Ku 2016:06 Parlamentariska public service-kommittén

Ku 2016:06 Parlamentariska public service-kommittén

Regeringen beslutade den 20 december 2016 att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska analysera villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst och föreslå nödvändiga förändringar för att skapa fortsatt goda förutsättningar för verksamheten. Kommitténs uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst (public service).

Kommittén redovisar denna del av uppdraget i delbetänkandet Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79), vilket överlämnades till kulturminister Alice Bah Kuhnke den 16 oktober 2017.

Genom tilläggsdirektiv till kommittén beslutade regeringen den 22 juni 2017 att utvidga uppdraget till att omfatta hur en ändamålsenlig reglering för public service kan utformas på kort och lång sikt. Kommitténs förslag och bedömningar ska, med utgångspunkt i verksamhetens stora betydelse i en tid av omvälvande medieutveckling, i alla delar syfta till att upprätthålla programföretagens integritet och oberoende.

Regeringen beslutade den 15 februari 2018 att ytterligare utvidga kommitténs uppdrag (dir. 2018:04). Kommittén ska, utöver vad som framgår av redan beslutade direktiv, utreda förutsättningarna för att låta utgivningen av den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor rymmas inom ramen för ett nytt public service-uppdrag 2020.

Uppdraget i dessa delar ska redovisas senast den 29 juni 2018.

Kommittén har tagit namnet Parlamentariska public service-kommittén.