U 2018:01 Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

  • Vi som arbetar i utredningen
  • Utredningens expertgrupp
  • Parlamentarisk referensgrupp
  • Kontakt
  • U 2018:01 Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

    U 2018:01 Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola

    Den särskilda utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Syftet med utredningen är bl.a. att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan. Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag senast den 1 juni 2020.