N 2016:04 Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt

N 2016:4 Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt

Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt påbörjade sitt arbete i november 2016. Till särskild utredare förordnade regeringen Nordiska rådets rådsdirektör Britt Bohlin, till huvudsekreterare Kristina Algotson och till utredningssekreterare Erika Rosander och Tora Philp. Under rubriken Vi som arbetar i utredningen presenterar vi oss ytterligare.

Utredningens syfte är, enligt utredningsdirektiven, att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor med konkurrens­kraftiga, innovativa växande företag och destinationer. Utredningen ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt, företagande och sysselsättning i hela landet genom att föreslå en ny politik av tvärpolitisk karaktär och strukturer som stärker aktörernas möjligheter att kraftsamla.

Utredningen ska bland annat analysera det nuvarande turismpolitiska målet från 2005 och föreslå eventuella ändringar, kartlägga näringens behov, utmaningar och hinder inom en rad områden (se rubriken Uppdraget) och föreslå konkreta insatser som svarar mot dessa behov. Vi ska även föreslå hur samverkan mellan aktörer kan utvecklas för att stärka det gränsöverskridande turistiska erbjudandet ”resa-bo-äta-göra-handla” och föreslå hur kontaktytorna mellan bland annat myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhälle kan utvecklas.

Vi kommer att arbeta med stöd av utredningens expertgrupp, samla information och underlag från en mängd aktörer i hela landet och internationellt, samt delta vid så många tillfällen som möjligt där vi kan fånga upp frågor, diskussioner och synpunkter inom ramen för utredningens uppdrag.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.

Överlämnande och presskonferens sker i Stockholm den 4 december.

Följ gärna vår Facebooksida Utredningen Sveriges besöksnäring.