Uppdraget

Uppdraget

En särskild utredare har tillsatts för att underlätta samordningen mellan berörda parter i samhällsbyggnadsprocessen i kommuner med särskilt komplexa planeringsförutsättningar. Syftet med uppdraget är att underlätta planeringsprocesser för att få till stånd ett ökat och hållbart bostadsbyggande.

 

Utredaren ska bl.a.

  • erbjuda en arena för dialog mellan berörda parter,
  • stödja mindre kommuner i planeringen av bostadsexploateringar där förutsättningarna är särskilt komplexa,
  • bilda och driva ett nätverk för kommuner som bygger nya stadsdelar och städer,
  • underlätta för kommuner i arbetet med innovationer för hållbar stadsutveckling,
  • verka för metodutveckling för särskilt komplexa planeringsförutsättningar,
  • fortsätta arbetet med uppdraget att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande,
  • fortsätta arbetet med uppdraget om bostadsbyggande på statens fastigheter,
  • analysera för- och nackdelar med ett införande av kommunala transportplaner.

 

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 december 2018 och den 15 december 2019. Frågan om krav på transportplaner redovisas den 29 mars 2019.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Direktiv 2017:126

Tilläggsdirektiv 2018:107 till Samordning för bostadsbyggande

Pressmedddelande den 18 december 2017

Årlig redogörelse 2018