Betygsutredningen 2018 (U 2018:03)

Betygsutredningen 2018 (U 2018:03)

Välkommen till utredningens hemsida! Här kan du läsa om såväl utredningens uppdrag och arbete som oss som arbetar i utredningen. Det löpande arbetet följer du dock bäst på vår Facebooksida – @betygsutredningen2018. Du kan även få information om hur du kan komma i kontakt med oss. Sedan april 2018 har utredningen i uppdrag att utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vi ska även utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer. Syftet med utredningen är att främja elevers, såväl flickors som pojkars, kunskapsutveckling och att betygen bättre ska spegla elevers kunskaper. Frågor som ingår i uppdraget är bl.a. att:

  • föreslå en modell för ämnesbetyg för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, analysera hur denna modell ska förhålla sig till vuxenutbildningen,
  • analysera om, och i så fall föreslå hur, kompensatoriska inslag ska införas i betygssystemet för alla skolformer som har betyg,
  • föreslå sätt att synliggöra och dokumentera elevens kunskapsutveckling när kunskapsnivån inte motsvarar ett godkänt betyg,
  • kartlägga tillämpningen av lärarnas skyldighet att ta hänsyn till all tillgänglig information vid betygssättningen och vid behov förslå förändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.