Uppdrag och direktiv

Uppdrag och direktiv

Utredningens uppdrag är att stärka det civila samhället och på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

Utredningens uppdrag omfattar tre huvuddelar:

  • Identifiera och analysera hinder för civilsamhällets verksamhet, samt föreslå åtgärder
  • Förbättra det civila samhällets organisationers möjligheter att omfattas av offentlig upphandling
  • Undersöka behovet av ett samlat administrativt stöd till det civila samhällets organisationer

Uppdraget omfattar inte skatte- och socialavgiftsfrågor. Inte heller frågor som rör statsbidragen till det civila samhällets organisationer ingår i vårt uppdrag.

Utredningen ska arbeta nära det civila samhällets organisationer. Det gör vi bl.a. genom utredningens referensgrupp, där företrädare för civilsamhället ingår.

Regeringen har den 1 april 2015 beslutat om tilläggsdirektiv för utredningen. I syfte att stärka det civila samhällets roll i demokratin får utredaren också i uppdrag att:

  • föreslå hur det civila samhällets villkor kan stärkas så att dess roll i demokratin kan värnas och utvecklas, och
  • föreslå åtgärder från det offentliga för att det civila samhällets organisationer i större omfattning ska nå ut till delar av befolkningen som står utanför det civila samhällets organisationer och inom sina organisationer engagera en större mångfald människor.