Fi N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande

Fi N 2017:08 Samordning för bostadsbyggande

Utredningen Samordning för bostadsbyggande påbörjade sitt arbete i januari 2018. Uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande. Till särskild utredare har Johan Edstav förordnats, Christina Leideman är utredningens huvudsekreterare.

Utredningens uppdrag att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande (Dir. 2017:126) upphör den 31 december 2020 och är därmed slutfört. Uppdraget att se över delar av plan- och bygglagen (2010:900), för att genom ändringar i regelverket stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer (Dir. 2020:15) redovisas senast den 31 mars 2021.