Ku 2017:02 Arkivutredningen

Ku 2017:02 Arkivutredningen

I slutet av oktober 2017 beslutade regeringen om direktiv för utredningen ”Översyn av arkivområdet”. Det är alltså dags att ge arkivområdet, i vid mening, en ordentlig genomlysning. Senast arkivsektorn blev föremål för samma uppmärksamhet var för 16 år sedan, en lång tid i ett snabbt samhälle.

Regeringens övergripande syfte med arkivutredningen är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Utredningen annonserades redan i propositionen om en samlad kulturarvspolitik våren 2017, där kulturarvsområdet för första gången lyftes fram som ett eget politikområde.

Övergången till digital informationsförsörjning innebär en stor utmaning för såväl lagstiftning och ekonomi som organisation på arkivområdet. Att dra upp riktlinjerna för en hållbar och sammanhållen informationsförvaltning i framtidens digitala samhälle är därför en av utredningens viktigaste uppgifter.

En stark arkivsektor är ytterst en demokratifråga, och särskilt viktig att värna om i tider av alternativa fakta och fake news.

Direktiven i sammanfattning

Utredaren ska bland annat

  • översiktligt beskriva arkivsektorn samt beskriva och analysera hur samhällsutvecklingen har påverkat och kan förväntas påverka förutsättningarna för arkivverksamheten och olika arkivinstitutioner,
  • se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning och vid behov lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till utvecklingen på området,
  • analysera Riksarkivets roll och lämna förslag på uppgifter i förhållande till andra myndigheter och arkivaktörer för att undvika överlappning och för att upprätthålla en god och säker informationshantering och möjliggöra en allsidig historiebeskrivning,
  • analysera de ekonomiska konsekvenserna för Riksarkivet och andra arkivmyndigheter på kort och lång sikt av den offentliga förvaltningens övergång till digitala processer, och
  • analysera om regleringen för de enskilda arkiven bör förändras för att kunna tillgodose behov inom rättskipning, förvaltning, forskning och skydd för kulturarvet,

Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag och får i övrigt lämna förslag och bedömningar som kan bidra till att samhällets tillgång till allmänna handlingar säkras på ett effektivt sätt eller bidra till att kulturarvspolitikens intentioner uppnås.

Överlämnandet av Arkivutredningens betänkande har skjutits fram och uppdraget ska redovisas senast den 16 december, vilket är en månad senare än den ursprungliga planen.