Rapporter

Rapporter

Miljöpolitikens spelplan

Miljöforskningsberedningen har tillsammans skrivit en bok som beskriver miljöpolitikens långsiktiga förutsättningar. Boken, som har titeln ”Miljöpolitikens spelplan” har skrivits med syftet att skapa en djupare förståelse av vilka kvalitativa framsteg som krävs inom det miljöpolitiska fältet. I boken analyseras och diskuteras miljöpolitikens föränderliga spelplan, dess framväxt och huvudsakliga utvecklingslinjer samt förutsättningarna att utforma en handlingskraftig och verkningsfull miljöpolitik med tydliga samhällseffekter, nationellt såväl som internationellt. Boken kan köpas på Fritzes. Finns även att ladda ner i PDF-format till höger.

Miljösituationen i Östersjön

Miljöforskningsberedningen har uppmärksammat Miljösituationen i Östersjön. Efter diskussioner med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har dessa låtit Stockholms Universitets Östersjöcentrum och en särskilt utsedd internationell expertgrupp ta fram rapporter på temat. Dessutom har, som en del i detta arbete, frågan om Thiamin kan spela en roll i det som nu händer i Östersjön analyserats av Mistras Eviem.

Seminarium om havsförsurning den 12 nov

Under senare år har havsförsurningen börjat framträda som ett allt större hot mot det marina livet. Allvaret understryks i ett antal vetenskapliga rapporter. Men vad är havsförsurning? Vad beror den på och vilka effekter kan den få? Seminariet hölls den 12 november. Powerpointbilder finns att ladda ner till höger.

Planetary Boundaries Workshop: Geneva 4-5 nov 2013

Den 4-5 november arrangerades i Genéve en workshop om s.k. ”planetära gränser” . Workshopen var ett samarbete mellan de nordiska länderna med Finland som drivande kraft, Stockholm Resilience Center och UNEP. Miljöforskningsberedningen var delaktig. I denna länk återfinns information om workshopen samt ett antal intressanta presentationer.

MILJÖPOLITIKENS SPELPLAN

- Ett diskussionsunderlag inför seminarium den 29:e november 2012 finns för nerladdning till höger.

-Rapport från Miljöforskningsberedningens seminarium om miljöpolitikens spelplan den 29:e november 2012 finns för nerladdning till höger

Sammanfattning:
Förändringar i omvärlden, svårigheten att uppnå ställda miljömål och organisationen av arbetet med hållbar utveckling i Sverige ställer svensk miljöpolitik inför nya utmaningar. Det handlar både om att hitta miljöpolitikens specifika roll och att organisera arbetet på bästa sätt. Detta underlag har tagits fram inför Miljöforskningsberedningens seminarium om miljöpolitikens spelplan den 29 november.

Anders Turesson på bloggen
Huvudsekreterare Anders Turesson har skrivit ett inlägg på Miljödepartementets blogg om seminariet.

Rapport från Stockholms Environment Institute SEI – Benefits of Action

Finns för nerladdning till höger

Ejderns och andra musselätande dykänders minskning i Östersjön

Östersjön är utsatt för flera allvarliga miljöproblem såsom övergödning, miljögifter och ett alltför intensivt fiske. Samtidigt är Östersjön ett av världens viktigaste innanhav för övervintrande dykänder och andra vattenlevande fåglar. Antalet dykänder som tillbringar vintern i Östersjön och i huvudsak äter musslor har dock under senare år minskat kraftigt. Detta gäller även de änder som häckar där. Ejdern tillhör de mest kända och karakteristiska av dessa. De dykänder som nu minskar i Östersjön har en i väsentliga avseenden likartad ekologi. Fåglar är ofta skarpa indikatorer på miljöförändringar, varför dykändernas minskade antal kan vara en allvarlig varningssignal om tillståndet i Östersjön. Det är mycket viktigt att vi tolkar denna signal på rätt sätt. Av denna orsak har Miljöforskningsberedningen gett Lunds universitet i uppdrag att genom Richard Ottvall, som är disputerad forskare inom fågelekologi, göra en sammanställning av befintlig kunskap som är relevant för att förstå det som nu sker med fyra av Östersjöns musselätande dykandsarter. Det är med stor tillfredsställelse vi i beredningen kan presentera denna rapport som vi hoppas ska främja diskussionen om Östersjöns allvarliga situation. Författaren svarar själv för innehåll, analys och de slutsatser som presenteras i rapporten.