Om oss som arbetar i utredningen

Om oss som arbetar i utredningen

Särskild utredare

Tyst minut

Anna Nergårdh, särskild utredare
e-post: anna.nergardh@regeringskansliet.se

Jag utsågs av regeringen i mars i år till att leda en utredning med uppdrag att föreslå hur en omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet ska genomföras. Det är ett uppdrag som är oemotståndligt för mig, som sedan länge arbetat med och brunnit för hur hälso- och sjukvården kan göras bättre för de den är till för – patienterna.

Jag startade min yrkesbana som ST-läkare och senare specialist i internmedicin och hjärtsjukdomar på Södersjukhuset i Stockholm, och hade innan dess hunnit med att arbeta extra under studietiden i olika delar av vården och barnomsorgen. Jag kom att ägna del av min arbetstid åt forskning, vilket så småningom resulterade i en avhandling om förmaksflimmer. Organisation, styrning och ledning, har alltid intresserat mig särskilt, och efter att ha arbetat som verksamhetschef på Hjärtkliniken på Södersjukhuset arbetade jag några år i sjukhusledningen på samma sjukhus som chefläkare, med ansvar för bland annat kvalitet och patientsäkerhet. Härefter flyttade jag till landstingsledningen i Stockholm som chefläkare, och fick där möjlighet att väl sätta mig in i andra vårdformer än de som bedrivs på akutsjukhuset. Sedan 2015 var jag också biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting. Åren i landstingets ledning gav mig möjlighet att få arbeta även med nationella hälso- och sjukvårdsfrågor, i nationella styrgrupper, projekt och som expert i utredning, bland annat ”Träning ger färdighet” om den framtida högspecialiserade vården. Jag har också under ett antal år funnits med i hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket på SKL, där företrädare för landsting och regioner regelbundet träffas. Parallellt med detta har jag haft och har styrelseuppdrag med hälso- och sjukvårdsanknytning, jag sitter bland annat med i styrelsen för Socialstyrelsen.

Jag valde att arbeta inom hälso- och sjukvården för att jag tycker att det finaste som finns är att göra bra saker för andra människor. Det har alltid varit min starkaste drivkraft. Jag är övertygad om att människor med olika bakgrund och kompetenser berikar varandra och att det förhållningssättet är en framgångsfaktor för hållbar utveckling – det gäller för mig i stort som i smått. Det finns utmaningar inom hälso- och sjukvården, utmaningar som handlar om jämlik hälsa, demografiska utmaningar, geografiska utmaningar och inte minst bemanning och resurssättning. Men vi har också en fantastisk tradition och grund att bygga på inom svensk hälso- och sjukvård, med goda medicinska resultat och hög kvalitet. I en framtid där inte bara vi, utan även många andra länder brottas med liknande utmaningar är jag övertygad om att vi kan vara både föregångare och lära av andra i skapandet av en god och nära vård – alltid utgående från patientens behov. Arbetet i utredningen är ett heltidsuppdrag, så sedan mars månad är jag tjänstledig från tidigare uppdrag och ägnar all min tid åt utredningen.

 

Sekretariatet

Tyst minut

Louise Andersson, huvudsekreterare
tel: 08-405 31 45
e-post: louise.a.andersson@regeringskansliet.se

Jag jobbar sedan i mars 2017 som huvudsekreterare i utredningen. Innan det har jag framför allt jobbat med olika breda samordningsuppdrag kopplade till internationella hälsofrågor. Först på två olika FN-representationer i Genève och de senaste sex åren på Socialdepartementet. På Socialdepartementet ansvarade jag bl.a. för att samordna det svenska WHO-samarbetet, samt arbetet med att lyfta frågan om antibiotikaresistens på den globala agendan. Min grundutbildning är en pol. mag. i statskunskap från Uppsala Universitet, men jag har även studerat kurser i bl.a. folkhälsovetenskap och genusvetenskap. Att Sverige lyckas med en samordnad omställning av vårt hälso-och sjukvårdssystem ser jag som avgörande både för möjligheten att leva upp till lagens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen och för medborgarnas förtroende för vår offentligt finansierade välfärdsstat. Att få vara delaktig i att -tillsammans -lägga grunden för denna omställning är bland det mest engagerande och meningsfulla arbete jag kan tänka mig.

 

Malin-3

Malin Lundberg, utredningssekreterare
e-post: malin.lundberg@regeringskansliet.se

Jag började arbeta i utredningen i oktober 2017 som sekreterare på 100 %. Jag har en jur. kand. examen från Lunds Universitet men har även läst kurser i bl.a. statsvetenskap och rättssociologi. Sedan 2002 har jag arbetat som jurist i offentlig förvaltning med erfarenheter från domstol, förvaltningsmyndighet och kommittéutredning. Med frekvent varierade ansvarsområden har jag blivit en generalist med fördjupade kunskaper inom bl.a. dataskyddsfrågor.

Senast arbetade jag som sekreterare i en utredning som hade i uppdrag att genomföra 2016 års dataskyddsdirektiv och ansvarade då bl.a. för frågor om tillsyn. I egenskap av verksjurist har jag i många år arbetat med myndighetsstyrning av olika slag. Jag kommer därför kunna bidra med en bred och gedigen juridisk kompetens i utredningsarbetet.

Mitt intresse för samhällsfrågor är brett liksom att arbeta i lagstiftningsprocessen. Hälso- och sjukvården är ett område som är lätt att bli engagerad i och som berör de flesta. Jag tycker det är jättespännande att få vara del av en så viktig och grundläggande reform som omfattas av den här utredningens uppdrag.

 

Niklas EklÃf digital strateg eHÃlsomyndigheten

Niklas Eklöf, utredningssekreterare

Jag började arbeta som sekreterare i utredningen i oktober 2018.

Min främsta drivkraft är min nyfikenhet och jag har särskilt intresse för organisations- och styrningsfrågor. Jag har bred erfarenhet från offentlig sektor och har arbetat i landsting, på olika statliga myndigheter och i Regeringskansliet. Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att få se vård och omsorgsfrågorna från tre perspektiv, särskilt utifrån styrningsaspekten.

I grunden har jag en magisterutbildning i medicinsk informatik och har de senaste åren arbetat inom e-hälsa med informationshantering och verksamhetsutveckling på nationell nivå. Jag har fått möjligheten att driva en rad strukturfrågor tillsammans med en rad aktörer inom vård och omsorg, vilket bland annat resulterat i en ny avdelning på E-hälsomyndigheten, en gemensamma styr- och samverkansorganisationen för e-hälsa mellan regeringen och SKL och en förvaltningsorganisation för e-hälsa på Socialstyrelsen. Jag är övertygad om att gemensamma utmaningar kräver gemensamma verktyg.

Jag ser verkligen fram emot att få bidra i det spännande och viktiga arbetet med att omstrukturera det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och vara en del i resan mot en samordnad utveckling för god och nära vård!