Miljömålsberedningens strategier

Miljömålsberedningens strategier

Förslag till klimatpolitiskt ramverk

Miljömålsberedningen har fått i uppdrag att inom ramen för miljömålssystemet föreslå hur ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik kan utformas. Beredningen ska föreslå ett klimatpolitiskt ramverk som reglerar mål och uppföljning. Därtill ska beredningen utveckla en strategi med styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik. En klimatlag, dvs. ett utvecklat regelverk för politiska beslut om utsläppsminskningar och en rättslig grund för styrning, ansvarsfördelning, uppföljning och kontroll av klimatarbetet, kan ingå som en del i ramverket och beredningen ska belysa för- och nackdelar med en sådan klimatlag.

Det arbete som Utredningen om Klimatfärdplan 2050 utför övergår till Miljömålsberedningen och kommer att ingå i beredningens arbete med ett klimatpolitiskt ramverk.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2016.

Miljömålsberedningens utredningstid har förlängts. Beredningen ska i stället redovisa ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk inklusive klimatmål senast den 1 mars 2016 och en strategi med styrmedel och åtgärder för en samlad och långsiktig klimatpolitik senast den 1 juni 2016.

Strategi för en samlad luftvårdspolitik

I juli 2014 fick Miljömålsberedningen i uppdrag att fram en strategi för en samlad luftvårdspolitik (dir. 2014:110). Strategin ska bidra till möjligheterna för Sverige att infria åtaganden inom EU och internationellt i fråga om föroreningar i luften som påverkar människors hälsa, miljön och klimatet. I uppdraget ingår att göra en bred problemanalys och utifrån den föreslå etappmål, styrmedel och åtgärder för att uppnå en samlad luftvårdspolitik.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2016.

Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

I september 2012 fick Miljömålsberedningen i uppdrag att fram en strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik (dir. 2012:95). Strategin ska innehålla förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder för att uppnå en sammanhållen och hållbar vattenpolitik.

Uppdraget redovisades den 24 juni 2014 (SOU 2014:50).

Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning

I oktober 2011 fick Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning (dir. 2011:91). Strategin ska innehålla förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder för att uppnå en långsiktigt hållbar markanvändning.

Uppdraget delredovisades den 31 mars 2012 (SOU 2012:15) samt den 17 juni 2013 (SOU 2013:43). Uppdraget slutredovisades den 24 juni 2014 (SOU 2014:50).

Strategi för en giftfri miljö

Miljömålsberedningen fick i juni 2011 i uppdrag att ta fram en strategi för en giftfri miljö (dir. 2011:50). Strategin ska innehålla etappmål, styrmedel och åtgärder för att uppnå generationsmålet om människors hälsa och om kretslopp fria från farliga ämnen samt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Den ska även föreslå prioriteringar och nya initiativ samt förslag på ytterligare forskning som bör komma till stånd i Sverige, på EU-nivå och internationellt samt även förslag på hur Sveriges internationella utvecklingsarbete och tekniköverföring kan bidra till utvecklingen.
I beredningens arbete ingår även att samverka och skapa synergier med andra pågående initiativ.

Uppdraget redovisades den 15 juni 2012 (SOU 2012:38).