Kalendarium

Kalendarium

Under hösten 2017 är utredningen i hög grad i en ”insamlingsfas” och lägger mycket tid på möten och dialog med olika aktörer i Sveriges hälso- och sjukvård. I detta skede prioriterar vi att vara ute i regioner, landsting och vårdverksamheter. Vid dessa besök är vi måna om att också få med den kommunala hälso- och sjukvården och få se exempel på landstings-kommunsamverkan. Vi kommer också att prioritera inbjudningar från vårdens yngre och kommande medarbetare, givet deras viktiga roll som bärare av förändring.

Under våren 2018 går utredningen in i nästa skede. Det blir mindre av utåtriktad verksamhet och insamlande, och mer av analys och bearbetning inför sammanställandet av de förslag vi ska lämna i vårt nästa delbetänkande, som ju ska överlämnas till ministern i juni. Vi kommer att arbeta med förslagen under våren, och förstås också ha möjlighet att diskutera dem med våra referensgrupper, expertgruppen och andra berörda grupperingar.

Om du/din verksamhet vill bjuda in utredningen vänligen se kontaktuppgifter under rubriken ”Kontakta oss”.

 

2017

 

Augusti

15/8: region Halland

22-23/8: Region Norrbotten

29/8: Habiliteringscenter Stockholm Rosenlunds sjukhus

29/8: Ersta Diakoni

30/8: Kullabergs sjukhus, Katrineholm

31/8: Västra Götalandsregionen

 

September

4/9: Landstinget i Värmland

7/9: Fysioterapeuterna

7/9: Sophiahemmet

8/9: MPs landstings- och regionråd

8/9: Neuroförbundets kongress

12/9: Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

12/9: SKL nätverk för regionala samverkans- och stödstrukturer

14/9: Referensgruppsmöten med den politiska gruppen samt för patient/brukarföreträdare (Patient- och brukarrådet vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

15/9: ST-dagarna i Allmänmedicin

18/9: Oskarshamn sjukhus

19/9: Region Skåne

21/9: Region Uppsala

22/9: Referensgruppsmöte med hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket

25/9: Referensgruppsmöte med professionerna

26/9: Tandvårdsnätverket på SKL

27-28/9: Nationell primärvårdskonferens

27/9: Landstingens FoU-chefer

 

Oktober

3/10: Ineras och SKL:s konferens om sammanhållen journal

3/10: Nationella programråden för primärvård och levnadsvanor

3/10: Strategitorget Hälso- och Sjukvård 2017

4/10: Region Västmanland

6/10: Region Gävleborg

10/10: Vårdvalsnätverket, SKL

12/10: Representanter för läkarutbildningar

13/10: Centern, landstings- och regiongruppledare

20/10: Geriatriskt forum

25/10: Fysioterapi 2017

25/10: Region Kronoberg

26/10: ST-läkare i allmänmedicin i Sörmland

 

November

6/11: Apotekarföreningen

6/11: Läkarförbundet, specialistföreningarnas representantskap

8/11: Läkemedelskongressen

10/11: MAS-nätverk

13/11: Seminarium om riktade hälsosamtal

14/11: Landstinget Dalarna

15/11: Temadag Framtidens mödrahälsovård

16/11: Patientsäkerhetskonferens, Region Örebro län

17/11: Nationellt etiknätverk

17/11: Unga fysioterapeuter

17/11: Praktikertjänst, primärvårdföreträdare

20/11: Arbetsterapeuterna

21/11: Inspirationsdag för primärvården, SKL

21/11: Seminarium (Dagens Medicin) om kommunal sjukvård

22/11: Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning.

23/11: Sjukhusläkarna

23/11: Arbetsgrupp om kompetensförsörjning, SKL

23/11: Vision

23/11: Referensgruppsmöte, Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket

24/11:Seminarium med vårdförbundet, i samarbete med Umeå Kommun och Västerbottens läns landsting

28/11: SKL konferens, ”Tillsammans för en ny och nära vård”

 

December

5/12: Referensgruppsmöte med patient/brukarföreträdare (Patient- och brukarrådet vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys)

6/12: Referensgruppmöte med företrädare för professionerna

7/12: Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och Norrlandstingens regionförbund

8/12: Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

9/12: Privatläkarnas representantskap

11/12: Referensgruppmöte med den politiska gruppen

12/12: Skånes läkarförening

13/12: Första nationella konferensen om kliniskt kunskapsstöd i primärvården, Malmö

14/12: Läkemedelskommittén

 

2018

 

Januari

11–12/1: Västra Götalandsregionen

15/1: Centrum för sällsynta diagnoser

16/1: RCC i samverkan, SKL

17/1: Programråd för primärvård, SKL

18/1: Region Gotland

23/1: Dagens Medicins ”Strategidag”

24/1: Allmänläkardagarna, Västra Götalandsregionen

26/1: ledningsgrupp Stockholm sydväst

26/1: SFAM:s ST-råd

29/1: Studiebesök Köpenhamn

30/1: Workshop med yngre och kommande medarbetare

 

Februari

1/2: Alumniträff för det nationella utbildningsprogrammet ”Advanced training program in quality improvements”

5/2: DLF Stockholm, årsmöte

6/2: FLISA, årsmöte

7/2: Dagens Medicin, primärvårdsdag

7/2: Delegationen för forskning, Svenska Läkaresällskapet

8/2: Allmänläkardagar, Halland

15/2: ”Tillgänglighetsnätverket”, SKL

15/2: Föreningen Chefer och Ledare

15/2: Föreningen Bättre och Jämlik hälsa

16/2: Presidiekonferens, Kalmar län

22/2: Nationella nätverket för primärvårdsdirektörer

23/2: Svenska Läkaresällskapet

 

Mars

6/3: Vårdförbundets ledarprogram

7/3: Ledningskonferens, Landstinget Sörmland

12/3: Referensgruppsmöte – samtliga referensgrupper

13/3: Programråd för primärvård, SKL

14/3: Seminarium om ”Hälso- och sjukvårdens triangeldrama och primärvårdens nya roll”

15/3: Hälso- och sjukvårdsdelegationen, SKL

19/3: Barnmorskeförbundet

20/3: Expertgruppsmöte

21/3: ST-dagen, Allmänmedicin, SLL

22/3: Inspirationsdag för eLäkekonst, SLS

26/3: Sömlös vård- och omsorgskedja, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen

27/3: Workshop – Nationella plattformen för jämlik hälsa och vård, SKL

 

April

10/4: Vårdvalsnätverket, SKL

13/4: Distriktssköterskedagen

18/4: SFAMs: kongress

27/4: Expertgruppsmöte

 

 Maj

16/5: Nätverksmöte, medicinskt ledningsansvariga läkare som jobbar i tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon

17/5: ”Kirurger under utbildning 2018”, Örbero

22/5: Viderautbildning för de som professionellt arbetar med planering av lokaler för vård och omsorg, Chalmers

23/5: Visions Landstingskonferens

30/5: Sjukvårdsregionerna, SKL

31/5: MAS- MAR kompetensutvecklingsdagar

 

Juni

1/6: Överlämning av delbetänkande nr 2

12/6: Referensgruppsmöte – professionerna

14/6: Vård och omsorg i förändring, konferens nordiska ministerrådet

14/6: Utbildningsdag, AT- läkare Kungälv

15/6: Referensgruppsmöte – politik