Aktuellt

Aktuellt

2018-04-12

Efter att vi lämnat förslag till bland annat instruktion och regleringsbrev på skärtorsdagen den 29 mars så går vi nu över till ett mer praktiskt arbete. Vi kommer arbeta för att rekrytera nyckeltjänster och ta fram ett förslag till organisation. Därutöver finns många andra saker som måste göras, allt från lokaler, myndighetswebbplats till kontoplan och telefoner till anställda.

Imorgon den 12 april besöker civilminister Ardalan Shekarabi Sundsvall och Bron Innovation för att prata om etableringen av den nya myndigheten.

Vi i kommittén kommer även delta på ett antal olika konferenser för att berätta mer om vårt arbete. Vi kommer bland finnas med och prata på

Utöver att själva prata hoppas vi på många spännande möten och kloka medskick till vårt fortsatta arbete.

Hälsningar, Bengt

2018-03-29

Idag har vi lämnat vårt förslag till regeringen på instruktion för myndigheten! Det är i instruktionen som regeringen sätter ramarna för myndighetens verksamhet. Och myndighetens uppgifter ska framgå tydligt. Vi lämnar också ett förslag på myndighetens första regleringsbrev. Där ger regeringen särskilda förutsättningar för tidsbestämda uppdrag och beslutar om den årliga budgeten.

Nu är det dags för departementet att bereda dessa dokument vidare inom Regeringskansliet. Förhoppningsvis kommer regeringen att hinna fatta beslut om instruktion och regleringsbrev innan sommaren.

Vi har även lämnat förslag på kompetensprofiler till myndighetens rådgivande organ och en sammanställning över förslag på ändrade förordningar till följd av inrättandet myndigheten.

Inom den allra närmsta tiden kommer de fler rekryteringsannonser komma ut också. Först ut denna omgång blir GD-assistent och en senior rådgivare för myndigheten.

2018-03-06

Nu är det klart vad myndigheten ska heta: Myndigheten för digital förvaltning. Det beslutade regeringen i torsdags i samband med att regeringen också beslutade om en anställningsförordning. Den gör att kommittén har möjlighet att rekrytera personer till myndigheten.
(Läs mer här).

Varför ska det över huvud taget bildas en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn? När ska ni rekrytera nyckelpersonerna? Och vad händer med eSam när myndigheten är på plats? Det finns många frågor som dyker upp i och med bildandet av myndigheten. Vi har samlat några av de vanligaste i dokumentet nedan.

Tveka inte att höra av er om ni saknar en fråga (eller svar…)!

Hälsningar,

Sofie

 

2018-03-02

Igår lämnade vi in en verksamhetsplan och ett budgetunderlag för perioden 2019 – 2021 till regeringen. Det kan tyckas snabbt jobbat med två så viktiga dokument, men just denna tid på året pågår ett intensivt arbete på regeringskansliet med det som kallas för ramberedning inför budgetpropositionen för 2019. Därför behöver underlaget komma in redan nu.

Du som läser dokumentet kommer kanske inte hitta dina hjärtefrågor. Dokumenten samlar nämligen inte alla de uppgifter som myndigheten ska göra eller ansvara för. De kommer att beskrivas i de styrdokument som vi tar fram till den 1 april, dvs. i instruktion och regleringsbrev. I budgetunderlaget beskrivs myndighetens anslagsposter och de uppgifter som vi bedömer vara ofinansierade i dagsläget. I verksamhetsplanen beskrivs ansvarsområdena väldigt översiktligt.

Det är viktigt att myndigheten kan visa på resultat redan under 2019, även om den fortfarande är under uppbyggnad. Då måste den identifiera och prioritera ett antal särskilt viktiga frågor. Kommittén har identifierat följande områden, som vi ser att den tillträdande myndighetsledningen ska bryta ner på aktivitetsnivå.

  • Stöd i utvecklingen av politikområdet
  • Samverkansformer
  • Digitalt ledarskap, digital mognad och informationssäkerhet
  • Nationell digital infrastruktur
  • Utveckling, förvaltning och drift av Mina meddelanden
  • Elektronisk identifiering och underskrift
  • Datadriven innovation
  • Internationellt arbete

Läs hela delredovisningen i dokumentet nedan:

Delredovisning 1 mars – myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn

 

2018-02-26

Vi börjar nu vänja oss vid att ingen vecka är den andra lik – men gemensamt är intensiteten!

Förra veckan hade vi två bra workshops i Sundsvall. Där diskuterade vi myndighetens roll i regionen, nationellt och internationellt. Och vilka kompetenser som behöver finnas på plats för att möta de behov som finns. Återigen betonas vikten av att rekrytera bra ambassadörer som får saker att hända ”personer med fingertoppskänsla – och fast handslag”, personer som kan driva en digital förvaltningspolitik och tänka kring den större bilden: vad är en myndighet/kommun egentligen om 10 år? Medskick till oss i kommittén handlade bland annat om att myndigheten måste etablera smarta former för samverkan, kunna stärka det digitala ledarskapet och ha en god förmåga att ge regeringen stöd i policyutvecklingen på området. Workshopen hade vi i samma lokaler som Norrlands största hack.  Inspirerande ungdomar – och vi fick fri tillgång till både läsk och chips.

I veckan har vi också kommit närmre ett beslut kring vilka lokaler som myndigheten ska sitta i! Vi har också haft möte med eSams kansli och SKL för att diskutera gemensamma frågor . Vi har träffat flera myndigheters CIOer och ledamötena i Expertgruppen. Och så har vi ju publicerat den första rekryteringsannonsen. Sprid gärna vidare att vi söker en kvalificerad HR-specialist.

Under denna vecka kommer vi att arbeta med leveransen till regeringen om budgetunderlag och verksamhetsplan för 2019-2021.

Hälsningar,
Sofie

 

2018-02-08

Nu går arbetet i organisationskommittén in i nästa fas! Just nu är fokus på att ta fram ett budgetunderlag och verksamhetsplan för myndigheten avseende perioden 2019-2021. Samtidigt kommer vi mer och mer in på de mer verksamhetsnära frågorna. Nästa leverans in till regeringen ska lämnas nu den 1 mars.

I går var jag i Sundsvall för att träffa styrgruppen för Myndighetsnätverket, ett väletablerat samarbete mellan ett antal statliga myndigheter i Sundsvall. Vi ser att den nya myndigheten självklart ska vara medlem i detta nätverk. Och redan nu ska vi försöka dra så stor nytta vi kan av det goda samarbete som redan finns. Dessutom fick jag tillfälle att prata om den nya myndigheten och kommitténs arbete vid ett lunchföredrag som det lokala klustret Bron Innovation ordnat. Intresset var stort och jag träffade ett antal personer som var sugna på att jobba i den nya myndigheten.

Sökandet efter en lokal i Sundsvall för myndigheten går framåt. Vi konkretiserar nu våra tankar kring hur lokalerna ska stödja myndighetens verksamhet på bästa sätt, samtidigt som de bidrar till att göra myndigheten till en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt inför kommande möten med aktuella hyresvärdar och deras arkitekter.

Vi har också ett antal ”överlämningsmöten” denna och nästa vecka med handläggare i Regeringskansliet för de olika uppgifter myndigheten ska ta över. Det blir en bra hjälp för oss när vi ska skriva det ovan nämna budgetunderlaget, men det kommer naturligtvis att innehålla en hel del annat också.

Hälsningar, Bengt

 

2018-02-02

Den 1 februari lämnade vi i kommittén den första delredovisningen. Den innehöll en redovisning till regeringen av den nya myndighetens översiktliga verksamhetsplan och budget för de fyra första månaderna (1 september till den 31 december 2018). I verksamhetsplanen återges de övergripande uppgifter som fanns i kommittédirektivet (dir. 2017:117) och några av de viktiga förutsättningar som behövs för verksamhetens genomförande under 2018.

Här skrivs bland annat att myndigheten ska vara en katalysator för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Myndigheten ska vara en öppen och modern arbetsplats, där ny teknik används. Vidare beskrivs att myndigheten behöver många olika typer av kompetenser och att olika förmågor tas tillvara i hela samhället. Med tanke på den korta tid som vi haft på oss att ta fram denna verksamhetsplan, så förutsätts den ledning som tillträder den 1 september 2018 göra en fördjupad verksamhetsplan för 2018 utifrån då beslutade styrdokument. Senare i vår ska vi i kommittén dels lämna en verksamhetsplan för 2019 – 2021, dels förslag på instruktion och regleringsbrev.

 

2018-01-24

Från och med i måndags är vi äntligen full styrka i organisationskommittén! Nu är vi totalt fyra personer –med lite olika perspektiv och erfarenheter, som kommer att komma till nytta under arbetet att bilda den nya myndigheten.

Bengt Kjellson är av regeringen utsedd särskild utredare och leder arbetet i kommittén. Bengt har en lång karriär i Lantmäteriet bakom sig, senast som generaldirektör sedan 2011. Där har digitalisering varit en fråga högt upp på dagordningen, och bl.a. inneburit stora verksamhetsförändringar i form av automatiserade beslut, ett mer agilt arbetssätt och en utvecklad samverkan inom geodataområdet. Lantmäteriets arbete kring användningen av blockkedjor i samband med fastighetsöverlåtelser har väckt stor uppmärksamhet internationellt och arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har fått en bred förankring. Bengt ses ofta på tåget mellan Gävle och Stockholm, oftast med hörlurar!

Sofie Arvidsson är anställd vid Regeringskansliets enhet för digital förvaltning, som ansvarar för att genomföra digitaliseringspolitiken. Där har hon bland annat arbetat med regeringens satsning på en samverkande förvaltning. Sofie har i sin tidigare roll som konsult skaffat sig en bred kunskap om förutsättningarna hos kommuner, landsting och myndigheter att genomföra digitaliseringsprojekt.

Karina Aldén kommer senast från Regeringskansliets enhet för statlig förvaltning. Karina är specialist på styrningen av statliga myndigheter och de verktyg som regeringen och riksdag förfogar över. Karina har under de senaste åren jobbat med främjande av öppna data, policyutveckling, myndighetsstyrning och utveckling av tillitsreformen.

Eva Sartorius är inlånad från E-legitimationsnämnden till kommittén. På E-legitimationsnämnden arbetar Eva som strateg. Dessförinnan arbetade hon med Skatteverkets digitalisering, däribland Mina meddelanden. Hon har även varit verksam inom E-delegationen och deltagit i bildandet av eSAM.

Mocki Hägg är idag verksam som konsult och har lång erfarenhet av att stödja diverse kommittéer i både uppstart och avvecklingsfas av myndigheter. Senast har hon bistått i uppstart av den nya Delegationen mot segregation.

Sedan förra veckan har vi arbetat fram en övergripande arbetsplan framåt, samt att arbeta fram en första verksamhetsplan för den nya myndighetens första fyra månader. Vi har också haft möten med många av de myndigheter som direkt berörs av den nya myndigheten. Nu på eftermiddagen ska vi träffa eSams styrgrupp.

Snart hoppas vi också att vi kan landa ett namn för myndigheten. To be continued…

2018-01-11

Hej och välkommen till organisationskommittén för inrättandet av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn! Ett väldigt långt namn, men det är så det står i de direktiv som gäller för arbetet. Eftersom kommittén också ska ge den nya myndigheten dess namn så kommer vi inom kort få en något kortare benämning. Vad det blir kommer Du att kunna se här och på vår LinkedIn-sida, så det kan ju vara ett bra skäl till att följa oss.

Kommittén består av fem personer, och Du kan återfinna lite uppgifter om oss här bredvid. Vi har precis kommit igång med arbetet och har just nu fokus på att etablera kontakt med de verksamheter som är direkt berörda av den nya myndighetens tillkomst, att hitta lokaler i Sundsvall och att ta fram de dokument vi ska leverera till Regeringskansliet redan den första februari.

Förutom att vi i kommittén träffats och planerat vårt arbete så har vi också haft träffar med ledningarna för Ekonomistyrningsverket, Skatteverket och e-Sam under den gångna veckan. Och möten med bl.a. SKL, Post- och Telestyrelsen, E-legitimationsnämnden och E-hälsomyndigheten är inbokade de närmaste veckorna.

Tidplanen för vårt arbete är tuff, men vi är övertygade om att vi ska lyckas få till en bra start för den nya myndigheten. Och vi har redan märkt att omgivningen i form av andra myndigheter och Sundsvalls kommun verkligen vill ställa upp och ge oss det stöd vi kan komma att behöva. Regeringen har dessutom redan kommit i gång med rekryteringen av generaldirektör för myndigheten – annons finns på regeringens hemsida under rubriken Regeringens utlysningar.

Hälsningar, Bengt