Fi 2015:09 Indelningskommittén

Indelningskommittén

22 juni 2017
Tilläggsdirektiv till Indelningskommittén

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Indelningskommittén. Utredningstiden förlängs till den 28 februari 2018.

30 juni
Utredningen överlämnar betänkande

 

18 maj 2016
Den statliga förvaltningen i den regionala samhällsorganisationen

31 mars 2016
Sammanfattning efter första omgången sonderande samtal

Indelningskommittén presenterade den 9 mars ett förslag till indelning av Sverige som innebär 6 nya län. Sonderande samtal har nu genomförts med representanter för samtliga län.

9 mars 2016
Diskussionsunderlag i form av en kartbild

Indelningskommittén presenterar idag ett diskussionsunderlag i form av en karta. I denna har vi utifrån vårt arbete gjort en ny indelning av Sverige med väsentligt färre län och landsting.

Barbro Holmberg2 Kent Johansson1 Barbro och Kent1

2 jul 2015
En ny regional indelning av Sverige

En kommitté, bestående av en ordförande och en vice ordförande, ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning som
innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Kommittén ska utgå från vilka behov medborgare och
näringsliv har i olika frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö.
Kommittén bör därför i sitt arbete utgå från kommungränser och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsregionerna eller
funktionella regionerna. Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer som medför bestående
fördelar bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska, näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden. Indelningen
ska också ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade landstingen, bättre överensstämmelse mellan medborgarnas
behov och deras möjligheter att utöva demokratiskt inflytande samt ökade möjligheter till ansvarsutkrävande.

Kommittén ska senast den 29 februari 2016 till regeringen lämna en delredovisning som innefattar en lägesbeskrivning av dialogen med berörda parter, förslag på den fortsatta processen och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av uppdraget. Kommittén ska lämna en motsvarande delredovisning senast den 31 januari 2017. Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den 30 juni 2016.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.