U 2015:11 ”Att vända frånvaro till närvaro” – en utredning om problematisk elevfrånvaro

 • Utredare och sekretariat
 • Experter och referensgrupp
 • Aktuellt/kalendarium
 • U 2015:11 ”Att vända frånvaro till närvaro” – en utredning om problematisk elevfrånvaro

  U 2015:11 ”Att vända frånvaro till närvaro” – en utredning om problematisk elevfrånvaro

  Uppdrag och avgränsning

  En särskild utredare ska kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Utredaren ska också analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras. Syftet är att säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

  Centrala frågeställningar i utredningen

  Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga långvarig och ofta återkommande frånvaro, såväl ogiltig som giltig i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan,

  • analysera orsakerna till långvarig eller ofta återkommande frånvaro,

  • analysera om orsakerna till frånvaron uppmärksammas och utreds på ett ändamålsenligt sätt,

  • belysa hur lärare, rektorer och övrig skolpersonal hanterar elevers frånvaro,

  • utreda hur kommuner och andra huvudmän fullgör sina skyldigheter när det gäller att bevaka att skolplikten efterlevs och att elever fullgör sin skolgång

  • belysa elevhälsans roll när det gäller att främja närvaro och förebygga frånvaro

  • undersöka hur värdegrundsarbete, t.ex. avseende trygghet och studiero, kan främja närvaro och förebygga frånvaro

  • undersöka hur samverkan mellan huvudmännen för skolor, hemkommuner, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin fungerar när det gäller frånvaro samt presentera exempel på hur man kan arbeta med samverkan för att förebygga frånvaro och främja närvaro

  • undersöka om de åtgärder som Skolinspektionen kan vidta inom ramen för sin tillsyn respektive de åtgärder som hemkommunen kan vidta inom ramen för sin skolpliktsbevakning är ändamålsenliga

  • föreslå hur arbetet med närvarofrämjande åtgärder kan förbättras,

  • sprida kunskap om och exempel på hur arbetet med närvarofrämjande åtgärder kan bedrivas, och

  • föreslå nödvändiga författningsändringar.