Frågor till Arkivsektorn

Frågor till Arkivsektorn

En av våra viktigaste uppgifter är att träffa olika intressenter för att inhämta olika synpunkter om de frågeställningar vi identifierat som de mest angelägna att få svar på.

De frågor som här följer utgör en utgångspunkt för dialog och kunskapsinhämtning. Frågorna är indelade i fyra temaområden.

Tema 1: Arkivsektorn och samhällsutvecklingen

Utredningen ska beskriva arkivsektorns utveckling och hur samhällsutvecklingen påverkar arkivverksamheten.

 • Hur har arkivsektorns förutsättningar att upprätthålla en god och säker informationshantering och allsidig historieskrivning förändrats under 2000-talet, sedan den senaste arkivutredningen lämnade sitt betänkande 2002?
 • Vilka samhällsförändringar är och kan förväntas bli de största utmaningarna för arkivsektorn? Vilken påverkan har den omfattande digitaliseringen och användarnas förändrade förväntningar och beteenden?

Tema 2: Regleringen av arkivområdet

Utredningen ska se över arkivlagstiftningen och vid behov lämna förslag till ny lagstiftning.

 • Vilka delar av den nuvarande arkivlagstiftningen har inte hängt med i utvecklingen och behöver därför moderniseras?
 • Vilka samband finns mellan arkivlagen och andra lagar på kulturområdet, som bibliotekslagen och museilagen?
 • Vilka andra lagar behöver ses över i det här sammanhanget, t.ex. tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, offentlighets- och sekretesslagen, kommunallagen, upphovsrättslagen, bokföringslagen och förvaltningslagen?

Tema 3: Riksarkivets roll

Utredningen ska analysera Riksarkivets roll och lämna förslag på uppgifter i förhållande till andra myndigheter.

 • Hur ser relationen till andra myndigheter ut och var finns det gränsdragningsproblem som kan behöva rättas till?
 • Hur fungerar Riksarkivets nuvarande organisation och prestationer i förhållande till myndighetens uppdrag och vad skulle eventuellt behöva förändras?
 • Vilka förändringar behöver genomföras när det gäller regler och finansieringsmodell för arkivleveranser till Riksarkivet?
 • Bör Riksarkivet fortsatt ha en normerande och samordnande roll eller bör ansvaret delas upp i ett kulturarvsuppdrag och ett förvaltningsorienterat uppdrag?

Tema 4: Arkivstatistiken

Utredningen ska utreda behovet av insamling av statistikuppgifter på arkivområdet.

 • Vilka uppgifter av statistikkaraktär saknas i dag på arkivområdet och vilka uppgifter skulle behöva samlas in?
 • Vilken myndighet bör ha ett samlat ansvar för statistiken på arkivområdet?

 

Vi tar också gärna emot synpunkter och svar på frågorna. Det går bra att skicka inspel till utredningen via Klara Liliedahl, sekreterare, klara.liliedahl@regeringskansliet.se eller per post till Regeringskansliet FA/Kommittéservice, Ku2017:02 Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm.

Material som inkommer till utredningen diarieförs.