brister och analysera skälen till att kvinnor och män har så olika livsinkomster samt föreslå konkreta åtgärder för att det ska förändras. Kommission är handlingsinriktad och välkomnar inspel från alla intressenter.

Av direktiven framgår att kommissionen ska beakta och lyfta fram de olika villkor i ekonomisk jämställdhet som kan råda för inrikes respektive utrikes födda kvinnor och män. Vidare ska villkoren för kvinnor och män med låg inkomst belysas, och hänsyn ska tas till förhållandena för kvinnor och män med funktionsnedsättning. Kommissionen ska också beakta övriga diskrimineringsgrunder och faktorer som kan påverka kvinnors och mäns möjligheter till egen försörjning. Direktiven stadgar också att den bristande jämställdheten mellan kvinnor och män bör belysas ur ett intersektionellt perspektiv som tar in hur olika faktorer tillsammans påverkar kvinnor och mäns ekonomiska makt, till exempel hur det påverkar ens förutsättningar vad gäller egen försörjning att vara kvinna (eller man) och ha både en funktionsnedsättning och vara utrikes född.

Kommissionen har i direktivet fått fem deluppdrag:

Se över och lämna förslag på åtgärder för främjande av jämställda löner. 

Det första uppdraget är att se över och lämna förslag för främjande av jämställda löner. I direktiven har uppdraget brutits ned till två delar. Kommissionen ska:

  • kartlägga behovet av statistik över löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsgivarnivå eller annan lämplig nivå och analysera hur löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsgivarnivå eller annan lämplig nivå kan följas över tid samt väga nyttan av sådan statistik mot eventuell administrativ börda för arbetsgivare, och
  • analysera den isländska modellen för lönecertifiering och den brittiska respektive tyska modellen för lönetransparens, med fokus på hur dessa skulle kunna utvecklas och anpassas för att tillämpas i Sverige och vilka resultat och konsekvenser de i så fall skulle få, samt utifrån denna analys lämna förslag på fortsatta åtgärder för att främja jämställda löner genom att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Se över och lämna förslag på åtgärder för främjande av jämställdhet vid övriga inkomster som påverkar livsinkomsten.

Det andra uppdraget är att se över och lämna förslag på åtgärder för främjande av jämställdhet vid övriga inkomster som påverkar livsinkomsten. Uppdraget inriktas i direktivet mot myndigheters arbete. Närmare bestämt ska kommissionen:

  • göra en översyn av relevanta myndigheters information till och vägledning för kvinnor och män, och flickor och pojkar, och lämna förslag på åtgärder för främjande av jämställda livsinkomster.

3   Se över och lämna förslag för att öka jämställdheten i fördelningen av det offentligas stödåtgärder mellan kvinnor och män och dess ekonomiska effekter.

Det tredje uppdraget är att se över och lämna förslag för att öka jämställdheten i fördelningen av det offentligas stödåtgärder mellan kvinnor och män och dess ekonomiska effekter. Likt det andra uppdraget riktas även detta mot myndigheter. Kommissionen ska:

  • kartlägga hur offentliga stödåtgärder fördelas mellan kvinnor och män, analysera fördelningens ekonomiska effekter samt lämna förslag på åtgärder för att komma tillrätta med osakliga könsskillnader och främja jämställda livsinkomster.

4   Se över och lämna förslag på åtgärder för främjande av jämställda arbetsplatser.

Det fjärde uppdraget är att se över och lämna förslag på åtgärder för främjande av jämställda arbetsplatser. Uppdraget har brutits ned på två delar:

  • Se över alternativa metoder och möjliga åtgärder för att uppnå jämställda arbetsplatser.
  • Analysera förutsättningarna för införande av ett frivilligt jämställdhetscertifieringssystem för arbetsplatser med beaktande bl.a. av förekomsten av andra typer av certifieringar på arbetsmarknaden, och lämna förslag på hur ett sådant system skulle kunna utformas.

Verka för en bred diskussion om hur ekonomisk jämställdhet generellt och jämställda livsinkomster specifikt kan främjas.

Det femte uppdraget är att verka för en bred diskussion om hur ekonomisk jämställdhet generellt och jämställda livsinkomster specifikt kan främjas.

Redovisning

Deluppdrag 2 och 3 ska delredovisas senast den 25 januari 2021. Kommissionen ska slutredovisa samtliga deluppdrag senast den 20 december 2021.