I 2020:01 Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

I 2020:01 Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

Välkommen till webbplatsen för utredningen om betrodda tjänster! Henrik Ardhede har fått uppdraget att leda utredningen som, med utgångspunkt i EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster, den s.k. eIDAS-förordningen, ska kartlägga, analysera och lämna förslag på åtgärder som höjer säkerheten och stärker tilliten i elektroniskt informationsutbyte.

I utredarens uppdrag ingår att

  • kartlägga och analysera den offentliga förvaltningens behov av åtgärder för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster,
  • lämna förslag på sådana åtgärder, särskilt när det gäller att

o   tydliggöra när avancerade respektive kvalificerade elektroniska underskrifter bör användas i den offentliga förvaltningen,

o   kunna validera och bevara elektroniska underskrifter, och

o   kunna använda e-legitimation i tjänsten, och

  • lämna nödvändiga författningsförslag.

På webbplatsen kommer vi bland annat att informera om utredningens arbete, möten som vi anordnar samt konferenser och liknande där vi deltar.

Uppdraget ska delredovisas senast 15 februari 2020. I delredovisningen ska kartläggning och analys av den offentliga förvaltningens behov av åtgärder för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster ingå. Även eventuella förslag avseende tydliggörande när avancerade respektive kvalificerade elektroniska underskrifter bör användas i den offentliga förvaltningen samt validering och bevarande av elektroniska underskrifter.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2021.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller vill göra inspel till utredningen!