Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01)

Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

Välkommen till utredningens hemsida! Här kan du läsa mer om såväl utredningens uppdrag och arbete som om oss som arbetar i utredningen. Du kan också få information om hur du kan komma i kontakt med oss.

Sedan mars 2017 har utredningen i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslag i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Arbetet utgör ett viktigt steg i en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär att primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården.

I september 2017 fick utredningen tilläggsuppdrag som bl.a. medför att utredningen även ska analysera ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen vård och sluten vård i relation till utredningens övriga förslag samt redogöra för vilka konsekvenser en förändring respektive borttagning av dessa begrepp skulle kunna få. Utredningen ska även utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut.

Den 23 augusti 2018 fick utredningen ytterligare tilläggsdirektiv som fördjupar uppdraget till att omfatta förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov och överväga en författningsreglering som ställer krav på patientkontrakt i form av en övergripande vårdplan. Vidare ingår att utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapeuter, ska kunna integreras i den ordinarie primärvården och dess vårdvalsystem samt övrig öppenvård, i samklang med övriga förändringar som sker inom hälso- och sjukvården.

Utredningen överlämnade ett första delbetänkande (God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53) till regeringen den 7 juni 2017. Det andra delbetänkandet (God och när vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39) överlämnades den 1 juni 2018 (se länkar till respektive delbetänkande till höger).

Det andra delbetänkandet är under hösten 2018 på remiss med sluttid för svar, till Socialdepartementet, den 15 nov 2018. För information om hur man gör om man vill svara på remissen hänvisas till Socialdepartementet (som är avsändare av remissen och mottagare av svar): https://www.regeringen.se/remisser/2018/07/remiss-sou-201839-god-och-nara-vard—en-primarvardsreform/

Slutbetänkande överlämnas i mars 2020. En delredovisning ska ske i början av juni 2019 om uppdragets inriktning och hur arbetet fortlöper.