Demokrativillkorsutredningen Ku 2018:01

 • Särskild utredare
 • Sekretariat
 • Expertgrupp
 • Kalendarium
 • Demokrativillkorsutredningen Ku 2018:01

  Demokrativillkorsutredningen Ku 2018:01

  Den 8e mars 2018 tillsatte regeringen en utredning för att se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor. Syftet med översynen är att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar såsom de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Utredaren ska bl.a. göra en samlad analys av vilka svårigheter och utmaningar de ansvariga myndigheterna och det civila samhället har med dagens system och föreslå ett förtydligat, rättssäkert och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen med beaktande av föreningsfriheten.

  Utredningen har tagit sig namnet Demokrativillkorsutredningen och ska redovisa sitt uppdrag den 20 juni 2019. Som särskild utredare har regeringen tillsatt Karin Almgren.

  Dir. 2018:19