Så arbetar vi

Så arbetar vi

Vi delar in uppdraget i sju uppdragsområden.

Arena för dialog mellan berörda parter och verka för metodutveckling för särskilt komplexa planeringsförutsättningar 

I takt med att fler markområden som har särskilt komplexa planeringsförutsättningar kan komma att behöva tas i bruk för bostadsbyggande ökar behovet av dialog mellan olika berörda parter. Det kan till exempel röra sig om markområden klassade som riksintresse eller som berör flera olika myndigheter, områden där ägarförhållandena är komplexa, eller områden där flera olika intressen och organisationer möts med mera.

Uppdraget i denna del innebär att erbjuda en arena för dialog mellan de parter på nationell, regional och lokal nivå som är berörda av sådana särskilt komplexa planeringsförutsättningar. Arenan ska peka på behovet av ökat bostadsbyggande, men samtidigt verka för dialog och konstruktiva lösningar när olika intressen står mot varandra.

Stöd till kommuner har hittills omfattat att ge stöd i dialog och informationsutbyte med berörda myndigheter och andra berörda relevanta aktörer samt stöd i hantering av målkonflikter och avvägningar mellan olika aspekter.

Gällande metodutveckling för komplexa planeringsprocesser har dialoger med berörda aktörer i flera komplexa planeringsprocesser inletts under det gångna året. Utredningen arbetar för att finna former för att successivt sammanställa och analysera generella erfarenheter från dessa dialoger i syfte att ge underlag till metodutveckling.

 

Stödja mindre kommuner i planeringen av bostadsexploateringar där förutsättningarna är särskilt komplexa

Mindre kommuner med små resurser för planeringsarbete kan ha svårt att driva planeringsprocesser och att få till stånd de utredningar som krävs för att komma vidare i de särskilt komplexa planeringsprocesserna. Det kan också handla om att det saknas möjligheter att utveckla visioner för det område som ska exploateras. Denna del av uppdraget avser att erbjuda mindre kommuner kompetens och konkret hjälp i form av process- och utredningsstöd i en särskilt komplex planeringsprocess. Detta kan ske genom kansliets egen personal eller upphandlad kompetens. Mindre kommuner kan således ges stöd i planeringsarbete som hanterar komplexiteten i ett utbyggnadsområde.

Stöd till mindre kommuner har hittills avsett trafik- och mobilitetsplaner, ekonomiska analyser, kunskapsinhämtning, vägledning i kvalitets- och hållbarhetsarbete samt stöd inför särskilda kommunikationsinsatser avseende de aktuella exploateringarna. Vidare har behov av stöd framförts avseende dialog med regionala och nationella myndigheter om aktuella frågor i de kommunala planeringsprocesserna i syfte att skapa bättre samspel mellan olika beslutsnivåer och över kommungränser.

Stöd kan inte ges till arbete med utredningar och analyser som ingår i ordinarie planarbete och inte föranleds av komplexitet.

 

Bilda och driva ett nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar och städer

Uppdraget innebär att bilda och driva ett nätverk för kommuner som förbereder eller genomför större samlade exploateringar. Syftet är att underlätta för kommunerna att dela erfarenheter och hjälpa och stärka varandra i processerna. Även regionalt utvecklingsansvarig aktör i aktuella län bjuds in att delta i nätverket.

Vi arrangerar regelbundna möten där kommunerna ges möjlighet att redovisa exempelvis utkast till planer, program, upphandlingar eller andra steg i processen där erfarenhetsutbyte är relevant. Sakkunnig expertis för olika områden kommer att anlitas i samband med nätverksmötena. Arbetet i detta nätverk koordineras med befintliga kommunala, regionala och andra nätverk.

För närvarande ingår 30 kommuner eller kommunala exploateringsbolag i nätverket. Sammantaget planeras det för ca 225 000 bostäder i de nya stadsdelar som ska byggas i nätverkskommunerna under de kommande decennierna.

Vi arrangerar regelbundna möten där kommunerna ges möjlighet att redovisa exempelvis utkast till planer, program, upphandlingar eller andra steg i processen där erfarenhetsutbyte är relevant. Sakkunnig expertis för olika områden kommer att anlitas i samband med nätverksmötena. Arbetet i detta nätverk koordineras med befintliga kommunala, regionala och andra nätverk. Här kan du läsa mer om kommande aktiviteter inom Nätverket för nya stadsdelar.

Information om Nätverket för nya stadsdelar

Sammanställning över kommunerna i Nätverket för nya stadsdelar

 

Underlätta för kommuner i arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling

När nya områden byggs på obruten mark möjliggörs tester av helt nya lösningar, då man är mindre bunden av befintliga strukturer. Uppdraget innebär att underlätta för kommuner som bygger nya stadsdelar eller nya bostadsområden på obruten mark att arbeta innovativt med planering och byggande samt främja ökad samverkan mellan kommuner och näringsliv kopplat till de aktuella områdena.

Innovationer, såväl tekniska som sociala, i nya stadsdelar och tätorter kan bidra till att stärka Sveriges roll som föregångare inom hållbar stadsutveckling. De nya områden som byggs kan bli modellområden för innovativa lösningar som utgör basen i en serie bomässor och därigenom bidrar till att stärka möjligheten att utveckla hållbara gestaltade livsmiljöer. Utredningen avser att utarbeta en strategi för genomförandet av bomässorna.

Exempel på processer där utredningen för närvarande arbetar med kommuner för innovationer i nya stadsdelar är stadsplanering för rörelserikedom och innovativ varulogistik.

 

Fortsätta arbetet med uppdraget att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande

Uppdraget innebär att fortsätta arbetet i delar av det uppdrag som bedrivits inom ramen för Utredningen för att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande (N2016:G), som slutredovisades den 22 december 2017. Bland annat ska vi svara för uppföljning av efterlevnaden av överenskommelser om större samlade exploateringar med hållbart byggande som ingicks i december 2017 avseende sju större exploateringsområden i de fyra aktuella kommunerna.

Vi konstaterade i inledningen av år 2018 att avtalen och avsiktsförklaringen har godkänts i samtliga berörda fullmäktigeförsamlingar och att dessa vunnit laga kraft (Komm2018/00356-10).

Utredningen har under hösten 2018 upprättat system för hur avtalen ska följas upp och för hur avstämningar mellan de olika parterna ska gå till. Utredaren har i november och december 2018 kallat till konstituerande möten avseende de fyra överenskommelserna. Blanketter för redovisning utav underlag har tagits fram och det kommer att hållas regelbundna avstämningar av avtalens efterlevnad, inledningsvis två gånger per år.

Om vi kommer i kontakt med fler kommuner där det finns framtagna planer på samlade exploateringar för en större mängd bostäder men där planerna av något skäl inte kan genomföras, eller där det finns ej planlagda områden med möjlighet till helt nya större bostadsexploateringar på längre sikt, kan vi informera Regeringskansliet om dessa och redovisa vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta för att exploateringen ska komma till stånd.

 

Fortsätta arbetet med uppdraget om bostadsbyggande på statens fastigheter

Uppdraget innebär att från och med den 16 februari 2018 fortsätta det arbete som utredningen Bostadsbyggande på statens fastigheter (N 2017:03) har bedrivit. Under detta utredningsarbete fördes dialog med cirka 45 kommuner som önskar förvärva statlig mark i syfte att bygga bostäder på marken. Utredningen Bostadsbyggande på statens fastigheter slutredovisades den 15 februari 2018.

Vi ska nu slutföra inledda dialoger och förhandlingar om fastighetsöverlåtelser med berörda kommuner, myndigheter och statliga bolag. Om vi i det fortsatta utredningsarbetet kommer i kontakt med fler kommuner som är i behov av statlig mark för sitt bostadsbyggande, avser vi att undersöka möjligheterna till marköverlåtelse även i de fallen.

 

Analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner

Uppdraget redovisades 29 mars 2019 i form av ett betänkande med namnet ”Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling”. Uppdraget var att analysera för- och nackdelar med en lagstadgad rätt för kommuner att införa krav på transportplaner i detaljplanering för nyetablering av bostäder enligt plan- och bygglagen. Underlag till denna del av uppdraget har inhämtats från tidigare förarbeten samt rapporter och strategier framtagna av myndigheter och andra parter, dels genom möten och andra kontakter med berörda aktörer.

SOU 2019:17 Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling

Överlämnande betänkande 29 mars 2019

Kunskapsunderlag som utredningen låtit ta fram:

Tidigare utredningar och rapporter som rör frågeställningen:

Se över delar av plan- och bygglagen

I tilläggsdirektiv (dir. 2020:15) som beslutades av regeringen den 13 februari 2020 ska utredningen se över delar av plan- och bygglagen för att genom ändringar i regelverket stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja långsiktiga hållbara stadsmiljöer. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för en samhällsplanering som främjar hållbara livsmiljöer med minskad miljö- och klimatpåverkan. I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag.