Så arbetar vi

 Så arbetar vi

Arbetsmarknadsutredningen ska enligt sitt direktiv bedriva arbetet utåtriktat och i  kontakt med berörda myndigheter, kommuner, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, näringsliv och övriga intressenter. Parallellt med utredningsarbetet genomförs därför fortlöpande ett stort antal möten för att lyssna till erfarenheter och synpunkter från dessa aktörer. Det handlar om möten med företrädare för arbetsmarknadens parter på arbetstagar- och arbetsgivarsidan, med representanter för kommuner och landsting,  trygghetsorganisationer, berörda myndigheter och politiker från regeringen och oppositionen. Utredningen har också medverkat vid ett antal seminarier och paneldiskussioner.

 

2018

30 januari 2019

Arbetsmarknadsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande

”Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad” är namnet på Arbetsmarknadsutredningens betänkande som överlämnades av särskilda utredaren Cecilia Fahlberg till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
- Statens åtagande för arbetsmarknadspolitiken behöver reformeras. Med de förändringar utredningen föreslår kommer samhällets resurser att kunna användas där de gör mest nytta på en arbetsmarknad där människors förmåga och möjligheter tas till vara, säger Cecilia Fahlberg.

11 december

Gott Nytt 2019 med Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande
181211 Julblomma (002) 

Arbetsmarknadsutredningen är nu i slutfasen av sitt arbete inför slutbetänkandet som ska lämnas den 31 januari 2019. Utredningens expertgrupp med företrädare för departement och myndigheter samlades till sitt avslutande möte för information om de konsekvensanalyser som utredningen arbetar med.
- Vi är nu inne i ett väldigt intensivt arbete, där mycket ska falla på plats, sammanfattade särskilda utredaren Cecilia Fahlberg när hon tackade expertgruppen för alla insatser under utredningens gång.

181211 Expertgrupp1 (002)

5 november

Ömsesidigt tack till referensgrupp och utredning på avslutningsmöte

Arbetsmarknadsutredningens referensgrupp samlades till sitt avslutande möte med utredningen inför slutbetänkandet. Denna gång möttes gruppens företrädare för arbetsmarknadens parter för att diskutera utredningens tankar och förslag kring kompetensförsörjning, utförare av arbetsmarknadstjänster och ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Hur arbetsmarknadens parter kan bidra för att kompetensförsörjningspolitiken blir legitim var en av frågeställningarna som diskuterades. Arbetsmarknadsutredningen ser parternas bidrag som avgörande och ville höra vilka förutsättningar som krävs för att parterna och deras branschorganisationer ska kunna fylla dessa funktioner.
Avslutningsvis tackade särskilda utredaren Cecilia Fahlberg gruppens företrädare för alla goda inspel och trevliga samtal under de nära nog på dagen två år som referensgruppen fortlöpande samlats för att bistå utredningen. Tacket returnerades av gruppen med en applåd och önskemål om att utredningsresultatet redovisas brett för alla intresserade när slutbetänkandet är överlämnat.

181105 Refgrupp (002)
181105 Refgrupp2 (002)

25 oktober

Riksdagsledamöterna i Arbetsmarknadsutskottet fick lägesrapport

181025 AU (002)

Den nyvalda riksdagens Arbetsmarknadsutskott fick en lägesrapport av Arbetsmarknadsutredningens särskilda utredare Cecilia Fahlberg när drygt tre månader återstår av utredningens arbete. Senast utredningen besökte utskottet var i maj 2017, då Cecilia Fahlberg informerade det dåvarande utskottet om arbetet inför det delbetänkande om vägledning som skulle läggas fram på hösten samma år.

Denna gång beskrev Cecilia Fahlberg de vägval utredningen har att göra inför slutbetänkandet utifrån utredningsdirektiven. Frågorna från utskottets ledamöter var många och Cecilia Fahlberg avslutade med att tacka ledamöterna med att betona hur värdefullt utskottets engagemang är för det fortsatta utredningsarbetet.      

181025 AU2 (002)

 

17-18 september

Referens- och expertgrupp diskuterade vägval för förslag

Arbetsmarknadsutredningen samlade sin referensgrupp respektive expertgrupp under två på varandra följande möten för att diskutera utredningens fortsatta arbete. Särskilda utredaren Cecilia Fahlberg inledde de två heldagsmötena med att beskriva utredningsläget.
- Nu har vi en gedigen kartläggning av vårt utredningsområde och ett antal vägval att göra. Bland annat utifrån de medskick vi får kommer vi att formulera de slutliga förslagen framöver.

Diskussionerna tog därefter vid i referensgruppen med representanter för arbetsmarknadens parter och dagen efter i expertgruppen med företrädare för berörda myndigheter och departement. Grupperna kommer att fortsätta samlas vid några tillfällen under hösten parallellt med det fortsatta utredningsarbetet inför slubetänkandet den 31 januari nästa år

180918 Expertgrupp (002)

 

 2 – 4 juli

1807 Almedalen

Arbetsmarknadsutredningen fanns på plats under tre dagar på Almedalsveckan i Visby för att informera om utredningens arbete, omvärldsbevaka i arbetsmarknadspolitiska frågor och knyta kontakter inför det fortsatta utredningsarbetet. Utöver att ha lyssnat på en mängd intressanta seminarier och hållit enskilda möten med intressenter har utredningen också medverkat i programpunkter anordnade av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA), Vuxenutbildning i samverkan (ViS) och Region Skåne.

”Det har varit en oerhört värdefull vistelse i Visby, både för att inhämta information och för att förankra våra slutsatser” säger särskild utredare Cecilia Fahlberg Pihlgren.

1807Almedalen2

 

14 – 15 maj

”Arbetsförmedlares kompetens avgörande”

180514 Referensgrupp

När Arbetsmarknadsutredningen mötte sin referensgrupp med företrädare för arbetsmarknadens parter stod två ämnen i fokus för dagen. Gruppens inspel till utredningsområdet den arbetsmarknadspolitiska bedömningen inledde mötet och många betonade arbetsförmedlarnas kompetens som avgörande. Begreppet matchning och vad som är Arbetsförmedlingens roll för att effektivisera matchningen på arbetsmarknaden var det andra huvudämnet för diskussionen. En viktig avvägning som kom upp var i hur stor utsträckning matchning ska göras mot ”ett jobb” respektive mot ”rätt jobb”.

När utredningens expertgrupp samlades dagen efter redovisades resultatet av en enkätundersökning till Arbetsförmedlingens leverantörer av tjänsten Stöd och matchning som utredningen genomfört.

Fortsättningen av mötet med expertgruppen ägnades åt redovisning av utredningens arbete så här långt med delområdena den arbetsmarknadspolitiska bedömningen samt kommunernas roll och medverkan i arbetsmarknadspolitiken och där expertgruppen lämnade sina synpunkter

180515 Expertgrupp (002)

 

4 maj

Samsyn i Rosenbad kring kompetensförsörjning

180504 Rosenbad2 (002)

När utvecklingsansvariga landstingspolitiker samlades till Politikerforum i regeringskansliet Rosenbad var Arbetsmarknadsutredningen inbjuden för dialog och inspel.

Särskilda utredaren Cecilia Fahlberg redovisade läget i utredningen och fokuserade därefter på området kompetensförsörjning.

  • Vi ser att arbetsgivare har rekryteringsproblem, att fler arbetslösa står långt ifrån arbetsmarknaden, att arbetsmarknadsutbildningen har dåliga resultat och att bristen på överblick orsakar både överlappningar och glapp, sa Cecilia Fahlberg och redovisade möjliga reformer som utredningen diskuterar.
  • Det här är frågor som behöver hanteras både på nationell och regional nivå och som kräver samverkan mellan många inblandade aktörer. I ställer för stuprör behöver vi en kompetensförsörjningspolitik. Det kan handla om en nationell myndighet, där kompetensförsörjningsfrågorna samlas och ett utökat mandat för de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna, i likhet med i infrastrukturpolitiken.

180504 Rosenbad1 (002)

Vid dialogen som följde uttryckte de församlade landstingspolitikerna en samsyn kring Arbetsmarknadsutredningen slutsatser både vad gäller behovet av regionalt inflytande och mandat och utökat samarbete.

25 april

Cecilia Fahlberg i debatt om Arbetsförmedlingens framtid

När Svenskt Näringsliv anordnade ett seminarium om Arbetsförmedlingens framtid utifrån en ny rapport med förslag till reformering av myndigheten deltog Arbetsmarknadsutredningens särskilda utredare Cecilia Fahlberg i paneldebatten.

Cecilia Fahlberg konstaterade att det är viktigt att hitta en samsyn kring vad som behöver förändras.

- Det är mycket bra att debatten har rört sig bort från att myndigheten bör läggas ner till diskussion om vad som behöver förändras utifrån hur omvärlden ser ut. I dag är det en för stor myndighet med ett för stort uppdrag. Vad som behövs är renodling, förenkling och större effektivitet.

När debattdeltagarna fick frågan var Arbetsförmedlingen befinner sig om 5 år svarade Cecilia Fahlberg:

- Vi bör befinna oss i en mindre, mer tekniskt avancerad myndighet, som drar nytta av de möjligheter som digitaliseringen för med sig och där insatserna är evidensbaserade.

Cecilia Fahlberg betonade också att målet är en större rörlighet på arbetsmarknaden, god vägledning och ett fungerande utbildningsutbud.

180425 SvN 1

13 april

Östgötar gav inspel om kompetensförsörjning

Linköping var platsen för en dialog om regional samverkan för kompetensförsörjningsfrågor som Region Östergötland inbjudit Arbetsmarknadsutredningen till.  Särskilda utredaren Cecilia Fahlberg och utredningens sekreterare Elsa Engström fick inspel på dagens tema av ansvariga för kompetensförsörjningsfrågor i regionen och kommundirektörer i Östergötland. Den tudelade arbetsmarknaden, behovet av förändrad lagstiftning, Arbetsförmedlingens styrning och fördelen med att hantera kompetensförsörjningsfrågorna på regional nivå var några av de aspekter som diskuterades på mötet.

180413 Lkpg

19-20 mars

Expert- och referensgrupp diskuterade slutsatser och förslag

Veckan före påsk samlade Arbetsmarknadsutredningen sin expertgrupp och sin referensgrupp för redovisning av och samtal om det fortsatta utredningsarbetet. De områden som var uppe till diskussion denna gång var den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, samverkan för kompetensförsörjning, Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag och det statliga åtagandet inom arbetsmarknadspolitiken. Utifrån det senare ämnet redovisade utredningen ett antal tänkbara modeller för hur arbetsmarknadspolitiska insatser kan tillhandhållas, från stort ansvar för privata utförare till att kommuner får större befo­gen­het. Effektivitet, tydlighet, rättssäkerhet och enhetlighet är kriterier som modellerna ska bedömas utifrån, anser utredningen. Inom området den framtida kompetensförsörjningen presenterade utredningen ett antal möjliga förslag, som syftar till att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv, en effektiv offentlig sektor och att så få som möjligt står utanför arbetslivet. Vad gäller Arbetsförmedlingens kontrolluppdrag analyserar utredningen bland annat om uppdraget är effektivt och rättssäkert, om ansvarsfördelningen mellan olika aktörer fungerar och vad som görs för att stärka resultaten.

180320 Expertmöte

20 februari

Svenskt Näringsliv ville diskutera AF:s kärnuppdrag

Arbetsmarknadsutredningens särskilda utredare Cecilia Fahlberg var inbjuden till Svenskt Näringslivs VD-konferens för att informera om utredningens utgångspunkter och arbete.

  • Vårt uppdrag är att ta fram förslag för att göra det statliga åtagandet mer effektivt och tydligt. Med effektivt tänker jag resultat och kostnader, sa Cecilia Fahlberg och fortsatte:
  • Har Arbetsförmedlingen ett ändamålsenligt uppdrag och hur ser vi på dess framtida utformning? Hur kan de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning läggas ut på andra aktörer och hur bör statens åtagande i övrigt organiseras?

Cecilia Fahlberg gick också in på hur kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken skulle kunna förtydligas och frågan om externa leverantörer kan bidra till en högre effektivitet.

Av diskussionen på mötet framgick att det finns en stor förväntan hos Svenskt Näringsliv på förändringar av arbetsmarknadspolitiken, inte minst vad gäller Arbetsförmedlingens roll utifrån vad som är myndighetens kärnuppdrag.

19 februari

”Så tar vi ansvar för arbetsmarknadspolitiken”

Kommunernas ansvar och insatser för arbetsmarknadspolitiken stod på agendan när Arbetsmarknadsutredningen mötte representanter för kommuner i Västernorrland. På plats hos värden Härnösands kommun var också representanter för Kramfors, Sundsvall, Timrå, Sollefteå, Örnsköldsvik och Ånge som träffade utredningens huvudsekreterare Soledad Grafeuille. Kommunrepresentanterna beskrev sina målgrupper och de arbetsmodeller som är framgångsrika i  form av kartläggning, matchning och vägledning och som i stor utsträckning riktas mot arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Skärmklipp

5-6 februari
Bättre och billigare med externa leverantörer?

När Arbetsmarknadsutredningen samlade sin expertgrupp till årets första möte var det två frågor som stod i centrum för diskussionen. Enligt sitt direktiv ska utredningen särskilt analysera hur användningen av externa leverantörer kan bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och utredningen redovisade arbetet för expertgruppen så här långt. De aspekter som exempelvis granskas är om användningen av externa leverantörer bidrar till ett bättre och mer kostnadseffektivt resultat jämfört med egen regi inom Arbetsförmedlingen och om de leder till större kundnöjdhet, flexibilitet och geografisk tillgänglighet. På mötet informerades även om hur arbetet fortskrider med att utreda om de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas på andra aktörer, vilket är ett annat av utredningens uppdrag.
Dagen före var det referensgruppen med företrädare för arbetsmarknadens parter som bidrog med synpunkter på utredningens arbete med kompetensförsörjning och hur yrkesutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet och arbetsmarknadsutbildningen bäst kan samordnas.

180206 Expertgrupp

18 januari
Möten med Arbetsförmedlingen i fokus för utredningen

Arbetet inför utredningens slutbetänkande nästa år är i full gång och i januari är det möten med Arbetsförmedlingen som står i fokus. Särskilda utredaren Cecilia Fahlberg och sekretariatet genomför under månaden ett antal möten på olika nivåer, central och lokalt, inom Arbetsförmedlingen. Det handlar både om möten med enskilda företrädare för organisationen och studiebesök på arbetsförmedlingskontor, senast City i Stockholm. Utredningens sekretariat träffade där medarbetare som informerade och svarade på frågor om verksamheten. Samtalet kretsade mycket kring organisationens många skilda uppdrag och hur arbetet skulle kunna effektiviseras.

180118 AF

2017

20 december Regeringen går vidare med Arbetsmarknadsutredningens förslag

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande på onsdagen att de går vidare med Arbetsmarknadsutredningens förslag i det delbetänkande som utredningen lämnade över till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson i slutet av oktober. I betänkandet slogs fast att Arbetsförmedlingens vägledning måste reformeras och stärkas för att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Delbetänkandet föreslog att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och att Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att genomföra en förstudie utifrån förslaget.

- Verkligen roligt att regeringen tar förslagen från vårt betänkande vidare. Förstärkt vägledning är ett viktigt steg för att fler ska komma in på och bli kvar på arbetsmarknaden. Det är också ett avgörande bidrag till att lösa kompetensförsörjningen,  säger Cecilia Fahlberg, Arbetsmarknadsutredningens särskilda utredare.

I pressmeddelandet skriver regeringen:

”Arbetsförmedlingen ska också genomföra en förstudie som innehåller en behovsanalys i syfte att undersöka hur en digital plattform för vägledning kan etableras. Detta ska göras med utgångspunkt i Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande Vägledning för framtidens arbetsmarknad (SOU 2017:82) som överlämnades till regeringen i oktober 2017. I sitt arbete ska Arbetsförmedlingen involvera och samarbeta med lämpliga berörda aktörer. I förstudien bör bland annat frågor hanteras om vilka målgrupper som bör omfattas och vilka övriga aktörer förutom Arbetsförmedlingen som kan beröras.”

Läs hela regeringens pressmeddelande:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/fler-arbetslosa-till-utbildning-genom-vagledning/

Cecilia Fahlberg

11-12 december

Full fart i arbetet på slutbetänkandet

Efter leverans av sitt delbetänkande är nu Arbetsmarknadsutredningen i full gång med slutbetänkandet som ska överlämnas om ett år.  Under ledning av särskilda utredaren Cecilia Fahlberg har utredningens sekretariat tagit fram en preliminär analysram för det fortsatta utredningsarbetet och identifierat ett antal frågeställningar inom utredningsområdet. Analysramen beskriver uppgifter för det statliga åtagandet inom arbetsmarknadspolitiken, placering och utformning av ansvar, utförare och samspel med omvärld. Arbetsplaneringen presenterades för utredningens referensgrupp, med representanter för arbetsmarknadens parter och för expertgruppen, med företrädare för berörda departement och myndigheter, som ställde frågor och lämnade synpunkter inför det fortsatta arbetet.
171212Expertgrupp3 (002)
171212Expertgrupp2 (002)
171212 Experetgrupp

25 oktober

Utredningen överlämnar idag sitt delbetänkande

Behovet av vägledning är stort och ökande och måste därför erbjudas brett och resurseffektivt, sa särskilda utredaren Cecilia Fahlberg, när hon överlämnade Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande ”Vägledning för framtidens arbetsmarknad” till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

171025 Överlämning delbetänkande

17 oktober

Snart dags att presentera reformförslag

Nu är det nära för Arbetsmarknadsutredningen att överlämna sitt delbetänkande ”Vägledning för framtidens arbetsmarknad” till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson. Onsdagen den 25 oktober är det dags för särskilda utredaren Cecilia Fahlberg att presentera sin analys och sina förslag hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och samspela med annan vägledning.

- Jag ser verkligen fram emot att få redovisa vårt utredningsarbete och de reformer vi anser är nödvändiga för att stärka vägledningen. Målet med våra förslag är att skapa en väl fungerande väg för att komma in på arbetsmarknaden, för att kunna behålla jobbet och för att kunna få ett nytt, säger Cecilia Fahlberg, med ett rykande färskt betänkande i sin hand.

171017 CF presenterar delbetänkande

5 september

Referensgrupp diskuterade förslag inför delbetänkande

Höstens delbetänkande om vägledning stod på dagordningen när Arbetsmarknadsutredningen mötte sin referensgrupp första gången efter sommaren.  Särskilda utredaren Cecilia Fahlberg redovisade de bedömningar och förslag utredningen diskuterar inför betänkandet som ska lämnas i slutet av oktober och referensgruppens företrädare för arbetsmarknadens parter lämnade synpunkter på förslagen.  Delbetänkandet ska även innehålla en kartläggning av hur samspelet och ansvarsfördelningen fungerar mellan stat och kommun i frågor som påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.  Utifrån detta uppdrag har utredningen genomfört enkäter och dialogträffar med kommuner och Arbetsförmedlingen. Utredningens huvudsekreterare Soledad Grafeuille presenterade resultat och slutsatser från detta för referensgruppen. Mötet avslutades med inspel från gruppen till det fortsatta arbetet med utredningens slutbetänkande.

Kommande möten med referensgruppen är inplanerade den 7 november  och den 11 december i år samt den 5 februari 2018.

170905 Referensgrupp

20 juni

Arbetsmarknadsutredningen 1 år med sikte på delbetänkande

I dagarna är det ett år sedan Arbetsmarknadsutredningen tillsattes och utredningens direktiv presenterades. När utredningen möttes för ett sekretariatmöte i midsommarveckan var det för att summera arbetet så här långt och ta sikte både på delbetänkandet som ska läggas i höst och slutbetänkandet om ett och ett halvt år.
Under året som gått har utredningen genomfört långt över hundra möten med arbetsmarknadens många aktörer,  en rad studiebesök , medverkat i seminarier och inte minst arbetat fram det som kommer att bli utredningens delbetänkande med fokus på vägledning.
Utredningens kansli med särskilda utredaren Cecilia Fahlberg i spetsen diskuterade också utgångspunkter för arbetet på det slutbetänkande som enligt direktivet ska läggas fram i januari 2019.
- Det har varit ett mycket lärorikt år för oss alla, med många viktiga och intressanta inspel från alla dem vi mött och i samarbetet med vår expertgrupp och referensgrupp, summerade Cecilia Fahlberg. Det lägger en bra grund för vårt fortsatta arbete med sikte på hur det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektivt och tydligt.

170620 Sommaravslutning

18 maj

Riksdagens Arbetsmarknadsutskott fick besök av Arbetsmarknadsutredningen. Cecilia Fahlberg beskrev utredningens nuvarande uppdrag och de som planeras tillkomma enligt det tilläggsdirektiv som har aviserats. Cecilia betonade särskilt behovet av en bättre fungerande vägledning och nämnde några av de tankar utredningen har kring förbättringar på detta område.

  • Rörligheten på arbetsmarknaden måste kraftigt förbättras. Det kommer att gynna alla och mitt mål är att verkligen få in tankesättet ”Det går att byta jobb”.

Efter Cecilias inledning fylldes tiden av riksdagsledamöterna många frågor, bl a om upphandling, internationella utblickar, behovet av uppföljning och utvärdering, Arbetsförmedlingens uppdrag och arbetsmarknadsutbildningen.

170518 AU2 170518 AU1

12 maj

När Sveriges landshövdingar möttes i Jönköping var Arbetsmarknadsutredningen inbjuden och representerades av särskilda utredaren Cecilia Fahlberg och huvudsekreteraren Soledad Grafeuille. Cecilia informerade om utredningen och läget i dess arbete och därefter följde en diskussion om hur arbetsmarknadens aktörer bäst kan samverka. Bättre samordning, tydligare roll för kommunerna och Arbetsförmedlingens uppdrag var några av de ämnen som kom upp under mötet. Ett exempel på samverkan som nämndes var de Kompetensråd som flera Länsstyrelser har inrättat, med syftet att få till stånd samverkan med arbetsmarkandens parter, myndigheter och utbildningssamordnare.

170512 Landshövdingemöte

27 april

Framtidens kompetensförsörjning var temat när Arbetsmarknadsutredningens Cecilia Fahlberg, särskild utredare och Soledad Grafeuille, huvudsekreterare, var inbjudna till Kompetensförsörjningsdagarna, som arrangerades av bl a Näringsdepartementet. Deltagarna från regioner runt om i landet fick  tillsammans med företrädare för Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Skolverket och SKL lyssna till en lägesrapport om utredningsarbetet med fokus på vägledning. En work shop följde där deltagarna fick möjlighet att lämna inspel till utredningen  om den regionala kompetensförsörjningen.

- Hur borde ansvarsfördelningen för arbetsmarknadspolitiken mellan stat, region och kommun se ut, var en av frågorna som väckte ett stort engagemang bland deltagarna.

170427 Kompetensförsörjningsdagarna2
170427 Kompetensförsörjningsdagarna1

6 april

Ett 35-tal representanter från Småföretagargruppen inom Svenskt Näringsliv gav sin syn på Arbetsförmedlingens roll vid rekrytering när de mötte Arbetsmarknadsutredningens särskilda utredare Cecilia Fahlberg. Småföretagargruppens företrädare beskrev vilka andra kanaler för rekrytering de använder och hur de skulle vilja få stöd av AF och fick i sin tur information om utredningens fortsatta arbete.

6 april

4 april

När Arbetsmarknadsutredningen mötte sin Expertgrupp för andra gången presenterade Cecilia Fahlberg ett antal utgångspunkter för vägledning som utredningen arbetar med.

  • Vi ser ett stort och växande behov av vägledning  och att det behöver mötas på skilda sätt och i olika kanaler. Den ska ha fokus på kompetensförsörjning i ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv och vägledning ska även finnas tillgänglig för personer som har ett arbete.

Expertgruppen med tjugotalet företrädare för departement och myndigheter  möts nu i två grupper för att ge tid och  möjlighet till öppna diskussioner kring de frågor utredningen ska hantera.

Efter en dags samtal med många tankar och förslag  från gruppens medlemmar om både vägledning och kompletterande aktörer avslutade Cecilia Fahlberg dagen med:

  • Tack för alla kloka och värdefulla inspel. Vi har mycket att arbeta vidare med.

IMG_0011

3 april

IMG_0009

Bundesagentur fὔr Arbeit – Tysklands arbetsförmedling – i Berlin Brandenburg fick besök av Arbetsmarknadsutredningen.  Oliver Kurz, chef för marknadsutveckling och migration, tog emot och informerade om hur tyskarna framgångsrikt arbetar med vägledning för ungdomar, om landets lärlingssystem och det nära samarbetet med arbetsmarknadens parter. Ett splitter nytt informationscentrum – BIZ der Agentur Berlin Mitte – dit alla är välkomna för att informera sig om möjligheter till utbildning och arbete fick också ett besök av utredningens företrädare.

  • Besöket gav många intressanta inspel, inte minst parternas och arbetsförmedlingens täta samarbete kring etableringen på arbetsmarknaden, konstaterade utredningens företrädare vid studiebesökets slut.

IMG_0010

20-21 mars

Arbetsmarknadsutredningen gjorde ett tvådagarsbesök på Arbetsförmedlingen i Täby, som har omkring 60 anställda och 2 500 inskrivna. Vi fick delta på kontorets morgonmöte, i den öppna direktservicen och sitta med på planeringssamtal med nyinskrivna. Under 2016 har etableringsuppdraget vuxit mycket i Täby vilket har inneburit en ny kundgrupp för kontoret. Etableringshandläggarna delade med sig av hur man använder etableringsprogrammets verktygslåda och vad som kan förbättras. En intressant del av besöket var att höra hur samverkan fungerar med kommunerna i närområdet. Vi fick även ta del av kontorets arbete med lokala arbetsgivare med bland annat rekryteringsmässor och urval av inskrivna som kan motsvara de lokala arbetsgivarnas rekryteringsbehov. Vi tackar för den här möjligheten att ta del av arbetsförmedlarnas och de arbetssökandes vardag på förmedlingen.

Cecilia i Täby

15 mars

Cecilia Fahlberg var inbjuden till TCO:s konferens om utbildning i framtidens arbetsliv för att presentera Arbetsmarknadsutredningen i ett seminarium om vägledning. Inledningsvis beskrev Cecilia hur utredningen har arbetat så här långt bland annat med närmare hundratalet möten med aktörer på arbetsmarknaden. Inför delbetänkandet till hösten är arbetet särskilt inriktat på just vägledning, där utredningen börjat landa i ett antal utgångspunkter.

- Vi ser ett stort och växande behov av vuxenvägledning. Vi ser också att det behöver göras mycket för underlätta för individen att få en samlad information. Vi måste få till större volymer i olika kanaler, samtidigt som det är tydligt att det finns behov av professionell, kvalitativ och individuell vägledning, sa Cecilia Fahlberg.

IMG_0007

15 mars

Arbetsförmedlingens framtid – hur skapar vi kostnadseffektiv matchning med goda resultat? var rubriken på ett lunchseminarium arrangerat av Almega,  som presenterade sin rapport om hur dessa utmaningar kan mötas.  Cecilia Fahlberg som var inbjuden för att kommentera rapporten betonade inledningsvis att det är en utmaning för utredningen att diskutera detaljer i olika förslag som kommer upp.

- Vi är själva inne i en tankeprocess just nu, där vi diskuterar många olika utgångspunkter, där  vi ännu inte har satt ner foten. Vi ser en bristande matchning samtidigt som vi har en tudelad arbetsmarknad. Jag tror inte att dessa två problem kan lösas inom samma bubbla. Men helt klart är att vi måste få till en betydligt större rörlighet på arbetsmarknaden.  Effektiviteten måste öka och metoder utvecklas – det gäller för alla aktörer, sa Cecilia Fahlberg.

Presentationen av Arbetsmarknadsutredningen följdes av ett panelsamtal med företrädare för arbetsgivare och avslutades med en panel av politiker från såväl regeringen som oppositionen. En gemensam nämnare under dessa samtal var att man ser med intresse och spänning fram emot vilka åtgärder Arbetsmarknadsutredningen så småningom kommer att föreslå.

IMG_0008

8 februari

På mötesplatsen Navet i Uppsala har kommunens arbetsmarknadsförvaltning  samlat vägledning, antagning för Komvux och SFI i samma hus. Här kan besökaren också få vägledning till YH, högskolan och folkhögskolan i lokalen som är öppen för alla kommunmedborgare. Där mötte ledningen och medarbetare inom Uppsala kommuns arbetsmarknadsförvaltning Arbetsmarknadsutredningen för en information om hur kommunen arbetar med dessa frågor.

- En mycket intressant och givande eftermiddag. Det är så värdefullt för oss i utredningen att ta del av de erfarenheter och kompetens som finns samlad hos dem som står nära de utmaningar som finns på arbetsmarknaden. Besöket väckte många tankar som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete, summerade Arbetsmarknadsutredningens särskilda utredare Cecilia Fahlberg.

0208 Uppsala2 0208 Uppsala1

7 februari

Arbetsmarknadsutredningens expertgrupp samlades till sitt första möte i början av februari.

- Ni är efterlängtade, hälsade Cecilia Fahlberg  expertgruppens tjugofemtal representanter för berörda departement, myndigheter och organisationer.

Sedan Cecilia Fahlberg och utredningens medarbetare presenterat sitt arbete så här långt följde en diskussion kring utredningens uppdrag, där expertgruppen kom med inspel utifrån sina sakområden. De områden som ska behandlas i utredningens delbetänkande till hösten 2017 – vägledning, kompletterande aktörer och samspel och ansvarsfördelning mellan stat kommun – stod i fokus för diskussionen.

Nya möten med expertgruppen är inplanerade den  4 april, 8 juni och 30 augusti.

0207 Expertgrupp2

30 januari

Medarbetare från Arbetsmarknadsutredningen träffade storstadskommunernas vuxenutbildningschefer för en diskussion om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun inom arbetsmarknadspolitiken. Närvarande var  kommunala tjänstemän från Stockholm, Göteborg och Malmö.

- Det är viktigt att ta del av de stora tillväxtkommunernas erfarenheter och behov av arbetsmarknadsinsatser, säger utredningens huvudsekreterare Soledad Grafeuille.

0130 Storstadsmöte i Malmö

23 – 24 januari

Cecilia Fahlberg och medarbetare från utredningen gjorde ett studiebesök i Malmö, där bland annat Malmö Högskola ordnade ett möte (bilden) för att informera om sitt arbete med etableringsuppdraget.  Anette Stoltz, vägledningsstrateg på Arbetsförmedlingen, hade arrangerat ett program under tvådagarsbesöket som  fokuserade på arbetet med vägledning i kommunen. Den komplettande aktören Humanus fick också ett besök för samtal om arbetet med stöd och matchning.

0124 Besök högskolan Malmö

18 januari

Eskilstuna kommuns Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltning fick besök av tre medarbetare i Arbetsmarknadsutredningen. Bakgrunden var att  Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i kommunen nyligen fattat  beslut om att skapa ett sammanhållet vägledningscentrum för att underlätta för unga vuxna och vuxna som behöver studie- och yrkesvägledning. Marie Svensson, (S) kommunalråd och ordförande för nämnden och Mattias Öberg, områdeschef för vuxenutbildningen i Eskilstuna tog emot och berättade om beslutet och arbetet inför starten av vägledningscentret som beräknas vara i gång andra halvåret 2017. En egen webbplats planeras också. Syftet är att uppnå större samordning mellan de olika aktörerna för individens bästa och ge möjlighet för besökarna att få kontakt med flera aktörer på ett och samma ställe.

Diskussionen under mötet ledde också till ett erfarenhetsutbyte inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet utifrån ett helhetsperspektiv.

  • Spännande och inspirerande att få ta del av hur en kommun arbetar för att möta stora utmaningar på arbetsmarknad- och utbildningsområdet, summerade besökarna från Arbetsmarknadsutredningen mötet i Eskilstuna.

Representanter från Arbetsmarknadsutredningen besökte Eskilstuna

0118 Besök Eskilstuna

19-20 december

Att ta del av och använda internationella erfarenheter ingår i Arbetsmarknadsutredningens uppdrag enligt direktivet. Ett led i detta var en studieresa till Helsingfors, där utredningen bland annat träffade företrädare för Närings- och arbetsmarknadsdepartementet, Utbildnings- och kulturdepartementet, myndigheter och forskningsinstitut.  Studieprogrammet hade särskild tonvikt på det finska systemet för karriärvägledning och det europeiska samarbetet på vägledningsområdet, European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). Så här kommenterar gruppen från Arbetsmarknadsutredningen intrycken från studiebesöket: – Finland har kommit långt när det gäller digitala vägledningstjänster. Samtidigt är deras erfarenhet att fysiska möten fortfarande behövs. De digitala tjänsterna bör därför kombineras med möjligheter till fysiska vägledningsmöten. Det livslånga lärandet är en realitet och kräver samordning av insatser på departementsnivå. I Finland har Arbetsmarknads- Utbildnings- och Socialdepartementen under många år arbetat strategiskt med dessa frågor, tillsammans med arbetsmarknadens parter och civilsamhället.

Besök i Finland1

6 December

På ett frukostmöte arrangerat av konsultföretaget New Republic informerade Cecilia Fahlberg om Arbetsmarknadsutredningens uppdrag och de områden utredningen ska analysera och lämna förslag om. Samtalet mellan mötesdeltagarna från bl a Svensk Näringsliv, Teknikföretagen, omställningsorganisationer och bemanningsföretag kretsade mycket kring vägledning, som är ett huvudfokus för utredningens delbetänkande som ska lämnas i oktober 2017.

IMG_0004 IMG_0005

9 november

Arbetsmarknadsutredningens referensgrupp av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer träffades för första gången den 9 november.  Cecilia Fahlberg, särskild utredare,  hälsade välkommen till mötet med att betona att utredningens uppdrag är brett och med ett tydligt mandat att föreslå de åtgärder som krävs för en effektiv arbetsmarknadspolitik.  Det kräver att vi alla tänker stort, brett och framför allt nytt, med blicken riktad framåt mot framtidens arbetsliv, betonade Cecilia Fahlberg. Syftet med detta inledande möte med referensgruppen  var att gruppens medlemmar skulle  ge sin syn på utredningens uppdrag, med särskilt fokus på de frågor som ska behandlas i delbetänkandet, som ska lämnas hösten 2017 och bland annat fokusera på vägledning, samspel och ansvarsfördelning mellan stat och kommun samt externa leverantörer. Den livliga diskussion som följde på detta uppstartsmöte visade på en samsyn vad gäller arbetsmarknadens utmaningar, som exempelvis kompetensförsörjning och en effektiv matchning och ett stort engagemang för konstruktiva lösningar. Nästa gång möts Arbetsmarknadsutredningens referensgrupp den 10 februari  och därefter den 9 maj och den 29 augusti.

Image

17 oktober

IMG_1773

Arbetsmarknadsutredningens särskilda utredare Cecilia Fahlberg medverkade som huvudtalare på Industridagen i Malmö och deltog i ett panelsamtal under rubriken ”Den perfekta matchen”, tillsammans med Anders Weihe, Teknikföretagen, Karin Thapper, Livsmedelsföretagen och Madeleine Engman, fackförbundet GS och med Livsmedelsföretagens vd Marie Söderqvist som moderator.