S 2014:11 Utredningen om högspecialiserad vård

 • Direktiv
 • Experter och sakkunniga
 • Kalendarium
 • Kontakta oss
 • Publicerat
 • S 2014:11 Utredningen om högspecialiserad vård

  S 2014:11 Utredningen om högspecialiserad vård

  Överlämnande av betänkande

  Nu har utredningen överlämnat sitt betänkande SOU 2015:98 Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa till Socialdepartemetet. Betänkandet finns att ladda ner till höger.

  Utredningen har i sin uppstartsfas givit ett antal uppdrag till externa parter. Dessa uppdrag kommer att resultera i värdefulla underlag för utredningen. Ytterligare uppdrag kan komma i fråga senare. Uppdagen avser:

  • sambandet mellan volym och kvalitet,
  • samband mellan ackreditering och kvalitet,
  • samband mellan sjukhusstorlek och kvalitet respektive effektivitet,
  • pris- och samverkansmodeller kring den högspecialiserade vården,
  • statistik avseende högspecialiserad vård från hälsodataregisterrespektive ett urval kvalitetsregister,
  • samverkan med profession avseende definition av högspecialiseradvård och ändamålsenlig process för arbetsfördelningen inom ett antal vårdområden.

  Dialoger

  • Workshop med samtliga sjukvårdsregioner,
  • enskilda dialoger med patientföreträdare, profession, akademin,
  • huvudmän, experter m.fl.,
  • nationell hearing med företrädare för patientföreningar, politiker,tjänstemän, profession och akademin med syfte att inhämta synpunkter på utrednigens förslag.

  Internationell utblick

  Utrednigen kommer att göra en internationell utblick där besök i bl. a. Norge, Danmark och Storbritannien är planerade.

  Angränsande processer/områden

  Utredningen har till dags dato identifierat följande angränsande processer som utrednigen på olika sätt kommer att beröra:

  • Rikssjukvård,
  • pågående nivåstrukturering inom cancerområdet,
  • pågående aktiviteter inom området sällsynta diagnoser,
  • pågående nivåstrukturering lokalt/regionalt,
  • nivåstruktureringsprocesser på EU-nivå.

  Utredningen kommer att beröra frågor såsom effekterna av koncentration på närliggande områden, forskning/utveckling/utbildning, kompetensförsörjning, olika styrmodeller och samordning av vårdkedjor. Vägledande för utredningen är patientens bästa och kostnadseffektivitet.