N 2013:04 Elbehörighetsutredningen

N 2013:04 Elbehörighetsutredningen

Utredningen ska se över regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Uppdraget innebär att föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en elektrisk installation och bedöma om mer än en kompetensnivå behövs för olika typer av utförande av elektriska installationer. Vidare ska utredningen titta på möjligheten för tillsynsmyndigheten att i särskilda fall få möjlighet att bedriva tillsyn i bostäder. Utredningen ska också undersöka om det är lämpligt att införa en ny elsäkerhetslag, där de nya bestämmelserna om elektriska installationer ingår tillsammans med de nuvarande bestämmelserna om elsäkerhet i 9 kap. ellagen (1997:857) och bestämmelserna om skadestånd i 10 kap. 1-8 §§ ellagen.

Utredningen består av den särskilde utredaren, två sekreterare och en expertgrupp med representanter för departement, myndigheter och intresseorganisationer, totalt 10 personer.

Uppdraget ska redovisas i ett betänkande senast den 31 december 2014.