Arbetsmaterial

Arbetsmaterial

Material publicerat på denna sida är arbetsmaterial som används som underlag i Miljömålsberedningens utredningsarbete.

Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning

Del 2

-Rapport från expertgruppen för hållbar användning av jordbruksmark, finns för nerladdning till höger

-Rapport från expertgruppen för ökat helhetsperspektiv i styrningen av mark- och vattenfrågor, särskilt med inriktning mot klimatanpassning och grön infrastruktur, finns för nerladdning till höger

Del 1

-Rapport från expertgruppen om miljöhänsyn i skogsbruket, finns för nerladdning till höger

-Rapport från expertgruppen för skydd och skötsel av landområden, finns för nerladdning till höger

Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

- Rapport från expertgruppen, finns för nerladdning till höger

Strategi för giftfri miljö

-Farliga ämnen i livsmedel, finns för nerladdning till höger

-Läkemedels miljöpåverkan, finns för nerladdning till höger

-Farliga ämnen i produkter och varor, finns för nerladdning till höger