M 2018:03 Nätkoncessionsutredningen

 • Kontaktuppgifter
 • Experter
 • Expertgruppsmöte 1
 • M 2018:03 Nätkoncessionsutredningen

  M 2018:03 Nätkoncessionsutredningen

  NYHET! Inbjudan till hearing den 4 december om reglerna för nät undantagna från koncessionsplikt

  Nätkoncessionsutredningen bjuder in till hearing för diskussion om reglerna för icke-koncessionspliktiga nät. Välkommen att höra några aktörers perspektiv på koncessionsreglerna och reglerna för undantag från koncession och dela med dig av dina synpunkter! Program och information om anmälan finns här.

   

  Den 15 februari 2018 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att se över regelverket för nätkoncessioner.

  Regelverket är ålderdomligt och riskerar att sätta upp hinder och skapa osäkerhet för energiaktörer, samtidigt som det inte nödvändigtvis säkerställer rätt skydd för samhälleliga intressen. Utredaren ska lämna förslag på författningsändringar som moderniserar, förenklar och förbättrar elnätsregelverket utan att resurseffektivitet, nätstabilitet eller miljöskydd påverkas negativt. Elnätets betydelse som grundläggande infrastruktur ska beaktas.

  Utredaren ska

  - bedöma behovet av att reglerna om koncessionsplikt för starkströmsledningar ändras,

  - bedöma vilken rättslig status en nätkoncession ska ha och se över den nuvarande prövningsordningen samt

  - överväga om möjligheten till samredovisning av elnät bör ändras. Dessutom ska en första analys av nätnivåerna göras.

  Uppdraget ska redovisas senast den 10 juni 2019.