Uppdraget

Uppdraget

Brottsligheten behöver motverkas med effektiva brottsbekämpande metoder och ändamålsenlig lagstiftning. Samhället måste också bedriva ett brett och utvecklat förebyggande arbete mot brott och återfall i brottslighet och för att förhindra att unga involveras i kriminalitet. Kommunerna har en viktig roll i detta arbete och flera centrala brottsförebyggande verktyg finns inom den kommunala verksamheten. Mot den bakgrunden har regeringen tillsatt en särskild utredare med uppdrag att bland annat

-          beskriva och analysera vilka verksamheter inom kommunerna som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet,

-          föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar,

-          lämna förslag som bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Ann-Sofie Hermansson har utsetts till särskild utredare och uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Direktiv 2019:94 Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete