N 2013:02 Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation

Regeringen beslutade i maj 2013 att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av järnvägens organisation. Syftet med denna är att föreslå förbättringar av järnvägssystemets organisation som kan möta framtidens krav på ett effektivt och hållbart transportsystem.

Bakgrunden till utredningen är de stora förändringar som ägt rum på järnvägsområdet de senaste 25 åren. Dessa förändringar kan ses som orsakade av två huvudsakliga processer: 1) ett antal nationella, av riksdagen, fattade beslut i syfte att utveckla järnvägens funktionssätt, och 2) EUs krav på järnvägens organisation utifrån visionen om ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Utredningens arbete har bedrivits i två steg. Det första steget var att ta fram en nulägesbeskrivning av järnvägens organisation. Den levererades i form av delbetänkandet ”En enkel till framtiden?” (SOU 2013:83) den 2 december 2013.

I nulägesbeskrivningen ingick att:

  • Utifrån en funktionell beskrivning av järnvägssystemet redogöra för fördelningen av ansvar och uppgifter,
  • beskriva utvecklingen av järnvägens organisation sedan 1988, inklusive motiv för beslut och förklaringar av begrepp,
  • kartlägga EU-rätten på järnvägsområdet och utrymmet för nationella beslut om järnvägens organisation,
  • inventera och redogöra för potentiella förbättringsområden.

Det andra steget är att göra en analys av och lämna förslag till hur järnvägens organisation kan förbättras. Den delen av uppdraget preciserades i ett tilläggsdirektiv som beslutades den 3 april 2014. I beslutet om tilläggsdirektiv bestämdes datum för utredningens slutbetänkande till 30 juni 2015.

Den 19 december 2014 fattade regeringen beslut om ytterligare tilläggsdirektiv till utredningen. Enligt dessa skulle utredningen senast 31 mars 2015 lämna en delredovisning av vissa frågor (inklusive några nya utredningspunkter) om byggande och underhåll av järnvägens infrastruktur. Samtidigt förlängdes utredningstiden för övriga delar av uppdraget till 23 december 2015.

Den 16 april 2015 överlämnades delbetänkandet ”Koll på anläggningen” (SOU 2015:42).

Den 16 december 2015 överlämnades slutbetänkandet ”En annan tågordning – bortom järnvägsknuten” (SOU 2015:110).

Mer detaljerad information om utredningens uppdrag hittar du i direktiven. Under övriga menyer till vänster presenteras mer information om utredningens arbete och medarbetare. Till höger återfinns ett antal nedladdningsbara dokument från utredningen, inklusive alla betänkanden.