N 2016:01 Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

 • Utredare och sekretariat
 • N 2016:01 Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster

  Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning

  En särskild utredare ska analysera och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. Utredaren ska, med utgångspunkt i de nationella digitala tjänsterna Mina meddelanden och Svensk e-legitimation, analysera tjänsterna och lämna förslag till utformning av:

  – organisering och ansvarsfördelning för de nationella digitala tjänsterna,

  – åtgärder och incitament för att uppnå en ökad användning av de nationella digitala tjänsterna, och

  – samverkan mellan offentlig och privat sektor i tillhandahållandet av de nationella digitala tjänsterna.

  Vidare ska utredaren analysera och lämna förslag som rör vissa specifika frågor inom ovanstående områden för Svensk e-legitimation och Mina meddelanden samt återstående frågor om den nationella tillämpningen av EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska tranaktioner på den inre marknaden (eIDAS-förordningen).

  Uppdraget ska, när det gäller följande frågor om Mina meddelanden, redovisas i ett delbetänkande senast den 15 mars 2017:

  – hur privata utförare av offentligfinansierad verksamhet ska kunna ansluta som avsändare inom Mina meddelanden,

  – hur en övergång för privatpersoner och företag till digital myndighetspost kan genomföras i praktiken, och

  –förslag till utformning av en ersättningsmodell för de brevlådeoperatörer som tillhandahåller brevlådor inom ramen för Mina meddelanden.

  Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 december 2017.