Fi 2021:09 Försöksverksamhetskommittén

Fi 2021:09 Försöksverksamhetskommittén

Välkommen till utredningens hemsida!

Kommunerna och regionerna står inför betydande utmaningar både i närtid och på lång sikt. För att möta utmaningarna behövs nya sätt att ta tillvara på den kunskap, engagemang och kreativitet som finns inom kommunsektorn. Regeringen har därför tillsatt en utredning under ledning av Anders Teljebäck som ska främja försöksverksamheter i kommuner och regioner. Utredningen har tagit namnet Försöksverksamhetskommittén.

Utredningens uppdrag består sammanfattningsvis av två delar;

-          Den första delen innebär att identifiera och att arbeta med försöksverksamhet som kommunsektorn kan genomföra inom nuvarande regelverk. Utredningen ska sprida information om och erfarenheter från försöken inom kommunsektorn. Vid behov ska utredningen stödja försöksverksamheterna genom att medverka vid analysen av rättsläget.

-          Den andra delen av uppdraget består i att identifiera försöksverksamhet som kräver författningsändring för att kunna genomföras. Utredningen ska sedan lämna förslag till tillfälliga ändringar i författningar (lag, förordning eller föreskrift) till regeringen när det bedöms vara motiverat.

En viktig uppgift för utredningen är att ta fram förslag angående hur försöksverksamheterna kan följas upp och hur en effektutvärdering kan utformas. Du kan läsa mer om utredningens uppdrag i direktivet.

Vill du veta mer och är du intresserad av att utredningen ska följa och stödja en försöksverksamhet? Hör av dig till
cristina.eriksson.stephanson@regeringskansliet eller
susanne.widding-gidlund@regeringskansliet.se.