Ku 2022:04 Kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet

 • Om oss
 • Expertgrupp
 • Lämna synpunkter
 • Ku 2022:04 Kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet

  Välkommen till Kultursamverkansutredningens hemsida.

  Här kan du läsa mer om vårt arbete.

   

  I juli 2022 utsåg regeringen Mats Svegfors till särskild utredare med uppdrag att se över den så kallade kultursamverkansmodellen, det vill säga den modell som idag används för att fördela statliga medel till regional och kommunal kulturverksamhet. Modellen bygger på att staten, utifrån regionala kulturplaner och en fortlöpande dialog, fördelar medel samlat till regionerna som sedan fördelar dessa vidare till enskilda verksamheter. Modellen ska bidra till att av riksdagen beslutade nationella kulturpolitiska mål uppnås, samtidigt som den ger ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

  Utredningens uppdrag är att se över kultursamverkansmodellen i syfte att bidra till bland annat ökad tillgång till kultur i hela landet och breddat deltagande i kulturlivet. Förslagen ska främja kvalitet, bevarande och konstnärlig utveckling i både bredd- och spetsverksamheter.
  Utredningen ska även föreslå hur modellen i ökad grad kan bidra till de nationella kulturpolitiska målen, det vill säga de sedan 2009 riksdagsbundna mål som ska vara styrande för statlig verksamhet men även kunna vägleda kommuner och regioner:

  Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
  Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling

  För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

  - främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,

  - främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,

  - främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,

  - främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,

  - särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

  Uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2023.

  Läs gärna direktivet i sin helhet här:
  Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet – Regeringen.se