UD 2012:01 Översyn av exportkontrollen av krigsmat..

UD 2012:01 Översyn av exportkontrollen av krigsmateriel

En parlamentarisk kommitté ska utreda den
framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna
kring den. Det huvudsakliga syftet med utredningen är att
lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa
exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater

Kommittén ska särskilt

  • utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. Det huvudsakliga syftet med utredningen är att lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater,
  • föreslå de överväganden som lämpligen bör göras för att fastställa om ett land är en icke-demokrati och som bör ligga till grund för den tillståndsprövning som görs när det gäller utförsel av krigsmateriel ur Sverige samt analysera hur dessa överväganden kan genomföras i den svenska exportkontrollen av krigsmateriel,
  • utreda på vilket sätt en skärpning ska göras av exportkontrollen av krigsmateriel, gentemot ickedemokratier. Kommittén ska därvid lämna förslag på de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för en sådan skärpning,

Slutbetänkande från den parlamentariska Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX)

 KEX föreslår att exportkontrollen av krigsmateriel skärps. Skärpningen sker genom ett flertal olika åtgärder. Bl.a. föreslås att den mottagande statens demokratiska status (”demokratikriterium”) ska beaktas, att åtgärder vidtas som ökar öppenheten och transparensen avseende de beslut som fattas, att följdleveransbegreppet ändras, att ett system med efterkontroll införs samt att en ny krigsmateriellag antas.

 

Tilläggsdirektiv förlängning regeringsbeslut 26 mars 2015

Överlämnande av ett delbetänkande från kommittén om krigsmaterielexport (KEX)

Den 12 dec överlämnade ordföranden i den parlamentariska kommittén för översyn av kontrollen av krigsmaterielexport (KEX), Hans Wallmark (M) ett delbetänkande till regeringen med förslag om införande av sanktionsavgifter för överträdelser av vissa regler om export av krigsmateriel och av s.k. produkter med dubbla användningsområden. Delbetänkandet överlämnades till kabinettssekreterare Annika Söder.