S 2013:14 Utredningen en nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

 • Kontaktuppgifter
 • Publicerat
 • S 2013:14 Utredningen en nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

  Om utredningen

  Uppdraget: 

  En nationell samordnare ska göra en analys av hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Analysen bör bl.a. belysa de effektivitetsproblem och utvecklingsområden som finns. Mot bakgrund av analysen ska samordnaren initiera samarbeten med berörda aktörer och i dialog med dessa aktörer ge förslag på åtgärder som kan vidtas på nationell, regional och lokal nivå för att säkerställa att professionernas tid, kunskap och engagemang används på bästa möjliga sätt i syfte att öka hälso- och sjuk-vårdens effektivitet. Detta bör bidra till både högre kvalitet och lägre kostnader.

  Uppdraget ska genomföras i nära samverkan och dialog med sjukvårdshuvudmännen, företrädare för professionerna, berörda myndigheter och utredningar samt patientorganisationer.

  Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015.

  Direktiv 2013:104 En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården