Fi 2017:09 Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

 • Utredare och sekretariat
 • Aktuellt
 • Lediga jobb
 • Tillsatta tjänster
 • Fi 2017:09 Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

  Fi 2017:09 Utredningen om inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

  Regeringen har fattat beslut om att inrätta en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn. Den nya myndigheten ska ha i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter och förvaltningen i kommuner och landsting, med undantag för försvarsmyndigheterna.

  Denna utredning har regeringens uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Vi lämnar därför förslag till regeringen om myndighetens instruktion och regleringsbrev.

  Myndigheten ska ha i uppgift att analysera och följa upp utvecklingen av den offentliga sektorns digitalisering, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av politiken för digitalisering och it inom den offentliga sektorn och verka för en ökad digitalisering av densamma. Myndigheten ska också meddela föreskrifter om nationell digital infrastruktur, verka för en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, genom att bl.a. främja tillgängliggörandet av öppna data samt samordna och stödja den offentliga sektorns arbete med användardriven verksamhetsutveckling.

  Till myndigheten överförs ansvaret för E-legitimationsnämndens samtliga uppgifter. Bland uppgifterna ingår bland annat att annonsera valfrihetssystem för elektronisk identifiering, eID-granskning och ansvar för den svenska eIDAS-noden. Dessutom överförs vissa uppgifter och uppdrag från:

  • Ekonomistyrningsverket (inom digitalisering, däribland att främja e-handel)
  • Skatteverket (Mina meddelanden)
  • Expertgruppen för digitala investeringar (stöd till myndigheter)
  • Post- och telestyrelsen (främja webbtillgänglighet genom vägledning, webbriktlinjer.se)
  • Riksarkivet (främja myndigheters tillgängliggörande av öppna data)
  • Tillväxtverket (främja innovation med behov av öppna data)

  Vi har i uppdrag att bemanna den nya myndigheten och samråder med berörda myndigheter om överföringen av uppdrag och uppgifter. Utgångspunkten för överföringen är att upparbetad kunskap och erfarenhet så långt som möjligt ska tas tillvara. Mer information om vad som förs över framgår av våra direktiv.

  Den nya myndigheten är lokaliserad till Sundsvall och ska inleda sin verksamhet den 1 september 2018. Denna utredning slutredovisar sitt resultat till regeringen den 31 augusti 2018.