S 2014:10 Utredningen om bostäder för äldre

S 2014:10 Utredningen om bostäder för äldre

Uppdrag

En särskild utredare ska analysera dels vilka hinder som kan finnas för äldre personer att inneha eller att flytta till en lämplig bostad, dels förutsättningarna för kommunerna att möta behovet av bostäder för de äldre framöver. Uppdraget gäller bostäder inom det ordinarie bostads­beståndet, alltså inte särskilt boende*.

Utredaren ska ta fram förslag till åtgärder som kan underlätta för äldre människor att inneha eller skaffa sig en lämplig bostad, som det går att bo kvar i även om rörligheten skulle försämras. Om det visar sig behövas ska utredaren också ta fram förslag till åtgärder som kan förbättra kommunernas möjligheter att leva upp till de krav som ställs i bostads­försörj­nings­lagen och annan lagstiftning.

Syftet är det ska gå att tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av landet.

Uppdraget omfattar inte skattefrågor.

Utredaren ska inhämta synpunkter från berörda myndigheter och organisationer samt relevanta aktörer och ta hänsyn till andra pågående utredningar. Betänkandet ska lämnas senast 1 okt 2015.

*Med särskilt boende avses boende med heldygnsomsorg, som tilldelas genom biståndsbeslut.