Om oss som arbetar i utredningen

Om oss som arbetar i utredningen

Särskild utredare

191128_Svenskabyråkrater_Porträtt_Anna

Foto: Jakob Dahlström

Anna Nergårdh, särskild utredare
e-post: anna.nergardh@regeringskansliet.se

Jag utsågs av regeringen i mars i år till att leda en utredning med uppdrag att föreslå hur en omstrukturering av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet ska genomföras. Det är ett uppdrag som är oemotståndligt för mig, som sedan länge arbetat med och brunnit för hur hälso- och sjukvården kan göras bättre för de den är till för – patienterna.

Jag startade min yrkesbana som ST-läkare och senare specialist i internmedicin och hjärtsjukdomar på Södersjukhuset i Stockholm, och hade innan dess hunnit med att arbeta extra under studietiden i olika delar av vården och barnomsorgen. Jag kom att ägna del av min arbetstid åt forskning, vilket så småningom resulterade i en avhandling om förmaksflimmer. Organisation, styrning och ledning, har alltid intresserat mig särskilt, och efter att ha arbetat som verksamhetschef på Hjärtkliniken på Södersjukhuset arbetade jag några år i sjukhusledningen på samma sjukhus som chefläkare, med ansvar för bland annat kvalitet och patientsäkerhet. Härefter flyttade jag till landstingsledningen i Stockholm som chefläkare, och fick där möjlighet att väl sätta mig in i andra vårdformer än de som bedrivs på akutsjukhuset. Sedan 2015 var jag också biträdande landstingsdirektör i Stockholms läns landsting. Åren i landstingets ledning gav mig möjlighet att få arbeta även med nationella hälso- och sjukvårdsfrågor, i nationella styrgrupper, projekt och som expert i utredning, bland annat ”Träning ger färdighet” om den framtida högspecialiserade vården. Jag har också under ett antal år funnits med i hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket på SKL, där företrädare för landsting och regioner regelbundet träffas. Parallellt med detta har jag haft och har styrelseuppdrag med hälso- och sjukvårdsanknytning, jag sitter bland annat med i styrelsen för Socialstyrelsen.

Jag valde att arbeta inom hälso- och sjukvården för att jag tycker att det finaste som finns är att göra bra saker för andra människor. Det har alltid varit min starkaste drivkraft. Jag är övertygad om att människor med olika bakgrund och kompetenser berikar varandra och att det förhållningssättet är en framgångsfaktor för hållbar utveckling – det gäller för mig i stort som i smått. Det finns utmaningar inom hälso- och sjukvården, utmaningar som handlar om jämlik hälsa, demografiska utmaningar, geografiska utmaningar och inte minst bemanning och resurssättning. Men vi har också en fantastisk tradition och grund att bygga på inom svensk hälso- och sjukvård, med goda medicinska resultat och hög kvalitet. I en framtid där inte bara vi, utan även många andra länder brottas med liknande utmaningar är jag övertygad om att vi kan vara både föregångare och lära av andra i skapandet av en god och nära vård – alltid utgående från patientens behov. Arbetet i utredningen är ett heltidsuppdrag, så sedan mars månad är jag tjänstledig från tidigare uppdrag och ägnar all min tid åt utredningen.

 

Sekretariatet

191128_Svenskabyråkrater_porträtt_Louise

Foto: Jakob Dahlström

Louise Andersson, huvudsekreterare
tel: 08-405 31 45
e-post: louise.a.andersson@regeringskansliet.se

Jag jobbar sedan i mars 2017 som huvudsekreterare i utredningen. Innan det har jag framför allt jobbat med olika breda samordningsuppdrag kopplade till internationella hälsofrågor. Först på två olika FN-representationer i Genève och de senaste sex åren på Socialdepartementet. På Socialdepartementet ansvarade jag bl.a. för att samordna det svenska WHO-samarbetet, samt arbetet med att lyfta frågan om antibiotikaresistens på den globala agendan. Min grundutbildning är en pol. mag. i statskunskap från Uppsala Universitet, men jag har även studerat kurser i bl.a. folkhälsovetenskap och genusvetenskap. Att Sverige lyckas med en samordnad omställning av vårt hälso-och sjukvårdssystem ser jag som avgörande både för möjligheten att leva upp till lagens mål om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen och för medborgarnas förtroende för vår offentligt finansierade välfärdsstat. Att få vara delaktig i att -tillsammans -lägga grunden för denna omställning är bland det mest engagerande och meningsfulla arbete jag kan tänka mig.

191128_Svenskabyråkrater_porträtt_Niklas

Foto: Jakob Dahlström

Niklas Eklöf, utredningssekreterare
e-post: niklas.eklof@regeringskansliet.se

Jag började arbeta som sekreterare i utredningen i oktober 2018.

Min främsta drivkraft är min nyfikenhet och jag har särskilt intresse för organisations- och styrningsfrågor. Jag har bred erfarenhet från offentlig sektor och har arbetat i landsting, på olika statliga myndigheter och i Regeringskansliet. Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att få se vård och omsorgsfrågorna från tre perspektiv, särskilt utifrån styrningsaspekten.

I grunden har jag en magisterutbildning i medicinsk informatik och har de senaste åren arbetat inom e-hälsa med informationshantering och verksamhetsutveckling på nationell nivå. Jag har fått möjligheten att driva en rad strukturfrågor tillsammans med en rad aktörer inom vård och omsorg, vilket bland annat resulterat i en ny avdelning på E-hälsomyndigheten, en gemensamma styr- och samverkansorganisationen för e-hälsa mellan regeringen och SKL och en förvaltningsorganisation för e-hälsa på Socialstyrelsen. Jag är övertygad om att gemensamma utmaningar kräver gemensamma verktyg.

Jag ser verkligen fram emot att få bidra i det spännande och viktiga arbetet med att omstrukturera det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och vara en del i resan mot en samordnad utveckling för god och nära vård!

 

191128_Svenskabyråkrater_porträtt_AnnaKlara

Foto: Jakob Dahlström

Anna-Klara Brage, utredningssekreterare
e-post: anna-klara.brage@regeringskansliet.se

Jag började arbeta som sekreterare i utredningen i slutet av januari 2019. Jag är jurist med en jur.kand examen från Lunds universitet. Under utbildningen praktiserade jag på dåvarande Länsrätten i Örebro län, vilket väckte ett stort intresse för arbetet på en förvaltningsdomstol. Jag uppskattade att de juridiska frågeställningarna var samhällsorienterade och att de olika måltyperna rörde den enskilde individen. Praktiken ledde till fler år inom förvaltningsdomstolarna. Utöver en senare anställning vid Länsrätten i Örebro län har jag arbetat vid Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Stockholm och senast vid Kammarrätten i Stockholm. Jag har arbetat med ett stort antal måltyper och i kammarrätten särskilt med mål inom socialförsäkringsområdet. Utöver arbete vid förvaltningsdomstol har jag bland annat arbetat med god mans- och förvaltarskapsfrågor vid en överförmyndarnämnd.

Jag ser mycket fram emot att vara en del i denna utredning. Med flera års erfarenhet av att studera gällande rätt ska det nu bli väldigt spännande att ta sig an juridiken ur ett annat perspektiv och i ett annat skede i lagstiftningsprocessen. Att få bidra i en så viktig och stor fråga som omstrukturering av svensk hälso- och sjukvård känns otroligt spännande och lärorikt.

 

191128_Svenskabyråkrater_porträtt_Caroline

Foto: Jakob Dahlström

Caroline-Olivia Elgán, utredningssekreterare

Jag har precis (september -19) börjat arbeta i utredningen och kommer närmast från utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08). Jag har en jur. kand. examen från Stockholms Universitet men har också sedan förra hösten läst idrottspsykologi på Gymnastik- och idrottshögskolan. Idag ägnar jag fritiden åt ultralöpning men har alltid idrottat och varit mycket fascinerad av frågor som rör hälsa och förebyggande av densamma, inte minst den psykiska hälsan. Under juridikstudierna specialiserade jag mig inom medicinsk rätt och sökte mig därefter till arbeten där det var möjligt att förena verktyget ”juridik” med olika aspekter av hälsa.

Jag har därmed haft möjligheten att arbeta mycket brett med många olika frågor inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Jag har exempelvis arbetat med miljöhälsa på Folkhälsomyndigheten, med sociala och processuella frågor som föredragande på Ersättningsnämnden, som sekreterare i två andra statliga utredningar rörande unga som varken arbetar eller studerar respektive arbetslöshet och ekonomiskt bistånd, samt har flera års arbetslivserfarenhet från en affärsjuridisk byrå med fokus huvudsakligen med tvistemålsprocesser.

Det stora intresset för hälso- och sjukvårdsfrågor har följt med under alla år och jag kan därför inte tänka mig ett mer spännande men också mer utmanande uppdrag än att, genom denna utredning, få vara delaktig i det fortsatta arbetet med omstruktureringen av svensk hälso- och sjukvård!

 

191128_Svenskabyråkrater_porträtt_Max

Foto: Jakob Dahlström

Max Printz, utredningssekreterare

Jag är anställd som sekreterare i utredningen sedan november 2019 och var även praktikant i utredningen under våren. Jag har en kandidatutbildning i statsvetenskap. Mina främsta intresseområden är hur samhället ska kunna komma alla olika individer till gagns och hur en modern välfärd som är till för alla ska kunna utvecklas. Utredningens spännande fokus på hur vården ska komma närmare och kännas närmare för medborgarna var det som fick mig att söka praktikplatsen och även det som fick mig att komma tillbaka. Jag är glad över denna möjlighet att få bidra till en mer samordnad och nära vård och att återigen vara del av utredningens intressanta och viktiga arbete.

 

Utredningssekretariatet

191128_Svenskabyråkrater_Grupp_050-1 (002)