Ku 2016:02 Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

 • Utredningens uppdrag
 • Kalendarium
 • Kontakta sekretariatet
 • Experter och referensgrupper
 • Ku 2016:02 Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

  Ku 2016:02 Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

  Utredaren ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

  Utredaren ska bl.a.

  • genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken för att tydliggöra styrkor och utmaningar och lämna förslag för att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter,

  • analysera och föreslå hur de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet kan stärkas,

  • föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras samt överväga om en möjlighet till prövning av beslut ska införas,

  • utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder i syfte att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna, och

  • se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och lämna förslag till förändringar.

  Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.