U 2014:04 Utredningen för ett stärkt civilsamhälle

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04)

Välkommen till vår webbplats! Utredningens uppdrag är att stärka det civila samhället.

Det civila samhället definieras som ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen” (prop. 2009/10:55).

Av utredningens direktiv framgår att civila samhällets organisationer omfattar allmännyttiga ideella föreningar, registrerade trossamfund samt organisationer inom den ideella sektorn och den kooperativa rörelsen som generellt har någon form av mer oegennyttigt uppdrag, utan att vara statliga eller kommunala. Organisationerna är självstyrande och bedrivs ofta med en ideologisk medvetenhet. Även sociala företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning hör till det civila samhällets organisationer.

Regeringen förordnade i mars 2014 Dan Ericsson som särskild utredare.

Utredningens uppdrag ska redovisas senast 29 februari 2016.