Aktuellt

Aktuellt

Kontakt i alla sammanhang gällande nedanstående information: Christina Leideman och Johanna Jelinek Boman

 

Mötet med Riksarkitekten/Ordförande för Rådet för hållbara städer
2019-02-21

Utredningen träffade Sveriges riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer, Helena Bjarnegård, för informationsutbyte om riksarkitektens, Rådet för hållbara städers och Samordning för bostadsbyggandes respektive uppdrag och samtal om möjliga samarbeten. Utredningens representanter och riksarkitekten enades om att till hösten gemensamt arrangera en utbildnings- och informationsinsats för kommunerna i Nätverket för nya stadsdelar på temat Hållbar arkitektur.

Läs mer om Riksarkitektens nya uppdrag och Rådet för hållbara städer på Boverkets webbplats.
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/riksarkitekten/

 

Dialogmöte i Göteborg
2019-02-20

Med utgångspunkt i den samverkansöverenskommelse mellan Göteborgs stad och Samordning för bostadsbyggande som slöts 12 december 2018 har nu arbetet med en arena för dialog kring området Högsbo – Frölunda satt igång. Den 20 februari samlades företrädare från Samordning för bostadsbyggande, stadens olika förvaltningar, Trafikverket Väst, länsstyrelsen och Västra Götalands Regionen för att diskutera knäckfrågor avseende stadsutveckling och trafikförsörjning. Ett följeforskningsprojekt som drivs av IVL och Trivector Traffic har kopplats till dialogarenan. Arbetet beräknas pågår hela 2019. Förväntat resultat är en tidig harmonisering av det kommunala och statliga planeringsarbete när det gäller framtida trafiklösningar i området.

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Nytt kunskapsunderlag avseende kommunala transportplaner
2018-12 – 2019-02

Utredningen tog emot ytterligare två kunskapsunderlag som beställts inom deluppdraget Analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner. Kunskapsunderlagen är del av det material som ska ligga till grund för utredningens analys i frågan.

  • Att säkra goda förutsättningar för gång och cykling som del av vardagslivet, Järda Blix, arkitekt och ämnesexpert.
  • Urbana godstransporter i detaljplanering, Sönke Behrends, IVL.

De nu totalt fyra kunskapsunderlagen finns att läsa i sin helhet under uppdragsområdet Analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner.

För mer information kontakta Lena Dübeck (till och med den 29 mars 2019) eller Johanna Jelinek Boman.

 

Möte med IQ Samhällsbyggnad
2019-01-09 och 2019-02-08, Stockholm

Utredningen har inlett en löpande dialog med IQ Samhällsbyggnad (IQS). IQS har initierat en samordning av kommunnätverk med fokus på innovativ stadsutveckling där Nätverket för nya stadsdelar är en av de deltagande organisationerna.

Den 9 januari deltog utredningen, representerade av Jan Wijkmark och Michael Erman, i det inledande mötet arrangerat av IQS. Mötet hade som syfte att skapa en gemensam överblick över de olika nätverken, identifiera nätverkens olika inriktningar samt att diskutera möjliga framtida samarbeten. Utöver vår utredning samt IQS deltog Rådet för hållbara städer, SKL, RISE, SGBC och Tillsammans 2030 vid mötet.

Som en fortsättning på samarbetet presenterade Jan Wijkmark den 8 februari utredningens arbete för IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk vid deras möte. Särskilt fokus låg på arbetet med Nätverket för nya stadsdelar samt innovationsstöd.

För mer information kontakta Jan Wijkmark.

 

Möte och politikerdialog i Knivsta
2019-02-04, Knivsta

Johan Edstav och Michael Erman från utredningen deltog vid en workshop för kommunpolitiker i Knivsta kommun. Mötet handlade om realiseringen av de åtaganden som kommunen gjorde i avtalet med staten under den tidigare utredningen Utredningen för att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande. På workshopen diskuterades främst den förväntade stora expansionen och hur den kan leda till en väl planerad småstad med hög livskvalité.
Syftet med utredningens medverkan vid workshopen var att ge input på planerade strategier och planer för genomförandet av kommunens åtaganden.

 

Idéverkstad i Umeå
2019-01-30 – 2019-01-31, Umeå

Utredningen arrangerade en idéverkstad på temat rörelserikedom i stadsplanering tillsammans med Umeå kommun. Innovation inom rörelserikedom innebär här att via stadsplanering och byggande underlätta och stimulera vardagsrörelse för boende, verksamma och besökare på Norra Ön året runt. Norra Ön är en ny stadsdel som planeras i Umeå. Syftet med idéverkstaden är att inventera kunskapsläget samt att få idéer och inspel till det fortsatta arbetet.

För mer information kontakta Jan Wijkmark.

 

Årlig redogörelse till Regeringskansliet
2018-12-14

Utredningen lämnade sin årliga redogörelse till Regeringskansliet. Årlig redogörelse 2018

För mer information kontakta Christina Leideman.

 

Möten för uppföljning av efterlevnaden av avtal om bostadsbyggande
2018-11-28 – 2018-12-05, Stockholm

Utredaren har i november och december 2018 kallat till konstituerande möten avseende de överenskommelser som ingicks den 18 december 2017 avseende bostadsbyggande och infrastrukturåtgärder i Gävle, Uppsala, Knivsta och Haninge. Avtalen slöts inom ramen för arbetet i Utredningen för att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande som slutredovisades den 22 december 2017. Avtalen finns att ta del av som bilagor till slutredovisningen. Parterna har vid sina respektive möten bland annat beslutat om organisation och former för uppföljning av efterlevnaden av överenskommelserna.

För information kontakta Frank Johan Ahlberg.

 

Överenskommelse om samverkan med Göteborgs stad
2018-12-20

Inom utredningens deluppdrag Arena för dialog mellan berörda parter har en överenskommelse om samverkan mellan utredningen och Göteborgs stad undertecknats. Överenskommelsen avser en dialogplattform avseende området Högsbo-Frölunda där berörda planerare i staden, statliga myndigheter och trafikansvariga på Västra Götalandsregionen sammanförs. Syftet med samverkan är att den mål- och trafikprognosstyrda planeringen ska samordnas för att möjliggöra ett stort antal nya bostäder och verksamheter samt effektiv mobilitetsförsörjning av området. Information om planerna för Högsbo-Frölunda finns i samrådsförslaget för en ny fördjupad översiktsplan för området.

För information kontakta Michael Erman.

 

Överenskommelse om samverkan med Ystads kommun
2018-12-19,

Ystad Utredningen och Ystads kommun har undertecknat en överenskommelse om samverkan. Utredningen ska stödja kommunens stadsutvecklingsprojekt ”Hamnstaden” som väntas bidra till en långsiktigt hållbar, attraktiv och ökad bostadsförsörjning i kommunen. Ystads kommun ska ges stöd i arbetet med en intäkts- och kostnadsanalys för området Hamnstaden, där 1 500 bostäder planeras att uppföras. Dialog pågår också om stöd avseende bland annat interna och externa kommunikationsinsatser kopplade till den nya stadsdelen. Läs om Ystads arbete med Hamnstaden på kommunens webbplats

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Överenskommelse om samverkan med Burlövs kommun
2018-12-19, Burlöv

Utredningen och Burlövs kommun har undertecknat en överenskommelse om samverkan. Utredningen ska stödja Burlövs kommun i arbetet med exploateringskalkyler och mobilitetsfrågor för två större exploateringar i kommunen, Burlöv centrum och Kronetorpsstaden, där upp till 6 000 nya bostäder planeras. Läs om arbetet med Kronetorpstaden och Burlöv centrum på kommuns webbplats

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Studieresa till München och Hamburg
2018-11-15 – 2018-11-16, München och Hamburg

I november 2018 genomfördes en studieresa till München och Hamburg för de kommuner som först anslutit sig till Nätverket för nya stadsdelar. I München besöktes stadsdelen Messestadt Riem med 6 500 bostäder som uppfördes under perioden 1992 – 2018. I Hamburg presenterades planerna för den nya stadsdelen Oberbillwerder i utkanten av staden. Omkring 7 000 bostäder ska uppföras där under perioden 2020 – 2035. Vidare besöktes stadsdelen Hafen-City, som när den är färdigställd år 2040, ska innehålla 15 000 bostäder. Temat för föredragningar i samband med studiebesöken var bland annat sociala hållbarhetsfrågor, såsom olika upplåtelseformer och finansieringsmodeller. Sammanfattning av studieresan

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Överenskommelse om samverkan med Knivsta kommun
2018-10-23, Knivsta

Utredningen och Knivsta kommun har undertecknat en överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen syftar till att bidra till en långsiktigt hållbar och ökad bostadsförsörjning i Knivsta kommun. Utredningen ska stödja kommunens arbete med en transport- och mobilitetsplan kopplad till kommunens två nya stadsdelar Västra Knivsta och Alsike, där totalt 15 000 nya bostäder planeras. Vidare förs bland annat dialog om stöd i arbetet att utveckla en näringslivsstrategi kopplad till planeringen av de nya stadsdelarna. Även en gemensam insats när det gäller energiplanering för fossilfrihet ska genomföras under 2019. Läs kommunens arbete med stadsplanering och bostadsbyggande på Knivsta kommuns webbplats

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Överenskommelse med Umeå kommun
2018-10-22

Utredningen och Umeå kommun har undertecknat en överenskommelse om samverkan kring innovativ och hållbar stadsutveckling. Målet med överenskommelsen är att stödja kommunens arbete för att den centralt belägna nya stadsdelen Norra Ön med 3 000 bostäder ska bli en innovativ, attraktiv och hållbar stadsdel med goda livsmiljöer för dem som ska bo och verka i området. Utredningens ambition är också att utifrån gjorda erfarenheter av arbetet kring innovationer på Norra Ön utveckla en metod som kan användas för att stödja andra kommuner som arbetar med innovationer i nya stadsdelar. Läs om arbete med Norra Ön på Umeå kommuns webbplats

För mer information kontakta Jan Wijkmark.

 

Ändrad tid för redovisning av deluppdraget om kommunala transportplaner
2018-10-18, Stockholm

Deluppdraget Analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner skulle ha redovisats den 15 december 2018. Genom tilläggsdirektiv som beslutades vid regeringssammanträdet den 18 oktober 2018 har tiden för överlämnandet av betänkandet senarelagts till den 29 mars 2019.

För mer information kontakta Christina Leideman.

 

Nätverksträff i Nätverket för nya stadsdelar och seminarium om medborgardialog
2018-10-17 – 2018-10-18, Uppsala

Den andra nätverksträffen i Nätverket för nya stadsdelar hölls i Uppsala den 17 – 18 oktober 2018 och genomfördes i samarbete med Uppsala kommun. Den första dagen var intern för nätverkskommunerna. Dagen ägnades åt presentationer av nätverkskommunernas olika stadsutvecklingsprojekt och en diskussion om Uppsalas erfarenheter av medborgardialog. Den andra dagen genomfördes ett öppet seminarium på temat medborgardialog och dialog i stadsutveckling. Ta del av material från seminariet om medborgardialog under Genomförda aktiviteter

För mer information kontakta Jan Wijkmark.

 

Presentation av utredningen för Södertörnsmodellen
2018-10-16, Haninge

Utredningens uppdrag och arbete presenterades för arbetsgruppen och referensgruppen inom det Vinnova-finansierade projektet ”Södertörnsmodellen”. Modellen innefattar utveckling av kunskapsdrivna, medskapande och värdeskapande stadsutvecklingsmetoder. Målet med projektet är att göra städer mer inkluderande, säkra, resilienta och hållbara. Södertörnsmodellens aktiviteter är intressanta för kommuner som vill utvidga sin verktygslåda inom planeringen. Läs mer på Södertörnsmodellens webbplats.

Hearing om kommunal transportplanering för ett transporteffektivt samhälle
2018-10-04, Stockholm

Utredningen anordnade en hearing för att få inspel till betänkandet om kommunal transportplanering för ett transporteffektivt samhälle inom ramen för utredningens uppdrag att analysera för och nackdelar med kommunala transportplaner. Syftet med hearingen var att redogöra för utredningens preliminära analys och överväganden i ett brett perspektiv och att inhämta synpunkter från deltagarna i hearingen. Ta del av material från hearingen under Genomförda aktiviteter.

För mer information kontakta Lena Dübeck (till och med den 29 mars 2019) eller Johanna Jelinek Boman.

 

Kommunmöte, SLL/Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
2018-09-25, Stockholm

Johan Edstav och Michael Erman medverkade vidTillväxt- och regionplaneförvaltningens möte för kommunala planerare och presenterade utredningens uppdrag. Drygt 20 kommuner från Stockholms län fanns representerade. Kommunernas representanter uppmanades att överväga om kommunerna har behov av stöd i stadsutvecklingsprojekt med särskilt komplexa planeringsförutsättningar, och i så fall anmäla intresse till utredningen. Den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, lägger grunden för bostadsbyggande i Stockholms län. Planen och andra rapporter om bostadsbyggande finns att läsa på RUFS webbplats.

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Nytt kunskapsunderlag avseende kommunala transportplaner
2018-09-04

Utredningen tog emot de två kunskapsunderlag som beställts inom deluppdraget Analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner. Kunskapsunderlagen är del av det material som ska ligga till grund för utredningens analys i frågan.

  • Kunskapsunderlag till betänkande om transportplaner, Carl-Johan Engström, Prof. em. KTH
  • Framtidanalys för morgondagens resor och transporter i svenska städer, Björn Wendle m.fl., Trivector Traffic AB

Underlagen finns att läsa i sin helhet under uppdragsområdet Analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner.

För mer information kontakta Lena Dübeck (till och med den 29 mars 2019) eller Johanna Jelinek Boman.

 

Överenskommelse om samverkan med Bjuvs kommun
2018-08-28, Malmö

Utredningen och Bjuvs kommun har undertecknat en överenskommelse om samverkan. Överenskommelsen syftar till att bidra till en långsiktigt hållbar och ökad bostadsförsörjning i Bjuvs kommun. Kommunen ges inledningsvis stöd i framtagandet av ett kvalitetsprogram för stadsutvecklingsområdet Selleberga. Upp till 2 000 bostäder planeras att uppföras i området under de kommande 20 åren. Dialog pågår om stöd från utredningen i kommunens hållbarhets- och kommunikationsarbete kopplat till Selleberga.

Läs mer om Bjuvs arbete med Selleberga på kommunens webbplats.

För mer information kontakta Michael Erman.

 

Samverkansdag med Region Skåne och skånska kommuner
2018-08-28, Malmö

Johan Edstav presenterade utredningens uppdrag för ett flertal skånska kommuner. Vid mötet gavs tillfälle för kommuner att anmäla intresse till utredningen för stöd ibland annat komplexa planeringsprocesser, att delta i Nätverket för nya stadsdelar eller för stöd i arbetet för fler innovationer i de nya stadsdelarna. Efter mötet har dialog och samarbete initierats mellan utredningen och flera av de deltagande kommunerna inom ramen för utredningens uppdragsområden stödja mindre kommuner med komplexa planeringsförutsättningar och arena för dialog mellan berörda partner. Läs mer om utredningens uppdragsområden under Så arbetar vi. Mer information om Region Skånes arbete med bostadsbyggande, samhällsplanering och transporter finns på Skåne kommuns webbplats.

 

Presentation av utredningens uppdrag i Almedalen
2018-07-02 – 2018-07-05, Visby

Särskild utredare Johan Edstav och kommunikatör Johanna Jelinek Boman representerade utredningen under Almedalsveckan i Visby. Johan Edstav presenterade utredningens uppdrag vid ett flertal seminarier, bland annat vid WSP:s seminarium Den inkluderande staden, vid Burlövs seminarium Hur kan fyra spår bana väg för nya samhällen? och vid Gröna Städers och Härryda kommuns seminarium Kan den första svenska gröna och innovativa staden byggas i Västsverige?

 

Seminariedag hos Trafikverket
2018-05-30, Solna

Johan Edstav medverkade vid Trafikverkets interna seminariedag i Solna för att informera om utredningens uppdrag.

 

Uppstartsmöte för Nätverket för nya stadsdelar
2018-05-29, Linköping

Den första nätverksträffen i Nätverket för nya stadsdelar hölls i Linköping i maj 2018. Politiker och tjänstepersoner från Linköpings kommun redovisade erfarenheter från arbetet med den nya stadsdelen Vallastaden och bomässan som hölls i stadsdelen under tre veckor i september 2017. Presentationerna följdes av studiebesök i Vallastaden. Nätverksträffen avslutades med samtal om prioriterade teman för kommande nätverksaktiviteter.

För mer information kontakta Jan Wijkmark.

 

Länsstyrelsernas plan och bostadsdagar
2018-05-28, Uppsala

Johan Edstav medverkade vid länsstyrelsernas plan och bostadsdagar i Uppsala för att berätta om utredningens uppdrag och den tidigare utredningen Uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande (N 2016:G).

 

Presentation av utredningen vid Decodes seminarium om prisrimliga bostäder
2018-05-17, Tyréns, Stockholm

Johan Edstav presenterade utredningens uppdrag under Decodes seminarium med temat Prisrimliga bostäder. Decode är ett forskningsprojekt inom Vinnovas utlysningsområde Utmaningsdriven innovation – hållbara städer. Mer information finns på Decodes webbplats.

 

Utredningens startseminarium
2018-05-15, Haymarket, Stockholm

Samordning för bostadsbyggande arrangerade ett öppet seminarium i Stockholm. Särskild utredare Johan Edstav informerade om utredningens uppdrag och arbete. Vid seminariet gavs bland annat tillfälle för kommuner att anmäla intresse för stöd i komplexa planeringsprocesser, för att delta i ett nytt nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar eller för stöd i arbetet för fler innovationer i de nya stadsdelarna. Talade gjorde också bland andra Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, och Per Ängquist, Statssekreterare hos Miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog. Ta del av material från seminariet under Genomförda aktiviteter.

För mer information kontakta Johanna Jelinek Boman.

 

Bostadsseminarium i Linköping
2018-04-24, Linköpings slott, Linköping

Johan Edstav medverkade vid bostadsseminarium i Linköping för att presentera utredningensuppdrag och arbete. Seminariet vände sig till tjänstepersoner och politiker i kommunerna i Östergötlands län och till Region Östergötland.

 

Rundabordssamtal och seminarium hos Sveriges Arkitekter
2018-03-15, Stockholm

Johan Edstav medverkade i ett rundabordssamtal med Sveriges Arkitekters akademi för fysisk planering och därefter ett seminarium där utredningens uppdrag presenterades.

 

Artikel i The Possible, WSP Mars, 2018

WSP:s magasin The Possible med fokus på stadsbyggnad och stadsplanering publicerade en intervju med Johan Edstav (sida 42-47) om svensk bostadspolitik, bostadssituationen i Sverige och den betydelse som Samordning för bostadsbyggande och den tidigare utredningen Uppdrag att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande har i sammanhanget.

 

Presentation av utredningens uppdrag för Mälardalsrådet
2018-02-16, Mälardalsrådet, Stockholm

Johan Edstav informerade om utredningens uppdrag vid Mälardalsrådets sammanträde.

 

Presentation av utredningens uppdrag på Uppsalamarknaden
2018-02-15, Uppsala

Johan Edstav presenterade utredningens uppdrag vid Fastighetsvärldens konferens Uppsalamarknaden.