Sök bland pågående och avslutade utredningar

27 mars, 2019

ID-kortsutredningen presenteras

Idag överlämnar 2017 års ID-kortsutredning sitt betänkande SOU 2019:14 Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation till regeringen. Utredningen presenteras och överlämnas till inrikesminister Mikael Damberg av särskilda utredaren Inga-Lill Askersjö.

Mer information27 mars, 2019

Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog

Regeringen uppdrog 2017 åt en särskild utredare att kartlägga och lämna förslag i frågor om ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården. Utredningen lämnar här delbetänkande Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog

Mer information11 mars, 2019

Sverige och Agenda 2030 – omställning till ett hållbart samhälle

Agenda 2030-delegationen överlämnar idag sitt betänkande till regeringen med förslag för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Bland annat föreslås ett riksdagsbundet mål för att få till stånd långsiktighet och bredast möjliga politiska förankring och att regeringen i kommande budgetpropositioner ska ge en samlad redovisning av hur arbetet med Agenda 2030 fortskrider.

Mer information7 mars, 2019

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

Utredningen om EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete har i dag överlämnat betänkandet Nya befogenheter på konsument skyddsområdet (SOU 2019:12) till civilminister Ardalan Shekarabi. Betänkandet innehåller förslag om testköp under dold identitet och om åläggande om varningsmeddelande.

Mer information4 mars, 2019

Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget överlämnar betänkande

Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flygetöverlämnar idag sitt betänkande  SOU 2019:11 Biojet för flyget till Miljö- och energidepartemetet.

Mer information27 februari, 2019

Kamerabevakningsutredningen överlämnar slutbetänkandet

Kamerabevakningsutredningen överlämnar idag sitt slutbetänkandet SOU 2019:8 Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande till Justitiedeparementet.

Mer information18 februari, 2019

Utredning föreslår nytt stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbet

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete har i dag överlämnat sitt slutbetänkande SOU 2019:10 Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete. Utredningen föreslår att arbetsgivare som erhåller stöd för korttidsarbete även ska kunna få stöd för valideringar eller kompetensåtgärder som genomförs under en del av den tid som frigörs när korttidsarbete införs på en arbetsplats. Enligt förslaget ska staten ersätta 60 procent av arbetsgivarens kostnader för validering eller komptensåtgärder som genomförs under upp till halva den tid som frigörs i samband med korttidsarbete. För att erhålla stöd för korttidsarbete ska det i fortsättningen krävas att parterna kan visa att frågan om eventuella kompetensåtgärder har varit föremål för en diskussion.

Mer information13 februari, 2019

Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

Översiktsplaneutredningen behandlar i sitt slutbetänkande (SOU 2019:9) frågan om ”privat initiativrätt”. Med detta avser utredningen möjligheten för enskilda planintressenter att ta initiativ till och medverka i kommunens arbete med att ta fram detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Mer information6 februari, 2019

Skogsbränderna sommaren 2018

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag tagit emot utredningen som granskat hanteringen av skogsbränderna under sommaren 2018. Utredningen konstaterar att räddningstjänsten på de flesta håll i landet lyckades med att effektivt begränsa spridningen och släcka bränderna, men att flera aktörer agerade för långsamt i ett första skede.

Mer information31 januari, 2019

Tid för trygghet

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02) lämnar i detta slutbetänkande överväganden och förslag på frågor om arbetstagares skydd mot förändrade anställningsvillkor i samband med omreglering av sysselsättningsgraden (arbetstidsmåttet) vid arbetsbrist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbetstagare bör få rätt till ett arbetstidsmått som motsvarar den faktiska arbetstiden under vissa förutsättningar.

Mer information