Sök bland pågående och avslutade utredningar

18 februari, 2019

Utredning föreslår nytt stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbet

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete har i dag överlämnat sitt slutbetänkande SOU 2019:10 Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete. Utredningen föreslår att arbetsgivare som erhåller stöd för korttidsarbete även ska kunna få stöd för valideringar eller kompetensåtgärder som genomförs under en del av den tid som frigörs när korttidsarbete införs på en arbetsplats. Enligt förslaget ska staten ersätta 60 procent av arbetsgivarens kostnader för validering eller komptensåtgärder som genomförs under upp till halva den tid som frigörs i samband med korttidsarbete. För att erhålla stöd för korttidsarbete ska det i fortsättningen krävas att parterna kan visa att frågan om eventuella kompetensåtgärder har varit föremål för en diskussion.

Mer information13 februari, 2019

Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

Översiktsplaneutredningen behandlar i sitt slutbetänkande (SOU 2019:9) frågan om ”privat initiativrätt”. Med detta avser utredningen möjligheten för enskilda planintressenter att ta initiativ till och medverka i kommunens arbete med att ta fram detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Mer information6 februari, 2019

Skogsbränderna sommaren 2018

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag tagit emot utredningen som granskat hanteringen av skogsbränderna under sommaren 2018. Utredningen konstaterar att räddningstjänsten på de flesta håll i landet lyckades med att effektivt begränsa spridningen och släcka bränderna, men att flera aktörer agerade för långsamt i ett första skede.

Mer information31 januari, 2019

Tid för trygghet

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02) lämnar i detta slutbetänkande överväganden och förslag på frågor om arbetstagares skydd mot förändrade anställningsvillkor i samband med omreglering av sysselsättningsgraden (arbetstidsmåttet) vid arbetsbrist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbetstagare bör få rätt till ett arbetstidsmått som motsvarar den faktiska arbetstiden under vissa förutsättningar.

Mer information30 januari, 2019

Så ska det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad reformeras

Statens åtagande för arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens uppdrag måste reformeras för att effektivt bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Det bedömer Arbetsmarknadsutredningen som i dag överlämnar sitt slutbetänkande ”Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad” till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Mer information28 januari, 2019

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

I detta betänkande redovisas uppdraget att lämna förslag som syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning så att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.

Mer information25 januari, 2019

Utredare föreslår ändringar i sjukförsäkringen

Den särskilde utredaren Claes Jansson har i dag, den 25 januari 2019, överlämnat delbetänkandet ”Ingen regel utan undantag” till regeringen. I betänkandet föreslås att det ska vara möjligt att i högre utsträckning än i dag kunna skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot ett normalt förekommande arbete när rätten till sjukpenning prövas.

Mer information21 januari, 2019

Frekvenser i samhällets tjänst

Utredningen lämnar flera förslag som syftar till att samhällets behov av tillgång till spektrum ska kunna mötas så effektivt som möjligt i dag och i framtiden. De flesta förslagen kan hanteras separat eller tillsammans som en helhet. Utredningens förslag om nyttjandeavgifter för spektrum måste dock ses som en nyckel för att flera av de andra förslagen ska kunna genomföras framgångsrikt.

Mer information15 januari, 2019

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare överlämnar betänkande

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare överlämnar i dag sitt betänkande Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91) till regeringen.

Mer information15 januari, 2019

Utredare föreslår skärpt lag mot organhandel

Donationsutredningen har i dag överlämnat delbetänkandet Santiagokonventionen mot organhandel till socialminister Annika Strandhäll. Utredaren Sten Heckscher föreslår att Sverige ska tillträda Europarådskonventionen mot handel med mänskliga organ, Santiagokonventionen. Det kräver vissa lagändringar.

Mer information