Betänkande om finansiering av public service

Betänkande om finansiering av public service

Kommittén överlämnade den 16 oktober 2017 delbetänkandet Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79) till kulturminister Alice Bah Kuhnke.

I betänkandet föreslår kommittén att nuvarande radio- och tv-avgift ersätts med en individuell public service-avgift som ska betalas av alla över 18 år från och med den 1 januari 2019. Avgiften föreslås uppgå till 1 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till 1 308 kronor per person och år. Enligt förslaget ska Skatteverket överta ansvaret för uppbörden av avgiften, vilket innebär att Radiotjänst i Kiruna AB avvecklas.

I syfte att ytterligare stärka oberoendet för public service föreslår kommittén också vissa ändringar när det gäller medelstilldelningen till programföretagen, sändningstillståndens giltighetstid och sammansättningen av styrelsen i ägarstiftelsen.

Betänkandet har nu överlämnats till kulturministern. För frågor om beredningen av kommitténs förslag och tidsplanen för denna hänvisas till Kulturdepartementet.

Länkar:

Mer information på regeringens webbplats om betänkandet och beredningen av detta

Överlämning av betänkandet till kulturminister Alice Bah Kuhnke (webbsändning)