Tidsplan för utredningen

Tidsplan för utredningen

Mars 2017–juni 2017, delbetänkande 1:

 • En första målbild tas fram.
 • En färdplan presenteras.
 • Förslag om förändring av vårdens styrande principer, och motsvarande förslag till förändring av HSL.
 • Förslag om införande avförstärkt och behovsstyrd vårdgaranti.

Juni 2017–juni 2018, delbetänkande 2:

 • Målbilden fördjupas.
 • Förslag om utformning av ett nationellt uppdrag för primärvården(Primärvård NU); ett uppdrag anpassat till dagens ohälsoutmaningar, väl förankrat i en gemensam nationell kunskapsstyrning. Förtydligande av ansvarig nivå för regleringen av primärvårdsuppdraget. Minskad administration; intygsskrivning och signeringskrav. Likaså inkluderas vilka digitala tjänster och stöd, exempelvis utifrån handlingsplanen för Vision e-hälsa 2015 eller E-hälsomyndighetens instruktionsenliga uppdrag, som bör omfattas av primärvårdens nationella uppdrag. Primärvårdens gränssnitt mot såväl egenvård som samverkan med kommunala aktörer belyses. Forskning- och utbildningsperspektiven belyses.
 • Förslag på hur överföring av olika typer av resurser (kompetens, ekonomiska etc.) från sjukhusen till primärvården ska ske tas fram i anslutning till förslaget om det nationella uppdraget, liksom också hur uppföljning av omfördelningen av ekonomiska resurser ska ske.
 • En konsekvensanalys av förslaget om ändrade definitioner för öppenvård och slutenvård presenteras.

Juni 2018–mars 2019, slutbetänkande:

 • Målbilden uppdateras.
 • En beskrivning av det under utredningens gång genomförda arbetet.
 • Kvarstående behov av genomförande och stöd till genomförande beskrivs.
 • Färdplanens fortsättning; initiativ, utredningar, analyser och åtgärder som behöver genomföras i tidsspannet 2019–2022 och det längre tidsspannet 2022–2027 för att målbilden ska uppfyllas presenteras.