Fi 2020:06 En socialt hållbar bostadsförsörjning

 • Särskild utredare
 • Sekretariat/kontakt
 • Expertgrupp
 • Parlamentarisk referensgrupp
 • Fi 2020:06 En socialt hållbar bostadsförsörjning

  Fi 2020:06 En socialt hållbar bostadsförsörjning

  Många har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och att anpassa sin boendesituation efter ändrade livsförhållanden. Det är ett problem både för enskilda och samhället i stort.

  Av betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) framgår att ingen kommun har uttömt alla de bostadspolitiska möjligheter som ryms inom den kommunala kompetensen. Det framgår också att bostadsförsörjningen har en historiskt stark koppling till finansieringen av och planeringen för nybyggande. Detta har gjort att planering för nyproduktion ibland uppfattas som en bostadsförsörjningsåtgärd oberoende av dess effekter och att ett bristande marknadsintresse inte leder till några särskilda åtgärder från kommunen. Sammantaget skapar det oklarheter om vem som ska vidta åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för hushåll som inte på marknadens villkor kan skaffa en bostad som svarar mot deras behov.

  Regeringen har därför gett en utredare i uppdrag att analysera och överväga åtgärder som dels tydliggör uppgiftsfördelningen inom bostadspolitiken, dels bidrar till att bostadspolitiska verktyg används, är effektiva och ändamålsenliga. Syftet är att skapa en socialt hållbar bostadsförsörjning som ger hushåll möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 8 november 2021.

  De bostadspolitiska verktyg som ska analyseras är:

  • Hyresgarantier
  • Bostadsförmedlingar och förturer
  • Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
  • Markinnehav
  • Kommunala befogenheten att lämna enskilda ekonomiskt stöd för att skaffa eller inneha en permanentbostad
  • Villkoren för den icke-spekulativa bostadsmarknaden