Aktuellt

Aktuellt

Kontakt i alla sammanhang gällande nedanstående information: Christina Leideman och Johanna Jelinek Boman

 

Medverkan i Almedalen
2019-07-01 – 2019-07-03, Visby

Utredningens särskilda utredare Johan Edstav medverkade i flera seminarier under Almedalsveckan. Bland annat talade han vid det seminarium som utredningen arrangerade tillsammans med Umeå kommun under temat ”Hur skapar vi en rörelserik stad?” och vid Gröna Städers och Landvetter Södras seminarium ”Hur kan staten bidra till att möjliggöra helt nya hållbara städer?”

 

Avtal med Härryda kommun kring innovationsarbete
2019-07-02

Den 2 juli signerade Samordning för bostadsbyggande och Landvetter Södra Utveckling AB ett avtal om samverkan kring innovationsstrategier för den nya stad, Landvetter Södra, som ska byggas i Härryda kommun.  Samarbetet är ett led i arbetet med utredningens deluppdrag att underlätta för kommuner i arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling . Klicka här för att läsa mer.

 

SKL deltar i Nätverket för nya stadsdelar
2019-06-18, Stockholm

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,  deltar som adjungerad i Nätverket för nya stadsdelar. Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert hos SKL, blir organisationens kontaktperson och kommer att följa arbetet i nätverket.

 

Medverkan på Järvaveckan
2019-06-14

Utredningen deltog i ett öppet samtal om ekosystemtjänster i Järvaområdet i Stockholm. Samtalet var ett arrangemang inom ramen för Järvaveckan. Dialog fördes med byggherrar, kommuner och allmänhet och innehöll bl.a. en diskussion om vikten av att prioritera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.

För mer information kontakta Jan Wijkmark

 

Tecknad överenskommelse om samverkan kring innovativ utformning av framtidens varulogistik i Uppsala
2019-06-12

Samordning för Bostadsbyggande och Uppsala kommun tecknade en överenskommelse om samverkan kring innovativ utformning av framtidens varulogistik i Södra staden i Uppsala. Syftet med samverkan är att skapa förutsättningar för att göra de planerade ny södra stadsdelarna i Uppsala till föregångare inom hållbar och innovativ logistik. Detta görs bland annat via en kartläggning av innovativa metoder, system och tekniker för hållbar bygg- och varulogistik samt genom en mässa för kontakter och match-making.

För mer information kontakta Jan Wijkmark

 

Medverkan vid Rådet för hållbara städers seminarium
2019-06-12

Johan Edstav presenterade utredningens arbete på en workshop arrangerad av Rådet för hållbara städer. Rådet för hållbara städer är ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKL och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stadsutveckling. Workshopen hölls i Tillväxtverkets lokaler i Stockholm.

För mer information kontakta Jan Wijkmark

 

Medverkan vid Boverkets workshop om godstransporter i den fysiska planeringen
2019-06-03, Stockholm

Utredningen presenterade sitt betänkande Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling vid en workshop om godstransporter i den fysiska planeringen som arrangerades av Boverket. Under workshopen presenterades också samarbetet mellan Samordning för bostadsbyggande och Uppsala kommun om innovativ utforming av framtidens varulogistik i den nya stadsdelen Södra staden i Uppsala.

 

Medverkan vid Plan- och bostadsdagarna i Uppsala
2019-05-28

Johan Edstav medverkade vid länsstyrelsens Plan- och bostadsdagar i Uppsala för att berätta om utredningens arbete men framför allt om arbetet med och slutsatserna från betänkandet Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling som utredningen lämnade över till Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund 29 mars 2019.

För mer information kontakta Johanna Jelinek Boman

 

Studieresa Stockholm
2019-05-20 – 2019-05-21

Utredningen arrangerade årets första studieresa för medlemskommunerna i Nätverket för nya stadsdelar. Resan gick till Stockholm och stadsdelarna Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och till Sollentunas nya stadsdel Väsjön. Utöver besök i och presentationer av stadsdelarna i fråga bjöd resan även på flera föredrag. Representanter från SGI presenterade Geokalkyl – ett verktyg som tagits fram för bedömning av mark inför exploatering.  SKL, Kommuninvest och Evidens höll föredrag om ekonomisk hållbar stadsplanering, finansiering av hållbara stadsutvecklingsprojekt och kommunala kostnads- och intäktskalkyler för stadsutveckling.

De föredrag som berör Geokalkyl och kommunalekonomiska bedömningar spelades in och finns att ta del av via utredningens youtube-kanal. (https://www.youtube.com/channel/UCyNb1iK91QNvM3pGccOYS1Q)

För mer information kontakta Jan Wijkmark.

 

Hamnstaden i Ystad – intäkter och kostnader redovisades för kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-15

Den 15 maj slutredovisades resultaten från en omfattande analys av intäkter och kostnader i samband med Ystads stora stadsutvecklingsprojekt Hamnstaden.
Resultaten presenterades på ett av kommunstyrelsens arbetsutskottsmöten.
Konsultbolaget Evidens som genomfört analysen framställde en samlad redovisning som bland annat innefattar det så kallade marknadsdjupet, dvs. hur många bostadsrätter och hyresrätter som årligen kan byggas för att motsvara den verkliga köpkraften och efterfrågan av nyproducerade bostäder som finns. Resultaten uppmärksammades även i den lokala pressen.

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Start för modellutveckling av intäkts- och kostnadskalkyler i Burlöv
2019-05-09

Den 9 maj gick startskottet för arbetet med den överenskommelse om samverkan som tecknades mellan Samordning för bostadsbyggande och Burlövs kommun där utredningen stödjer kommunen i arbetet med exploateringskalkyler. Arbetet fokuserar på utveckling av ett modellverktyg som ska förena kommunekonomi med exploateringskalkyler. Konsultbolaget Sweco ska vidareutveckla ett verktyg som har tagits fram i samarbete med Uppsala kommun. Verktyget ska göra det möjligt att bedöma hur kostnader och intäkter kan fördelas över de långa utvecklings- och byggtider som stora stadsbyggandsprojekt innebär. Verktyget ska testas skarpt i Burlöv kommun som driver två stora utvecklingsprojekt: Burlöv Centrum och Kronetorpsstaden.

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Offentliggörande av kvalitetsprogram för Selleberga I Bjuv
2019-05-08

Bjuvs kommun offentliggjorde det kvalitetsprogram för stadsutvecklingsområdet Selleberga som beställts av kommunen och Samordning för bostadsbyggande och som tagits fram av White arkitekter. Kvalitetsprogrammet utgör en vision för hur området kan bebyggas och utvecklas. Särskild utredare Johan Edstav och huvudsekreterare Christina Leideman fanns på plats från utredningens sida.
Upp till 2 000 bostäder planeras att uppföras i området under de kommande 20 åren.
Mer information om kommunens arbete med det nya området Selleberga och kvalitetsprogrammet finns att hämta på Bjuvs kommuns webbplats.

Kvalitetsprogram Selleberga

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Nätverksträff nr3 i Nätverket för nya stadsdelar
2019-04-11 – 2019-04-12

Utredningen anordnade tillsammans med det kommunala utvecklingsbolaget Älvstranden Utveckling AB den 3e nätverksträffen i Nätverket för nya stadsdelar. Träffen ägde rum i Göteborg och kretsade kring två teman, Variation i upplåtelse- och boendeformer samt Kommunala organisationsformer för stadsutveckling. Dagarna varvade föreläsningar med diskussionsmoment och avslutades med studiebesök till Lindholmen Science Park och stadsdelen Kvillebäcken.

Nätverket för nya stadsdelar fortsätter att växa och består nu av 23 olika kommuner från Umeå i norr till Trelleborg i Söder.

 

Medverkan vid European Congress of Local Governments, i Kraków
2019-04-08 – 2019-04-09

Johan Edstav representerade utredningens arbete vid European Congress of Local Governments som ägde rum i Kraków.  Ämnet som diskuterades i den panel som utredningen medverkade i kretsade kring statens roll i bostadsförsörjningen ur olika europeiska perspektiv.
Medverkan vid konferensen innebar en möjlighet att presentera Samordning för bostadsbyggande i ett europeiskt sammanhang. Även den tidigare utredningen Uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande presenterades och med den de metoder som då utarbetades: samordning av statliga infrastruktursatsningar och kommunalt bostadsbyggande samt arbetet med förhandlingar och avtal mellan stat och kommun i arbetet med att få fram fler bostäder.

För mer information kontakta Johanna Jelinek Boman.

 

Dialogmöte med Alvesta och Växjö
2019-04-04

Johan Edstav och Christina Leideman från utredningen besökte kommunerna Alvesta och Växjö för att inleda en dialog om den tilltänkta stadsdelen Aringsås. Kommunerna presenterade sina utvecklingsplaner och samarbetet kring den gemensamma översiktsplanen för området varpå kommunerna och markägaren presenterade sina visioner kring stadsdelen.

För mer information kontakta Christina Leideman.

 

Presentation av utredningen för SKLs finansnätverk för kommuner
2019-04-02

Johan Edstav presenterade utredningens uppdrag för SKL:s Finansnätverk. Åhörare var främst ekonomi- och finanschefer i kommuner. Presentationen kretsade kring det löpande arbetet i utredningen med särskilt fokus på det arbete som görs inom deluppdraget Stöd till mindre kommuner. Här kan utredningen stödja mindre kommuner i framtagandet av utredningar och underlag inför större samlade exploateringar. Ett exempel är Ystads kommun som från utredningen har fått stöd att ta fram en kostnads- och exploateringskalkyl för den nya stadsdelen Hamnstaden.
Läs mer under Så arbetar vi under uppdragsområdet Stöd till mindre kommuner.

För mer information kontakta Johanna Jelinek Boman eller Michael Erman.

 

Överlämning av betänkande
2019-03-29

Utredningen lämnade över sitt betänkande till bostadsminister Per Bolund. Betänkandet har fått namnet Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling. Ta del av betänkandet via länken nedan.

SOU 2019:17 Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling

Överlämnande betänkande 29 mars 2019

 

Uppföljning och rapport till regeringen om av avtalen
2019-03-26 – 2019-04-01

Den 26 mars hölls avstämningar med avtalskommunerna Uppsala, Knivsta, Gävle och Haninge, för att säkra efterföljande av de avtal som tecknades under den tidigare utredningen Uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande (N 2016:G).
Den 1 april skickade utredningen in sin årliga rapport till regeringen om uppföljning av avtalen.  Bedömningen per den 1 april är att arbetet med att genomföra överenskomna åtgärder i allt väsentligt sker i enlighet med avtalen och avsiktsförklaringen.

Rapport om uppföljning av avtal 1 april
Bilaga 1 till rapport om uppföljning av avtal 1 april
Bilaga 2 till rapport om uppföljning av avtal 1 april

 

Start för arbete med transportplan i Knivsta
2019-03-26

En samverkansöverenskommelse tecknades mellan Knivsta kommun, Region Uppsala, Samordning för bostadsbyggande för att säkerställa resurser och bemanning av projektet att ta fram en transportplan. Planen ska vara klar i början av 2020 för att därefter kunna antas av Knivstas kommunfullmäktige.
Knivsta kommun får stöd i sin planering med de nya stadsdelarna Nydal och Alsike i form av en kommunövergripande transportplan. Både fysiska och administrativa, beteendepåverkande åtgärder ingår. Bland annat ska mobilitetszoner, mobilitetsnormer och mobilitetsgaranti med nya parkeringslösningar tas upp i planen.
En bred medverkan i en arbetsgrupp bestående av Knivsta kommun, Region Uppsala, Samordning för bostadsbyggande och Trafikverket Region Öst borgar för en bra koppling till de kommunala, regionala och nationella planer, program och projekt.

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Citylabutbildning
2019-03-13 – 2019-03-14

Utredningen bjöd in nätverkskommunerna till att delta i en två dagar lång kurs på temat hållbar stadsplanering med Sweden Green Building Councils planeringsverktyg Citylab. Citylab är ett certifieringssystem för hållbar stadsplanering. Idag rymmer verktyget metoder för att ta fram en strategi för planeringsfasen i stadsbyggnadsprojekt men kommer att vidareutvecklas till att spänna över hela byggprocessen och in i förvaltningsfasen. Representanter från 11 kommuner deltog och är nu certifierade Citylab samordnare. Kursen möter nätverkskommunernas önskemål om information och kompetensutveckling inom hållbar stadsutveckling i praktiken.

För mer information kontakta Jan Wijkmark

 

Mötet med Riksarkitekten/Ordförande för Rådet för hållbara städer
2019-02-21

Utredningen träffade Sveriges riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer, Helena Bjarnegård, för informationsutbyte om riksarkitektens, Rådet för hållbara städers och Samordning för bostadsbyggandes respektive uppdrag och samtal om möjliga samarbeten. Utredningens representanter och riksarkitekten enades om att till hösten gemensamt arrangera en utbildnings- och informationsinsats för kommunerna i Nätverket för nya stadsdelar på temat Hållbar arkitektur.

Läs mer om Riksarkitektens nya uppdrag och Rådet för hållbara städer på Boverkets webbplats.
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/riksarkitekten/

 

Dialogmöte i Göteborg
2019-02-20

Med utgångspunkt i den samverkansöverenskommelse mellan Göteborgs stad och Samordning för bostadsbyggande som slöts 12 december 2018 har nu arbetet med en arena för dialog kring området Högsbo – Frölunda satt igång. Den 20 februari samlades företrädare från Samordning för bostadsbyggande, stadens olika förvaltningar, Trafikverket Väst, länsstyrelsen och Västra Götalands Regionen för att diskutera knäckfrågor avseende stadsutveckling och trafikförsörjning. Ett följeforskningsprojekt som drivs av IVL och Trivector Traffic har kopplats till dialogarenan. Arbetet beräknas pågår hela 2019. Förväntat resultat är en tidig harmonisering av det kommunala och statliga planeringsarbete när det gäller framtida trafiklösningar i området.

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Nytt kunskapsunderlag avseende kommunala transportplaner
2018-12 – 2019-02

Utredningen tog emot ytterligare två kunskapsunderlag som beställts inom deluppdraget Analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner. Kunskapsunderlagen är del av det material som ska ligga till grund för utredningens analys i frågan.

  • Att säkra goda förutsättningar för gång och cykling som del av vardagslivet, Järda Blix, arkitekt och ämnesexpert.
  • Urbana godstransporter i detaljplanering, Sönke Behrends, IVL.

De nu totalt fyra kunskapsunderlagen finns att läsa i sin helhet under uppdragsområdet Analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner.

För mer information kontakta Lena Dübeck (till och med den 29 mars 2019) eller Johanna Jelinek Boman.

 

Möte med IQ Samhällsbyggnad
2019-01-09 och 2019-02-08, Stockholm

Utredningen har inlett en löpande dialog med IQ Samhällsbyggnad (IQS). IQS har initierat en samordning av kommunnätverk med fokus på innovativ stadsutveckling där Nätverket för nya stadsdelar är en av de deltagande organisationerna.

Den 9 januari deltog utredningen, representerade av Jan Wijkmark och Michael Erman, i det inledande mötet arrangerat av IQS. Mötet hade som syfte att skapa en gemensam överblick över de olika nätverken, identifiera nätverkens olika inriktningar samt att diskutera möjliga framtida samarbeten. Utöver vår utredning samt IQS deltog Rådet för hållbara städer, SKL, RISE, SGBC och Tillsammans 2030 vid mötet.

Som en fortsättning på samarbetet presenterade Jan Wijkmark den 8 februari utredningens arbete för IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk vid deras möte. Särskilt fokus låg på arbetet med Nätverket för nya stadsdelar samt innovationsstöd.

För mer information kontakta Jan Wijkmark.

 

Möte och politikerdialog i Knivsta
2019-02-04, Knivsta

Johan Edstav och Michael Erman från utredningen deltog vid en workshop för kommunpolitiker i Knivsta kommun. Mötet handlade om realiseringen av de åtaganden som kommunen gjorde i avtalet med staten under den tidigare utredningen Utredningen för att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande. På workshopen diskuterades främst den förväntade stora expansionen och hur den kan leda till en väl planerad småstad med hög livskvalité.
Syftet med utredningens medverkan vid workshopen var att ge input på planerade strategier och planer för genomförandet av kommunens åtaganden.

 

Idéverkstad i Umeå
2019-01-30 – 2019-01-31, Umeå

Utredningen arrangerade en idéverkstad på temat rörelserikedom i stadsplanering tillsammans med Umeå kommun. Innovation inom rörelserikedom innebär här att via stadsplanering och byggande underlätta och stimulera vardagsrörelse för boende, verksamma och besökare på Norra Ön året runt. Norra Ön är en ny stadsdel som planeras i Umeå. Syftet med idéverkstaden är att inventera kunskapsläget samt att få idéer och inspel till det fortsatta arbetet.

För mer information kontakta Jan Wijkmark.

 

Årlig redogörelse till Regeringskansliet
2018-12-14

Utredningen lämnade sin årliga redogörelse till Regeringskansliet. Årlig redogörelse 2018

För mer information kontakta Christina Leideman.

 

Möten för uppföljning av efterlevnaden av avtal om bostadsbyggande
2018-11-28 – 2018-12-05, Stockholm

Utredaren har i november och december 2018 kallat till konstituerande möten avseende de överenskommelser som ingicks den 18 december 2017 avseende bostadsbyggande och infrastrukturåtgärder i Gävle, Uppsala, Knivsta och Haninge. Avtalen slöts inom ramen för arbetet i Utredningen för att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande som slutredovisades den 22 december 2017. Avtalen finns att ta del av som bilagor till slutredovisningen. Parterna har vid sina respektive möten bland annat beslutat om organisation och former för uppföljning av efterlevnaden av överenskommelserna.

För information kontakta Frank Johan Ahlberg.

 

Överenskommelse om samverkan med Göteborgs stad
2018-12-20

Inom utredningens deluppdrag Arena för dialog mellan berörda parter har en överenskommelse om samverkan mellan utredningen och Göteborgs stad undertecknats. Överenskommelsen avser en dialogplattform avseende området Högsbo-Frölunda där berörda planerare i staden, statliga myndigheter och trafikansvariga på Västra Götalandsregionen sammanförs. Syftet med samverkan är att den mål- och trafikprognosstyrda planeringen ska samordnas för att möjliggöra ett stort antal nya bostäder och verksamheter samt effektiv mobilitetsförsörjning av området. Information om planerna för Högsbo-Frölunda finns i samrådsförslaget för en ny fördjupad översiktsplan för området.

För information kontakta Michael Erman.

 

Överenskommelse om samverkan med Ystads kommun
2018-12-19,

Ystad Utredningen och Ystads kommun har undertecknat en överenskommelse om samverkan. Utredningen ska stödja kommunens stadsutvecklingsprojekt ”Hamnstaden” som väntas bidra till en långsiktigt hållbar, attraktiv och ökad bostadsförsörjning i kommunen. Ystads kommun ska ges stöd i arbetet med en intäkts- och kostnadsanalys för området Hamnstaden, där 1 500 bostäder planeras att uppföras. Dialog pågår också om stöd avseende bland annat interna och externa kommunikationsinsatser kopplade till den nya stadsdelen. Läs om Ystads arbete med Hamnstaden på kommunens webbplats

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Överenskommelse om samverkan med Burlövs kommun
2018-12-19, Burlöv

Utredningen och Burlövs kommun har undertecknat en överenskommelse om samverkan. Utredningen ska stödja Burlövs kommun i arbetet med exploateringskalkyler och mobilitetsfrågor för två större exploateringar i kommunen, Burlöv centrum och Kronetorpsstaden, där upp till 6 000 nya bostäder planeras. Läs om arbetet med Kronetorpstaden och Burlöv centrum på kommuns webbplats

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Studieresa till München och Hamburg
2018-11-15 – 2018-11-16, München och Hamburg

I november 2018 genomfördes en studieresa till München och Hamburg för de kommuner som först anslutit sig till Nätverket för nya stadsdelar. I München besöktes stadsdelen Messestadt Riem med 6 500 bostäder som uppfördes under perioden 1992 – 2018. I Hamburg presenterades planerna för den nya stadsdelen Oberbillwerder i utkanten av staden. Omkring 7 000 bostäder ska uppföras där under perioden 2020 – 2035. Vidare besöktes stadsdelen Hafen-City, som när den är färdigställd år 2040, ska innehålla 15 000 bostäder. Temat för föredragningar i samband med studiebesöken var bland annat sociala hållbarhetsfrågor, såsom olika upplåtelseformer och finansieringsmodeller. Sammanfattning av studieresan

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Överenskommelse om samverkan med Knivsta kommun
2018-10-23, Knivsta

Utredningen och Knivsta kommun har undertecknat en överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen syftar till att bidra till en långsiktigt hållbar och ökad bostadsförsörjning i Knivsta kommun. Utredningen ska stödja kommunens arbete med en transport- och mobilitetsplan kopplad till kommunens två nya stadsdelar Västra Knivsta och Alsike, där totalt 15 000 nya bostäder planeras. Vidare förs bland annat dialog om stöd i arbetet att utveckla en näringslivsstrategi kopplad till planeringen av de nya stadsdelarna. Även en gemensam insats när det gäller energiplanering för fossilfrihet ska genomföras under 2019. Läs kommunens arbete med stadsplanering och bostadsbyggande på Knivsta kommuns webbplats

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Överenskommelse med Umeå kommun
2018-10-22

Utredningen och Umeå kommun har undertecknat en överenskommelse om samverkan kring innovativ och hållbar stadsutveckling. Målet med överenskommelsen är att stödja kommunens arbete för att den centralt belägna nya stadsdelen Norra Ön med 3 000 bostäder ska bli en innovativ, attraktiv och hållbar stadsdel med goda livsmiljöer för dem som ska bo och verka i området. Utredningens ambition är också att utifrån gjorda erfarenheter av arbetet kring innovationer på Norra Ön utveckla en metod som kan användas för att stödja andra kommuner som arbetar med innovationer i nya stadsdelar. Läs om arbete med Norra Ön på Umeå kommuns webbplats

För mer information kontakta Jan Wijkmark.

 

Ändrad tid för redovisning av deluppdraget om kommunala transportplaner
2018-10-18, Stockholm

Deluppdraget Analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner skulle ha redovisats den 15 december 2018. Genom tilläggsdirektiv som beslutades vid regeringssammanträdet den 18 oktober 2018 har tiden för överlämnandet av betänkandet senarelagts till den 29 mars 2019.

För mer information kontakta Christina Leideman.

 

Nätverksträff i Nätverket för nya stadsdelar och seminarium om medborgardialog
2018-10-17 – 2018-10-18, Uppsala

Den andra nätverksträffen i Nätverket för nya stadsdelar hölls i Uppsala den 17 – 18 oktober 2018 och genomfördes i samarbete med Uppsala kommun. Den första dagen var intern för nätverkskommunerna. Dagen ägnades åt presentationer av nätverkskommunernas olika stadsutvecklingsprojekt och en diskussion om Uppsalas erfarenheter av medborgardialog. Den andra dagen genomfördes ett öppet seminarium på temat medborgardialog och dialog i stadsutveckling. Ta del av material från seminariet om medborgardialog under Genomförda aktiviteter

För mer information kontakta Jan Wijkmark.

 

Presentation av utredningen för Södertörnsmodellen
2018-10-16, Haninge

Utredningens uppdrag och arbete presenterades för arbetsgruppen och referensgruppen inom det Vinnova-finansierade projektet ”Södertörnsmodellen”. Modellen innefattar utveckling av kunskapsdrivna, medskapande och värdeskapande stadsutvecklingsmetoder. Målet med projektet är att göra städer mer inkluderande, säkra, resilienta och hållbara. Södertörnsmodellens aktiviteter är intressanta för kommuner som vill utvidga sin verktygslåda inom planeringen. Läs mer på Södertörnsmodellens webbplats.

Hearing om kommunal transportplanering för ett transporteffektivt samhälle
2018-10-04, Stockholm

Utredningen anordnade en hearing för att få inspel till betänkandet om kommunal transportplanering för ett transporteffektivt samhälle inom ramen för utredningens uppdrag att analysera för och nackdelar med kommunala transportplaner. Syftet med hearingen var att redogöra för utredningens preliminära analys och överväganden i ett brett perspektiv och att inhämta synpunkter från deltagarna i hearingen. Ta del av material från hearingen under Genomförda aktiviteter.

För mer information kontakta Lena Dübeck (till och med den 29 mars 2019) eller Johanna Jelinek Boman.

 

Kommunmöte, SLL/Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
2018-09-25, Stockholm

Johan Edstav och Michael Erman medverkade vidTillväxt- och regionplaneförvaltningens möte för kommunala planerare och presenterade utredningens uppdrag. Drygt 20 kommuner från Stockholms län fanns representerade. Kommunernas representanter uppmanades att överväga om kommunerna har behov av stöd i stadsutvecklingsprojekt med särskilt komplexa planeringsförutsättningar, och i så fall anmäla intresse till utredningen. Den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, lägger grunden för bostadsbyggande i Stockholms län. Planen och andra rapporter om bostadsbyggande finns att läsa på RUFS webbplats.

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Nytt kunskapsunderlag avseende kommunala transportplaner
2018-09-04

Utredningen tog emot de två kunskapsunderlag som beställts inom deluppdraget Analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner. Kunskapsunderlagen är del av det material som ska ligga till grund för utredningens analys i frågan.

  • Kunskapsunderlag till betänkande om transportplaner, Carl-Johan Engström, Prof. em. KTH
  • Framtidanalys för morgondagens resor och transporter i svenska städer, Björn Wendle m.fl., Trivector Traffic AB

Underlagen finns att läsa i sin helhet under uppdragsområdet Analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner.

För mer information kontakta Lena Dübeck (till och med den 29 mars 2019) eller Johanna Jelinek Boman.

 

Överenskommelse om samverkan med Bjuvs kommun
2018-08-28, Malmö

Utredningen och Bjuvs kommun har undertecknat en överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen syftar till att bidra till en långsiktigt hållbar och ökad bostadsförsörjning i Bjuvs kommun. Kommunen ges inledningsvis stöd i framtagandet av ett kvalitetsprogram för stadsutvecklingsområdet Selleberga. Upp till 2 000 bostäder planeras att uppföras i området under de kommande 20 åren. Dialog pågår om stöd från utredningen i kommunens hållbarhets- och kommunikationsarbete kopplat till Selleberga.

Läs mer om Bjuvs arbete med Selleberga på kommunens webbplats.

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Samverkansdag med Region Skåne och skånska kommuner
2018-08-28, Malmö

Johan Edstav presenterade utredningens uppdrag för ett flertal skånska kommuner. Vid mötet gavs tillfälle för kommuner att anmäla intresse till utredningen för stöd ibland annat komplexa planeringsprocesser, att delta i Nätverket för nya stadsdelar eller för stöd i arbetet för fler innovationer i de nya stadsdelarna. Efter mötet har dialog och samarbete initierats mellan utredningen och flera av de deltagande kommunerna inom ramen för utredningens uppdragsområden stödja mindre kommuner med komplexa planeringsförutsättningar och arena för dialog mellan berörda partner. Läs mer om utredningens uppdragsområden under Så arbetar vi. Mer information om Region Skånes arbete med bostadsbyggande, samhällsplanering och transporter finns på Skåne kommuns webbplats.

 

Presentation av utredningens uppdrag i Almedalen
2018-07-02 – 2018-07-05, Visby

Särskild utredare Johan Edstav och kommunikatör Johanna Jelinek Boman representerade utredningen under Almedalsveckan i Visby. Johan Edstav presenterade utredningens uppdrag vid ett flertal seminarier, bland annat vid WSP:s seminarium Den inkluderande staden, vid Burlövs seminarium Hur kan fyra spår bana väg för nya samhällen? och vid Gröna Städers och Härryda kommuns seminarium Kan den första svenska gröna och innovativa staden byggas i Västsverige?

 

Seminariedag hos Trafikverket
2018-05-30, Solna

Johan Edstav medverkade vid Trafikverkets interna seminariedag i Solna för att informera om utredningens uppdrag.

 

Uppstartsmöte för Nätverket för nya stadsdelar
2018-05-29, Linköping

Den första nätverksträffen i Nätverket för nya stadsdelar hölls i Linköping i maj 2018. Politiker och tjänstepersoner från Linköpings kommun redovisade erfarenheter från arbetet med den nya stadsdelen Vallastaden och bomässan som hölls i stadsdelen under tre veckor i september 2017. Presentationerna följdes av studiebesök i Vallastaden. Nätverksträffen avslutades med samtal om prioriterade teman för kommande nätverksaktiviteter.

För mer information kontakta Jan Wijkmark.

 

Länsstyrelsernas plan och bostadsdagar
2018-05-28, Uppsala

Johan Edstav medverkade vid länsstyrelsernas plan och bostadsdagar i Uppsala för att berätta om utredningens uppdrag och den tidigare utredningen Uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande (N 2016:G).

 

Presentation av utredningen vid Decodes seminarium om prisrimliga bostäder
2018-05-17, Tyréns, Stockholm

Johan Edstav presenterade utredningens uppdrag under Decodes seminarium med temat Prisrimliga bostäder. Decode är ett forskningsprojekt inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer. Mer information finns på Decodes webbplats.

 

Utredningens startseminarium
2018-05-15, Haymarket, Stockholm

Samordning för bostadsbyggande arrangerade ett öppet seminarium i Stockholm. Särskild utredare Johan Edstav informerade om utredningens uppdrag och arbete. Vid seminariet gavs bland annat tillfälle för kommuner att anmäla intresse för stöd i komplexa planeringsprocesser, för att delta i ett nytt nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar eller för stöd i arbetet för fler innovationer i de nya stadsdelarna. Talade gjorde också bland andra Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, och Per Ängquist, Statssekreterare hos Miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog. Ta del av material från seminariet under Genomförda aktiviteter.

För mer information kontakta Johanna Jelinek Boman.

 

Bostadsseminarium i Linköping
2018-04-24, Linköpings slott, Linköping

Johan Edstav medverkade vid bostadsseminarium i Linköping för att presentera utredningensuppdrag och arbete. Seminariet vände sig till tjänstepersoner och politiker i kommunerna i Östergötlands län och till Region Östergötland.

 

Rundabordssamtal och seminarium hos Sveriges Arkitekter
2018-03-15, Stockholm

Johan Edstav medverkade i ett rundabordssamtal med Sveriges Arkitekters akademi för fysisk planering och därefter ett seminarium där utredningens uppdrag presenterades.

 

Artikel i The Possible, WSP Mars, 2018

WSP:s magasin The Possible med fokus på stadsbyggnad och stadsplanering publicerade en intervju med Johan Edstav (sida 42-47) om svensk bostadspolitik, bostadssituationen i Sverige och den betydelse som Samordning för bostadsbyggande och den tidigare utredningen Uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande har i sammanhanget.

 

Presentation av utredningens uppdrag för Mälardalsrådet
2018-02-16, Mälardalsrådet, Stockholm

Johan Edstav informerade om utredningens uppdrag vid Mälardalsrådets sammanträde.

 

Presentation av utredningens uppdrag på Uppsalamarknaden
2018-02-15, Uppsala

Johan Edstav presenterade utredningens uppdrag vid Fastighetsvärldens konferens Uppsalamarknaden.