Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01)

Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

Detta är en arkiverad version av utredningens webbplats. Utredningen avslutade sitt arbete den 31 januari 2021.

Välkommen till utredningens hemsida! Här kan du läsa om såväl utredningens uppdrag och arbete som om oss som har arbetat i utredningen.

I mars 2017 fick utredningen i uppdrag (dir. 2017:24) att utifrån en fördjupad analys av förslag i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja regionerna, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

I september 2017 fick utredningen tilläggsuppdrag (dir. 2017:97) som bl.a. medförde att utredningen även skulle analysera ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen vård och sluten vård. Utredningen skulle även utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kunde underlättas.

I augusti 2018 fick utredningen ytterligare tilläggsdirektiv (dir. 2018:90) som fördjupade uppdraget till att omfatta förutsättningarna för att samordna vårdinsatser för patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. Samt att utreda och föreslå hur läkare och fysioterapeuter som får ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapeuter, skulle kunna integreras i den ordinarie primärvården och dess vårdvalsystem samt övrig öppenvård, i samklang med övriga förändringar som sker inom hälso- och sjukvården.

Den 15 augusti 2019 fick utredningen ett tredje tilläggsdirektiv (dir. 2019:49) att utreda förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer mer lättare psykisk ohälsa.

Utredningen överlämnade ett första delbetänkande (God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild, SOU 2017:53) till regeringen den 7 juni 2017. Det andra delbetänkandet (God och när vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39) överlämnades den 1 juni 2018. Det tredje delbetänkandet (God och nära vård – Vård i samverkan, SOU2019:29) överlämnades den 5 juni 2019. Utredningens huvudbetänkande (God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. SOU 2020:19) överlämnades den 1 april 2020 och det avslutande betänkandet (God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa. SOU 2021:6) överlämnades den 28 januari 2021 (se länkar till respektive betänkande till höger). Alla utredningens uppdrag är därmed slutförda.