M 2014:01 Riksintresseutredningen

 • Direktiv
 • Experter
 • Kontakt
 • Kort om utredningen
 • Länkar
 • M 2014:01 Riksintresseutredningen

  Aktuellt från Riksintresseutredningen

  2 december 2015

  Riksintresseutredningens slutbetänkande överlämnat till regeringen

  Riksintresseutredningen har i dag, onsdag den 2 december, överlämnat slutbetänkandet SOU 2015:99 ”Planering och beslut för hållbar utveckling – Miljöbalkens hushållningsbestämmelser” till Miljö- och energidepartementet.

   

  27 mars 2015

  Miljöbalksdagarna 19 mars

  Riksintresseutredningen medverkade vid  Miljöbalksdagarna 2015 i en fullbokad workshop. Utredningen berättade om sitt arbete och deltagarna hade bordsdiskussioner kring en lista med olika förslag till åtgärder. Diskussionen kring borden var livlig och följdes upp med en gemensam diskussion om hushållningsbestämmelserna och deras tillämpning.

  MBdagarna2---20150319

  MBdagarna---20150319

  Expertgruppsmöte 18 mars

  Vid det välbesökta expertgruppsmötet diskuterades bl.a. utskickade texter om bakgrunden till och tillämpningen av hushållningsbestämmelserna samt utredningens fortsatta arbete.

  Möte med länsstyrelsernas Forum för hållbart samhällsbyggande 9 mars

  Länsstyrelserna har bidragit med underlag till utredningens arbete genom sitt Forum för hållbart samhällsbyggande. Utredningens kansli deltog i Forumets vårmöte för en fördjupande diskussion om underlaget.

  Veckan innan träffades kanslierna i utredningen och Dricksvattenutredningen för samråd om gemensamma frågor.

  Dricksvattenutredningens webbplats http://www.sou.gov.se/l-201302-dricksvattenutredningen/

  Möte med de tekniska råden vid mark- och miljödomstolarna 11 februari

  Utredningen träffade ett femtontal tekniska råd från de olika mark- och miljödomstolarna vid ett möte hos Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm.

  Efter presentation av utredningens arbete följde en diskussion om tillämpningen av hushållningsbestämmelserna vid mark- och miljödomstolarna och ett antal frågor från utredningen besvarades.

  Dagen efter träffades kanslierna i utredningen och Bostadsplaneringskommittén (se webbplats under länkar) för samråd om gemensamma frågor.

  Nationella nätverket för dricksvatten i Uppsala 20 januari

  Vid mötet informerade utredningens kansli om utredningens arbete och diskuterade med arbetsgruppen för dricksvatten och planering.

   

  5 december

  Expertgruppsmöte 3 december

  Onsdagen den 3 december träffade utredningen experterna för diskussion om upplägget av vårens arbete. I övrigt diskuterades bl.a. riksintresseområdenas omfattning och utbredning samt förarbetet till plan- och bygglagen/ naturresurslagen och förändrade förutsättningar för tillämpningen av hushållningsbestämmelserna sedan de infördes 1987.

  Dagen innan träffade utredningens kansli Planprocessutredningen som bl.a. har i uppdrag att utreda frågor om behovet av effektivisering i länsstyrelsernas medverkan i plan- och byggprocessen.

  Planprocessutredningens tilläggsdirektiv (länk till http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/246023 )

  Boverkets workshop om riksintressefrågor och hushållning med mark och vatten 6 november

  Den 6 november deltog utredningen vid Boverkets workshop om riksintressesystemet och hushållning med mark och vatten i Stockholm. Bland annat diskuterades samordningen mellan utredningens arbete och Boverkets och länsstyrelsernas regeringsuppdrag (2014-09-04). Boverket ska enligt uppdraget prioritera samordningen av sektorsmyndigheternas arbete med riksintressefrågan i syfte att förtydliga riksintresseunderlaget och att hålla det uppdaterat samt att efter samråd med berörda myndigheter ta fram en vägledning om vad påtaglig skada på riksintressen innebär i planprocessen. Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med att ompröva och förtydliga riksintresseunderlaget inom områden som är aktuella för bostadsbyggande och annan bebyggelseutveckling.

  Boverkets och länsstyrelsernas uppdrag

  Expertgruppsmöte 22 oktober

  Onsdagen den 22 oktober träffade utredningen 25-talet experter för genomgång av utredningens planer inför slutbetänkandet. Övriga punkter var gruppdiskussioner om olika aspekter av riksintressesystemet och frågor om hur experterna kan bidra med underlag till utredningens arbete.

  16 oktober

  Riksintresseutredningen medverkar på Samhällsbyggnadsdagarna 2014.

  14 augusti

  Delbetänkandet överlämnat till regeringen

  Utredningen överlämnade den 14 augusti delbetänkandet till statssekreterare Anders Flanking vid Miljödepartementet.

  9 juni

  Bilder från hearingen i Rosenbads konferenscenter

   

  Elisabet Falemo håller inledningsanförande

  Sven Göthe modererar paneldiskussionen med Camilla Gjerde (Riksrevisionen), Eva Hägglund (SKL) och Eva Bergdahl (Länsstyrelsen i Uppsala län)

  Deltagarbild

  27 maj

  Stort intresse för hearing om bostadsförsörjning och riksintressen

  75 intresserade och diskussionsvilliga personer intog fredagen den 23 maj Rosenbads konferenscenter för att behandla Riksintressen och bostadsförsörjning. Där fanns representanter från myndigheter, kommuner och organisationer och även några personer med erfarenhet av den Fysiska riksplaneringen på 1970-talet. Efter inledningar från SKL, Riksrevisionen och utifrån länsstyrelseperspektiv diskuterades de alternativa avvägningsmodeller som utredningen tagit fram. Utredningen fick många värdefulla synpunkter och förslag som kommer att bli vägledande för arbetet med delbetänkandet i augusti. Slutligen beskrevs inriktningen på arbetet med översynen av helheten, som kommer att redovisas i slutbetänkandet i december nästa år.

  19 maj

  Program och underlagsmaterial till hearingen den 23 maj

  Hearingen kommer hållas nu på fredag mellan kl. 10-15 i Rosenbads konferenscenter, ingång från Drottninggatan 5. Kaffe serveras kl. 9.30. Följande underlagsmaterial har skickats ut till alla anmälda deltagare.

  Välkomna!

  12 maj

  Expertgruppsmöte 8 maj

  Torsdagen den 8 maj träffade utredningen expertgruppen för genomgång av utredningens uppdrag, arbetsläge och planer inför delbetänkande och slutbetänkande. 25-talet experter medverkade och en huvudpunkt var också diskussion om de alternativa förslag som utredningen kommer att presentera vid hearingen den 23 maj. Expertgruppen har stor bredd och gav en rad värdefulla synpunkter inför det fortsatta arbetet.

  Möte med Göteborgs stad 30 april

  Utredningen träffade på valborgsmässoafton ledande företrädare för Göteborgs stad för att få del av deras erfarenheter av bebyggelseplanering i förhållande till riksintressen. De gav flera exempel på att riksintressefrågor lett till utdragna prövnings- och överklagandeprocesser, även om projekten slutligen godkänts. Mycket tid läggs på utredningar, vilket i hög grad påverkar planering och kostnad för dem som vill bygga. Utredningen kommer den närmaste tiden ha samtal med flera kommuner för att fördjupa den bild som Riksrevisionen gett i sin rapport om Statens hantering av riksintressen.

  Boverkets workshop om riksintressesystemet

  Den 29 april deltog utredningen vid Boverkets workshop om riksintressesystemet och hushållning med mark och vatten i Göteborg. Efter en presentation av utredningen skedde gruppdiskussioner dels om huruvida riksintressen är hinder för bostadsbyggande, del om det är lämpligt att göra bostadsförsörjning som riksintresse. Deltagarna visade stort engagemang i diskussionerna som dokumeterades för att kunna följas upp av utredningen. Boverkets nätverkande kring riksintressefrågor sedan några år är en god grund för utredningens arbete!

  24 april

  Inbjudan till hearing 23 maj i Rosenbads konferenscenter

  Inbjudan till hearingen. Riktade inbjudningar har skickats ut men i mån av plats är alla intresserade välkomna att anmäla intresse till utredningen via utredningens mejladress.

  m.riksintresse@regeringskansliet.se

  4 april

  Dialog och analys

  Riksintresseutredningen fortsätter sitt arbete som till stor del består i att analysera en rad underlag och sammanställningar kring både bostadsbyggande och riksintressen. Vi fortsätter dialogerna med de berörda aktörerna och har genomfört följande möten:

  13 mars Samhällsbyggnadsberedningen inom Sveriges kommuner och landsting (SKL)

  20 mars Experter från Miljödepartementet, Socialdepartementet, Näringsdepartementet, Finansdepartementet, Landsbygdsdepartementet, Försvarsdepartementet och Kulturdepartementet

  26 mars Boverket

  Ytterligare experter som representerar myndigheter och andra viktiga aktörer kommer att utses, och förväntningen är att dessa blir en resurs när det gäller att bidra till utredningen och för att granska beskrivningar, analyser och förslag. Alla experter, men även andra intressenter av olika slag, kommer att bjudas in till utredningens hearing den 23 maj (se nedan).

  Utredningens kansli har också träffat Riksrevisionens utredare, Bostadsplaneringskommitténs kansli samt Miljömålsberedningens kansli. Samtidigt pågår planering av hearingen och andra kommande aktiviteter.

  20 mars

  Hearing planeras 23 maj

  Riksintresseutredningens första betänkande den 15 augusti 2014 kommer att redovisa förslag för att begränsa hinder för angeläget bostadsbyggande.

  Vi planerar att genomföra en hearing den 23 maj i Stockholm, dit vi kommer att bjuda in experter och intressenter. Inför detta tillfälle kommer utredningen att presentera några olika förslag för diskussion. De synpunkter som kommer fram under hearingen kommer att vara ett viktigt underlag för utredningens bedömning av vilka förslag som är lämpliga att lägga fram i första rapporten.

  18 mars

  Utredningen har börjat arbetet

  Elisabet Falemo: Nu har vi äntligen riksintresseutredningens sekretariat på plats. Huvudsekreterare är Bengt Arwidsson, med gedigen erfarenhet av både riksintressesystemet och utredning. Utredningens jurist heter Sara Bergdahl och kommer närmast från Miljödepartementets rättssekretariat. Som särskild utredare räknar jag med att kunna avsätta ungefär en dag per vecka till möten med aktörer och med sekretariatet.

  För att komma in i arbetet har vi hittills ägnat oss åt att läsa propositioner, förarbeten, rapporter, tidigare utredningar, myndigheternas underlag m.m. Det finns mycket att läsa! Vi har också valt att träffa viktiga aktörer för att fånga upp hur det praktiska arbetet går till och vilka problem och fördelar som upplevs av olika parter. Eftersom utredningen ska lämna ett delbetänkande redan i augusti 2014 har vi fokuserat den delen, dvs. på förhållandet mellan riksintressen och bostadsbyggande, vilket bland annat har lyfts fram i en rapport av Riksrevisionen

  Följande dialoger har vi hittills haft:

  13 februari Riksantikvarieämbetet

  14 februari Naturvårdsverket

  21 februari Sveriges Kommuner och landsting (SKL)

  25 februari Trafikverket

  5 mars Länsstyrelserna

  Vi har också bett dem vi träffat att plocka fram konkreta exempel där riksintressen uppfattats som ett hinder för bostadsbyggande i något skede av planeringen. Vi vill gärna fånga upp även de fall där kommunen eller exploatören valt att lämna ett tänkt område eftersom området utpekats som riksintresse av något skäl. Har du något sådant exempel, sänd oss gärna en kort beskrivning av det!

  Debattartikel i Dagens samhälle: Öka kommuners inflytande över riksintressenDebattartikel i Dagens samhälle: Öka kommuners inflytande över riksintressen