U 2014:06 Jämställdhetsutredningen

U 2014:06 Jämställdhetsutredningen

Välkommen till vår webbplats

Cecilia Schelin Seidegård

Cecilia Schelin Seidegård

I dag den 7 oktober lämnar Jämställdhetsutredningen (2014:06) över sitt betänkande ”Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken” (SOU 2015:86) till jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Utredningen har haft i uppdrag att följa upp och analysera utvecklingen i fråga om jämställdhet under de senaste tio åren. Utredningen har också analyserat hur jämställdhetspolitiken har genomförts och lämnar förslag på mål för jämställdhetspolitiken och på hur politiken bör styras.

  •  Utvecklingen går alldeles för långsamt, konstaterar utredare Cecilia Schelin Seidegård, landshövding i Gotlands län. Vi kan se tendenser till en ökande jämställdhetsklyfta mellan kvinnor och män med olika inkomster och utbildningsbakgrund och mellan inrikes och utrikes födda kvinnor och män.

Trots att utvecklingen har gått framåt på en del områden, visar utredningen att samhället långt ifrån är jämställt. Män dominerar på de viktigaste posterna i samhället och fortfarande arbetar en betydligt lägre andel kvinnor heltid jämfört med män. Arbetsmarknaden är fortfarande i hög grad könsuppdelad. Likaså är valen till gymnasieskolan och högskolan könsbundna och pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Kvinnor tar ett betydligt större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Mäns våld mot kvinnor har inte minskat och det finns stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hälsa. Utredningen konstaterar att det har funnits brister i  genomförandet av jämställdhetspolitiken och att styrningen av politiken måste utvecklas.

  • För att påskynda arbetet med att nå jämställdhet i samhället behöver målen för jämställdhetspolitiken göras tydligare och en jämställdhetsmyndighet inrättas, slår Cecilia Schelin Seidegård fast.