Utredningens arbetsplan och promemorior

Arbetsplan för första delbetänkandet

Nedan finns utredningens arbetsplan och de promemorior som kommitténs sekretariat har tagit fram som beslutsunderlag för kommittén.

PM 18 kompletteras av en digital karta. Länk och lösenord till kartan finns nedan.

Länk till kartan: https://www.pinmaps.net/map/172030/majamaggan

Lösenord till kartan: renmarkskommitten2022

 

PM – första utkast identifierade handlingslinjer

PM 1 – En historisk konturteckning

PM 2 – Grundläggande fakta och begrepp

PM 3 – Grundäggande om jakt- och fiskelagstiftningen

PM 4 – Girjasdomen och dess betydelse för kommittén

PM 5 – Egendomsskyddet och rätten att upplåta jakt och fiske

PM 6 – Sveriges skyldigheter enligt folkrätten

PM 7 – Anteckningar från möten med samebyarna

PM 8 – Anteckningar från möten med Sametingets partier

PM 9 – Anteckningar från möten med samiska organisationer och förbund

PM 10 – Anteckningar från möte med Svenska Tornedalingarnas Riksförbund _Tornionlaaksolaiset och Svenska Kväner_Lantalaiset

PM 11 – Anteckningar från möte med Sportfiskarna

PM 12 – Anteckningar från möten med jägarförbunden

PM 13 – Anteckningar från möte med skogsindustrin

PM 14 – Anteckningar från möte med Svenska Turistföreningen

PM 15 – Anteckningar från möten med länsstyrelserna

PM 16 – Anteckningar från möten med andra myndigheter (Samefonden och Naturvårdsverket)

PM 17 – Skissad behovskarta

PM 18 – Samebyars rätt grundad på urminnes hävd till jakt och fiske i Lappland

PM 19 – Småviltsjakt vs älgjakt vid bedömning av urminnes hävd

PM 20 – Så fungerar Samefonden

PM 21 – Några tolkningsfrågor avseende Skattefjällsdomen och Girjasdomen

PM 22 – Småviltsjaktreformen 1993

PM 23 – Handlingslinje 1 status quo

PM 24 – Handlingslinje 2 kodifiering av samisk upplåtelserätt

PM 25 – Handlingslinje 2.1 allmänna incitament för samebyarna att själva upplåta

PM 26 – Handlingslinje 2.2 allmänna incitament för samebyarna att sluta lokala avtal om upplåtelse

PM 27 – Handlingslinje 2.3 särskild lagstiftningsmodell för lokala avtal

PM 28 – Handlingslinje 2.4 modellavtal mellan samebyarna och staten

PM 29 – Handlingslinje 2.5 statligt ianspråktagande av samebyarnas rådighet

PM 30 – Handlingslinje 2.6 lagstadgat krav på samebyarna att upplåta

PM 31 Girjas samebys upplåtelser och förvaltning av småviltsjakt och fiske

PM 32 Tåssåsenmodellen – Tåssåsen samebys förvaltning av småviltsjakt

PM 33 Förvaltning av viltstammar och fiskbestånd – vem beslutar om vad

PM 34 Förvaltningen av viltstammar och fiskbestånd – vilken betydelse har det vem som upplåter jakt och fiske

PM 35 Inkomna yttranden och synpunkter på PM 18–30