A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter

 • Aktuellt
 • Vi som arbetar i utredningen
 • Expertgrupp
 • Kontakta oss
 • A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter

  A 2021:01 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter

  Utredningens uppdrag är att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter (dir. 2021:22). Myndigheten ska i enlighet med förslaget i propositionen Institutet för mänskliga rättigheter (prop. 2020/21:143) främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna.

  Utredningen ska föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inrättas den 1 januari 2022. Utredningen ska bland annat

  • lämna förslag till instruktion, regleringsbrev och anslag,
  • lämna förslag till organisation och arbetsordning,
  • fatta beslut om nödvändig bemanning,
  • förbereda för anslutning till administrativa system.

  Myndigheten ska vara lokaliserad i Lund. I utredningens uppdrag ingår att anskaffa lokaler, inredning och övrig utrustning så att myndigheten kan inleda sin verksamhet den 1 januari 2022.

  Utredningen ska fatta beslut om sådan bemanning som är nödvändig för att inrätta myndigheten. Det innebär att endast ett begränsat antal tjänster i myndigheten kommer att tillsättas under utredningstiden.

  Utredningen ska samråda med Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket samt andra myndigheter och aktörer i den utsträckning som är lämpligt. Utredningen ska också hålla centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

  Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.