Uppdraget

Uppdraget

En särskild utredare har tillsatts för att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar. Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

 

Utredaren ska bl.a.

  • erbjuda en arena för dialog mellan berörda parter,
  • stödja mindre kommuner i planeringen av bostadsexploateringar där förutsättningarna är särskilt komplexa,
  • bilda och driva ett nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar och städer,
  • underlätta för kommuner i arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling,
  • verka för metodutveckling för särskilt komplexa planeringsförutsättningar,
  • fortsätta arbetet med uppdraget att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande,
  • fortsätta arbetet med uppdraget om bostadsbyggande på statens fastigheter,
  • analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner.

 

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2018 och den 15 december 2019. Frågan om krav på transportplaner ska redovisas i den delredovisning som lämnas senast den 29 mars 2019.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Direktiv 2017:126

Tilläggsdirektiv 2018:107 till Samordning för bostadsbyggande

Pressmedddelande den 18 december 2017

Årlig redogörelse 2018