A 2016:02 Utredningen om ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

A 2016:02 Utredningen om ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

A 2016:02 Utredningen om ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

En särskild utredare ska föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och för utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas. Utredaren ska i sitt arbete beakta de analyser och förslag som lämnats av Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet (SOU 2011:60) och Pensionsåldersutredningen (SOU 2013:25). Utredaren ska bland annat lämna förslag om

  • vid vilken befintlig myndighet eller vilket befintligt lärosäte verksamheten för det nationella centrumet ska placeras,
  • verksamhetens utformning och omfattning,
  • hur verksamheten ska finansieras genom omprioritering av befintliga medel på berörda anslag inom området,
  • eventuell möjlighet till olika former av finansiering från andra aktörer på området av lämplig del av verksamheten efter det att centrumet inrättats, till exempel kunskapsspridning och särskilda projekt, och
  • nödvändiga författningsförslag.

Förslagen ska lämnas så att verksamheten inordnas i befintlig myndighet eller befintligt lärosäte och det kan ske inom ramen för befintliga resurser inom området.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.