Expert- och referensgrupper

Expert- och referensgrupper

Expertgrupp

Anna Eklund, SMHI

Peder Eriksson, Representerar länsstyrelserna

Tove Göthner, Sveriges kommuner och Landsting

Susanna Hogdin, Havs- och vattenmyndigheten

Kerstin Hugne, Boverket

Jörgen Johansson, Svenskt vatten (Syd Vatten)

Margareta Nisser-Larsson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket

Göran Risberg, Sveriges geologiska undersökning

Kierstin Pettersson Grawé, Näringsdepartementet

Anna Torvestig, Miljö- och energidepartementet

Åsa Wolgast Broberg, Lantbrukarnas Riksförbund

Central referensgrupp

Ulf Eliasson, Justitiedepartementet

Elin Häggqvist, Näringsdepartementet

Anna Josefsson, Miljö- och energidepartementet

Anna Torvestig, Miljö- och energidepartementet

Lotta Lewin Pihlblad, Näringsdepartementet

Katarina Sundberg, Finansdepartementet

Johan Loock, Näringsdepartementet

Sara Jendi Linder, Finansdepartementet

Joanna Cornelius, Naturskyddsföreningen

Referensgrupper

Utredningen har inrättat ett antal referensgrupper som stöd i arbetet kring vissa frågeställningar.

Referensgrupp för skydd av vattentäkter

Referensgruppen består av representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, SMHI, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Trafikverket, länsstyrelsen, Vattenmyndigheten, Svenskt Vatten, Sveriges kommuner och landsting och Naturskyddsföreningen. Arbetet har under våren koncentrerats kring behovet av ett regionalt perspektiv för planering och beslut om inrättande av vattenskyddsområde samt hur processen för inrättande av sådana områden kan effektiviseras. Utredningens tilläggsdirektiv utgör utgångspunkt för höstens fortsatta arbete i gruppen.

Referensgrupp för material i kontakt med dricksvatten

Referensgruppen består av representanter från berörda centrala förvaltningsmyndigheter. Företrädare för forskningsinstitut och provningsorgan har medverkat i arbetet.

Referensgrupp för klimatfrågor och dricksvatten

I arbetet medverkar ett flertal myndigheter och andra aktörer med kunskaper och uppgifter kopplade till klimatarbetet och de effekter detta ger med avseende på produktion och distribution av ett tryggt och säkert dricksvatten. En tyngdpunkt i arbetet utgörs av den uppföljning av Klimat- och sårbarhetsutredningens arbete som görs genom att nya klimatscenarier och annat underlag tas fram från SMHI, SGU m.fl. Utredningen anordnade i maj 2014 ett seminarium på temat klimat och dricksvatten i samverkan med SMHI i Norrköping, ytterligare ett seminarium äger rum 3 december 2014 i Stockholm.