Mottagandeutredningen 2015:02

 • Kontakta oss
 • Sakkunniga och experter
 • Mottagandeutredningen 2015:02

  Mottagandeutredningen 2015:02

  Mottagandeutredningen har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända.

  Mottagandet

  Utredningen ska

  • Föreslå en ändamålsenlig ordning för mottagande av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn, där ett helhetsperspektiv ska gälla,
  • Analysera statens styrmedel och vid behov föreslå förändringar,
  • Analysera hur ansvarsfördelning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, länsstyrelserna och kommunerna fungerar, samt
  • Vid behov föreslå förändringar i myndigheternas uppdrag och mandat.

  Sysselsättning

  Utredningen ska

  • Analysera hur etableringsstödjande insatser kan komma in i asylmottagandet,
  • Bedöma om det övergripande målet för organiserad sysselsättning ska gälla och vid behov föreslå ett nytt mål, samt
  • Ge riktlinjer avseende omfattning och innehåll för den organiserade sysselsättningen och när i tiden olika insatser bör ges.

  Statlig ersättning till kommuner och landsting

  Utredningen ska

  • Föreslå effektiviseringar och förenklingar av regelverket,
  • Lämna förslag som underlättar regional och interkommunal samverkan inom mottagandet, och
  • Föreslå hur schablonersättning kan användas i större utsträckning.

  Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2017.