Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01)

Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

Välkommen till utredningens hemsida! Här kan du läsa mer om såväl utredningens uppdrag och arbete som om oss som arbetar i utredningen. Du kan också få information om hur du kan komma i kontakt med oss.

Utredningen har i uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslag i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Arbetet utgör ett viktigt steg i en strukturförändring av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, som innebär att primärvården blir den verkliga basen och första linjen i hälso- och sjukvården. Som ett led i detta arbete ska utredningen bl.a. ta fram ett förslag på ett nationellt utformat uppdrag för primärvården och, i dialog med berörda parter och aktörer, utarbeta en nationell plan där primärvården är utgångspunkten för en ökad närhet till patienten.

Utredningen överlämnade ett första delbetänkande (SOU2017:53) till regeringen den 7 juni 2017 (se länk till höger) och kommer att lämna nästa delbetänkande i juni 2018. Slutbetänkande överlämnas i mars 2019.